Egzemplar logotip

Osnivanje udruge

      Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena,...

pročitajte više

Osnivanje i prestanak zadruga

  Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača i to potpuno poslovno sposobnih fizičkih i pravnih osoba. Zadruga je osnovana trenutkom potpisa izjave osnivača o prihvaćanju pravila zadruge na osnivačkoj skupštini, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar mjesno nadležnog trgovačkog suda.    Osnivanje Zadrugu može osnovati...

pročitajte više

Osnivanje ustanova

      Ustanova je namjenska neprofitna organizacija javne djelatnosti koja se osniva i ustrojava u određenom organizacijskom obliku kako bi ostvarila sadržaj funkcije radi koje je osnovana.     Pojam ustanove U pravnoj teoriji se ustanova definira kao namjenska neprofitna organizacija javne djelatnosti koja se osniva i ustrojava u određenom...

pročitajte više

Ponuda za sklapanje ugovora

    Ponuda za sklapanje ugovora je akt kojim bilo koja ugovorna strana inicira postanak ugovora. Ponuditelj je vezan ponudom, osim ako je svoju obvezu da održi ponudu isključio ili to isključenje proizlazi iz okolnosti posla.      Pojam Ponuda za sklapanje ugovora je akt kojim bilo koja ugovorna strana inicira postanak ugovora. Zakon o...

pročitajte više

Ugovor o djelu

  Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.     Pojam ugovora o djelu (eng. Contract for services by an independent contractor) Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. Po svojoj naravi,...

pročitajte više

Ugovor o zakupu

Ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Zakup je konsenzualni, dvostrano obvezni i naplatni ugovor te ujedno kauzalni posao.     Pojam ugovora o zakupu (eng. lease agreement) Prema ZOO ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određenu...

pročitajte više

Nasljedni redovi

Nasljedni red je raspored potencijalnih zakonskih nasljednika. Srodnici koji s ostaviteljem čine užu obitelj nalaze se u bližim nasljednim redovima dok je šira obitelj u daljim nasljednim redovima, a u nasljedne redove uvršteni su i srodnici po posvojenju te bračni i izvanbračni ostaviteljev drug.     Pojam nasljednog reda Nasljedni red je raspored...

pročitajte više

Pravo služnosti

Pravo služnosti je ograničeno stvarno pravo na tuđoj stvari koje svog nositelja ovlašćuje da se tom stvari koristi na određeni način, a svagdašnji vlasnik te poslužne stvari je to dužan trpjeti ili propuštati. ​     Pojam služnosti (eng. servitude) Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine"...

pročitajte više

Monistički i dualistički ustroj organa društva

  Kod monističkog ustroja dioničko društvo može umjesto uprave i nadzornog odbora odabrati samo jedan organ – upravni odbor.   Uprava i nadzorni odbor Ustroj najviših organa trgovačkog društva jedno je od najznačajnijih pitanja upravljanja društvom. Zakon o trgovačkim društvima „Narodne novine“ br. 111/93, 34/99,...

pročitajte više

Hipoteka i fiducij

Hipoteka i fiducij su instituti kojima se osigurava vjerovnikova tražbina, odnosno ojačava pozicija vjerovnika u obveznopravnom odnosu kako bi se isti mogao u slučaju nepodmirenja obveze mogao namiriti iz dužnikove imovine. ​     Svrha instituta Hipoteka i fiducij su instituti kojima se osigurava vjerovnikova tražbina, odnosno ojačava pozicija vjerovnika u...

pročitajte više

Oblik ugovora

  U suvremenom građanskom pravu vrijedi načelo neformalnosti pravnih poslova što znači da se ugovori mogu sklopiti u različitim oblicima, no uz određena ograničenja.     Zakonski zahtjev u pogledu oblika Ugovor je pravni posao kod kojeg manifestacijom volje stranaka nastaju određeni pravni učinci. Ugovor je sklopljen kada...

pročitajte više

Dokumentarni akreditiv i bankovna garancija

  Dokumentarni akreditiv je pravni institut, odnosno instrument za osiguranje plaćanja u trgovini, kojim se banka obvezuje da po nalogu nalogodavatelja a na temelju dogovorenih dokumenata podnijetih u skladu s uvjetima iz akreditiva, izvrši plaćanje ili ovlasti drugu banku da izvrši plaćanje trećoj osobi – ujedno i korisniku akreditiva, ili da po njezinu...

pročitajte više

Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

  Ugovor o doživotnom uzdržavanju  je ugovor kojim se jedna strana obvezuje uzdržavati drugu stranu ili trećega  do njegove smrti, a druga se strana obvezuje davatelju uzdržavanja kao naplatu za uzdržavanje dati svu svoju imovinu ili njezin dio s tim da se stjecanje stvari i prava koji čine tu imovinu i koji su objekt toga ugovora odgađa do smrti primatelja...

pročitajte više

Raskid ugovora

  Jedan od načina prestanka obveznopravnog odnosa je i raskid ugovora, odnosno prestanak valjanog ugovora koji nije u cijelosti ispunjen ili nije uopće ispunjen.       Pojam raskida ugovora Jedan od načina prestanka obveznopravnog odnosa je i raskid ugovora, odnosno prestanak valjanog ugovora koji nije u cijelosti ispunjen ili nije uopće ispunjen....

