Egzemplar logotip

Osnivanje udruge

        Zakon o udrugama „Narodne novine“ br. 74/14 definira udrugu kao svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna,...

pročitajte više

Osnivanje i prestanak zadruga

        Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača i to potpuno poslovno sposobnih fizičkih i pravnih osoba. Osnivanjem zadruge osnivač zadruge postaje član zadruge te se upisuje u imenik članova zadruge. Rješenje Zakona o zadrugama Nar. nov. br. 34/11, 125/13, 76/14 u pogledu broja članova se razlikuje od ZZ (1995.) koji je predviđao najmanje tri...

pročitajte više

Osnivanje ustanova

      U pravnoj teoriji se ustanova definira kao namjenska neprofitna organizacija javne djelatnosti koja se osniva i ustrojava u određenom organizacijskom obliku kako bi ostvarila sadržaj funkcije radi koje je osnovana.  U hrvatskom pravu režim ustanove je reguliran Zakonom o ustanovama (Nar. nov. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, dalje: ZU) kao lex generalis, ali...

pročitajte više

Ponuda za sklapanje ugovora

          Ponuda za sklapanje ugovora je akt kojim bilo koja ugovorna strana inicira postanak ugovora. Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" br. 35/05, 41/08, 78/15) u čl. 253. definira ponudu kao prijedlog za sklapanje ugovora učinjen određenoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora. Ponuda mora sadržavati jasno izraženu volju...

pročitajte više

Ugovor o djelu

      (eng. Contract for services by an independent contractor) Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. Po svojoj naravi, ugovor je imenovan, konsenzualan, dvostrano obvezan, naplatan i neformalan. Kauza ugovora o djelu je rezultat kakvoga posla, odnosno može se raditi o izradi...

pročitajte više

Ugovor o zakupu

        (eng. lease agreement) Prema ZOO ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Zakup je konsenzualni, dvostrano obvezni i naplatni ugovor te ujedno kauzalni posao čija je svrha korištenje tuđe stvari. Prema navedenoj svrsi ugovor o zakupu...

pročitajte više

Nasljedni redovi

        Nasljedni red je raspored potencijalnih zakonskih nasljednika. Srodnici koji s ostaviteljem čine užu obitelj nalaze se u bližim nasljednim redovima dok je šira obitelj u daljim nasljednim redovima, a u nasljedne redove uvršteni su i srodnici po posvojenju te bračni i izvanbračni ostaviteljev drug. Niži redni broj nasljednog reda...

pročitajte više

Pravo služnosti

        (eng. servitude) Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 proč. tekst) pravo služnosti je ograničeno stvarno pravo na tuđoj stvari koje svog nositelja ovlašćuje da se tom stvari koristi na...

pročitajte više

Hipoteka i fiducij

          Hipoteka i fiducij su instituti kojima se osigurava vjerovnikova tražbina, odnosno ojačava pozicija vjerovnika u obveznopravnom odnosu kako bi se isti mogao u slučaju nepodmirenja obveze mogao namiriti iz dužnikove imovine. Iako su na prvi pogled slični instituti, bitno drugačije se reflektiraju na poziciju vjerovnika i...

pročitajte više

Dokumentarni akreditiv i bankovna garancija

      Dokumentarni akreditiv (eng. documentary credit, letter of credit) je pravni institut, odnosno instrument putem kojeg se osigurava plaćanje u trgovini, a kojim se banka obvezuje da po nalogu nalogodavatelja a na temelju dogovorenih dokumenata podnijetih u skladu s uvjetima iz akreditiva, izvrši plaćanje ili ovlasti drugu banku da izvrši plaćanje...

pročitajte više

Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

      Ugovor o doživotnom uzdržavanju  je ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje uzdržavati drugu stranu ili trećega (primatelj uzdržavanja) do njegove smrti, a druga se strana obvezuje davatelju uzdržavanja kao naplatu za uzdržavanje dati svu svoju imovinu ili njezin dio, s tim da se stjecanje stvari i prava koji čine tu imovinu i koji...

pročitajte više

Inominatni i formularni ugovori

        Inominatni ili neimenovani ugovori (eng. untitled contracts) su ugovori koji nisu uređeni propisima koji uređuju relevantnu materiju ali ih ugovorne strane mogu sklapati u skladu sa općim odredbama obveznog prava, za razliku od nominatnih ili imenovanih ugovora koje zakonodavac regulira, npr. Zakonom o obveznim odnosima. Budući da nisu predviđeni...

pročitajte više

Arbitraža i mirenje

      Arbitražni postupak (eng. arbitral proceeding) je alternativni način rješavanja sporova kojeg provodI jedna ili više osoba (arbitri) o čijem su se izboru stranke sporazumjele i dobrovoljno im povjerile donošenje odluke u sporu te na taj način stranke derogirale nadležnost sudova. Arbitražne sudove u pravilu organiziraju određene ustanove...

pročitajte više