Egzemplar logotip
 • Osnivanje udruge

          Zakon o udrugama „Narodne novine“ br. 74/14 definira udrugu kao svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna,...

  pročitajte više

  Osnivanje i prestanak zadruga

          Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača i to potpuno poslovno sposobnih fizičkih i pravnih osoba. Osnivanjem zadruge osnivač zadruge postaje član zadruge te se upisuje u imenik članova zadruge. Rješenje Zakona o zadrugama Nar. nov. br. 34/11, 125/13, 76/14 u pogledu broja članova se razlikuje od ZZ (1995.) koji je predviđao najmanje tri...

  pročitajte više

  Osnivanje ustanova

        U pravnoj teoriji se ustanova definira kao namjenska neprofitna organizacija javne djelatnosti koja se osniva i ustrojava u određenom organizacijskom obliku kako bi ostvarila sadržaj funkcije radi koje je osnovana.  U hrvatskom pravu režim ustanove je reguliran Zakonom o ustanovama (Nar. nov. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, dalje: ZU) kao lex generalis, ali...

  pročitajte više

  Ponuda za sklapanje ugovora

            Ponuda za sklapanje ugovora je akt kojim bilo koja ugovorna strana inicira postanak ugovora. Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" br. 35/05, 41/08, 78/15) u čl. 253. definira ponudu kao prijedlog za sklapanje ugovora učinjen određenoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora. Ponuda mora sadržavati jasno izraženu volju...

  pročitajte više

  Preddruštvo

    (eng. company in formation) Institut preddruštva nastaje prije upisa trgovačkog društva u sudski registar i nastanka pravne osobe. Preddruštvo nastaje sklapanjem društvenog ugovora, odnosno usvajanjem statuta i preuzimanjem svih dionica od strane osnivača trgovačkog društva.  U organizacijskom smislu je jednako trgovačkom društvu...

  pročitajte više

  Ugovor o djelu

        (eng. Contract for services by an independent contractor) Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. Po svojoj naravi, ugovor je imenovan, konsenzualan, dvostrano obvezan, naplatan i neformalan. Kauza ugovora o djelu je rezultat kakvoga posla, odnosno može se raditi o izradi...

  pročitajte više

  Ugovor o zakupu

    (eng. lease agreement) Prema ZOO ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Zakup je konsenzualni, dvostrano obvezni i naplatni ugovor te ujedno kauzalni posao čija je svrha korištenje tuđe stvari. Prema navedenoj svrsi ugovor o zakupu se razlikuje od ugovora o najmu...

  pročitajte više

  Nasljedni redovi

          Na temelju zakona ostavitelja nasljeđuju svi njegovi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci, zatim njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi posvojitelji, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi djedovi i bake i njihovi potomci, i njegovi ostali predci. Ove osobe nasljeđuju ostavitelja po nasljednim redovima tako što...

  pročitajte više

  Pravo služnosti

          (eng. servitude) Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pravo služnosti je ograničeno stvarno pravo na tuđoj stvari koje svog nositelja ovlašćuje da se tom stvari koristi na određeni način, a svagdašnji vlasnik te poslužne stvari je to dužan trpjeti ili propuštati.   Kako je nositelj prava...

  pročitajte više

  Hipoteka i fiducij

            Hipoteka i fiducij su instituti kojima se osigurava vjerovnikova tražbina, odnosno ojačava pozicija vjerovnika u obveznopravnom odnosu kako bi se isti mogao u slučaju nepodmirenja obveze mogao namiriti iz dužnikove imovine. Iako su na prvi pogled slični instituti, bitno drugačije se reflektiraju na poziciju vjerovnika i...

  pročitajte više

  Mjenica i zadužnica

          Zadužnica i mjenica su vrijednosni su papiri čija je svrha osiguranje naplate vjerovnikove tražbine odnosno jačanje vjerovnikovog pravnoga položaja u obveznopravnom odnosu. Mjenica (eng. bill of exchange) koju regulira Zakon o mjenici „Nar. nov.“  br. 74/94, 92/10 je vrijednosni papir na novčani iznos kojim izdavatelj bezuvjetno...

  pročitajte više

  Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

      Ugovor o doživotnom uzdržavanju  je ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje uzdržavati drugu stranu ili trećega (primatelj uzdržavanja) do njegove smrti, a druga se strana obvezuje davatelju uzdržavanja kao naplatu za uzdržavanje dati svu svoju imovinu ili njezin dio, s tim da se stjecanje stvari i prava koji čine tu imovinu i koji su objekt...

  pročitajte više

  Ovršna i vjerodostojna isprava

        Da bi sudovi ili javni bilježnici proveli prisilno ostvarenje tražbine potreban je odgovarajući pravni temelj na osnovu kojeg se ovrha provodi. Ovršni zakon „Nar. nov.“ br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16 predviđa dvije osnove -  ovršnu i vjerodostojnu ispravu. U slučajevima kada ovrhovoditelj raspolaže sa vjerodostojnom ispravom...

  pročitajte više

  Inominatni i formularni ugovori

        Inominatni ili neimenovani ugovori (eng. untitled contracts) su ugovori koji nisu uređeni propisima koji uređuju relevantnu materiju ali ih ugovorne strane mogu sklapati u skladu sa općim odredbama obveznog prava, za razliku od nominatnih ili imenovanih ugovora koje zakonodavac regulira npr. Zakonom o obveznim odnosima. Budući da nisu predviđeni posebnim...

  pročitajte više

  Arbitraža i mirenje

        Arbitražni postupak (eng. arbitral proceeding) je alternativni način rješavanja sporova kojeg provodI jedna ili više osoba (arbitri) o čijem su se izboru stranke sporazumjele i dobrovoljno im povjerile donošenje odluke u sporu te na taj način stranke derogirale nadležnost sudova. Arbitražne sudove u pravilu organiziraju određene ustanove...

  pročitajte više