pročitajte više

Predugovorna odgovornost i predugovor

    Pregovori koji prethode sklapanju ugovora pred sudionike postavljaju određene standarde ponašanja koji su zakonski definirani u institutu predugovorne odgovornosti.       Pojam predugovorne odgovornosti Pregovaranje je faza koja potencijalno postoji prije sklapanja ugovora, tijekom koje pregovarači imaju različite...

pročitajte više

Inominatni i formularni ugovori

Inominatni ili neimenovani ugovori su ugovori koji nisu uređeni propisima koji uređuju relevantnu materiju ali ih ugovorne strane mogu sklapati u skladu sa općim odredbama obveznog prava. Formularni ugovori su ugovori koji imaju unaprijed utvrđen sadržaj i uvjete pod kojim ih jedna ugovorna strana pristaje sklopiti.        Pojam inominatnih...

pročitajte više

Arbitraža i mirenje

  Arbitražni postupak  je alternativni način rješavanja sporova kojeg provodi jedna ili više osoba (arbitri) o čijem su se izboru stranke sporazumjele i dobrovoljno im povjerile donošenje odluke u sporu te na taj način stranke derogirale nadležnost sudova. S druge strane, mirenje je neformalan postupak u kojem stranke nastoje sporazumno...

pročitajte više

Prestanak društva po skraćenom postupku

  Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljenim u Nar. nov. br. 40/19 koje su stupile na snagu 20. travnja 2019. uveden je institut prestanka društva po skraćenom postupku.     Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima objavljene u Narodnim novinama br. 40/19 koje su stupile na snagu 20.travnja 2019. uvode institut...

pročitajte više

Kupoprodaja sa posebnim pogodbama

  Među najčešće ugovore sa kupoprodaji sa posebnim pogodbama spadaju kupoprodaja s pravom prvokupa, kupoprodaja na pokus, kupoprodaja po uzorku ili modelu, kupoprodaja sa specifikacijom,  kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva i kupoprodaja s obročnom otplatom cijene.   Ugovor o kupoprodaji je jedan od najvažnijih ugovora obveznog i trgovačkog...

pročitajte više

Mjenica i zadužnica

    Zadužnica i mjenica su vrijednosni su papiri čija je svrha osiguranje naplate vjerovnikove tražbine, odnosno jačanje vjerovnikovog pravnoga položaja u obveznopravnom odnosu.     Svrha mjenice i zadužnice Zadužnica i mjenica su vrijednosni su papiri čija je svrha osiguranje naplate vjerovnikove tražbine, odnosno jačanje vjerovnikovog pravnoga...

pročitajte više

Povijest udruživanja u komore

  Najraniji primjer komorskog organiziranja na teritoriju Hrvatske predstavlja trgovačka komora osnovana 1808. godine u Dubrovniku, za vrijeme Napoleonove vladavine Dalmacijom, da bi 1852. godine u Zagrebu bila osnovana trgovačka komora.   (lat. camara svod od sobe, soba) U hrvatskom pravu komore su pravne osobe sa javnim ovlastima osnovane radi zaštite i...

pročitajte više

Pojam poduzeća

      Pravna teorija pod pojmom poduzeća smatra organiziranu gospodarsku cjelinu preko koje posluje poduzetnik kao njen nositelj a čine ga objektivni, subjektivni i organizacijski elementi   Pojam poduzeća je jedan od najčešće korištenih termina u poslovnom svijetu, premda se često pogrešno koristi. Zakon o trgovačkim...

pročitajte više

Ustupanje radnika u povezano društvo

    Poslodavac u situacijama kada nema potrebe za radom određenih radnika, može radnike privremeno ustupiti u s njim povezano društvo na razdoblje u neprekinutom trajanju od najduže šest mjeseci, a na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika.   Svrha instituta Zakon o radu (Nar. nov. br. 93/14,...

pročitajte više

Preddruštvo

  Svrha nastanka preddruštva je obavljanje svih aktivnosti koje su neophodne za osnivanje društva pravne osobe prije njegovog upisa u sudski registar i stjecanja pravne osobnosti.   Nastanak preddruštva Preddruštvo je institut koji nastaje prije upisa trgovačkog društva u sudski registar i osnivanja društva sa pravnom...

pročitajte više

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

    Pod radom na izdvojenom mjestu rada smatra se u pravilu rad od kuće radnika ili rad u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca.     Epidemija Covid-19 je iznenada u prvi plan pogurnula institut koji se u hrvatskom radnopravnom sustavu razmjerno malo koristio, iako je njegova mogućnost uvedena još 2014. godine donošenjem...

pročitajte više

Knjiga poslovnih udjela d.o.o.

  Uprava društva s ograničenom odgovornošću dužna je voditi knjigu poslovnih udjela društva.   U skladu sa odredbom čl. 410. Zakona o trgovačkim društvima uprava društva s ograničenom odgovornošću dužna je voditi knjigu poslovnih udjela. Naime, u odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u...

pročitajte više

Trgovački ugovori

    Trgovačke ugovore sklapaju trgovačka društva među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednog od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti.     Trgovačke ugovore sklapaju trgovačka društva između sebe u obavljanju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednog od njih ili su u vezi s...

pročitajte više