Egzemplar logotip

 

Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača i to potpuno poslovno sposobnih fizičkih i pravnih osoba. Zadruga je osnovana trenutkom potpisa izjave osnivača o prihvaćanju pravila zadruge na osnivačkoj skupštini, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar mjesno nadležnog trgovačkog suda. 

 

Osnivanje

Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača i to potpuno poslovno sposobnih fizičkih i pravnih osoba. Osnivanjem zadruge osnivač zadruge postaje član zadruge te se upisuje u imenik članova zadruge. Rješenje Zakona o zadrugama Nar. nov. br. 34/11, 125/13, 76/14 u pogledu broja članova se razlikuje od ZZ (1995.) koji je predviđao najmanje tri osnivača, što je rezultiralo osnivanjem velikog broja užih obiteljskih zadruga koje su ostajale zatvorene za nove članove a time i kolidirale sa temeljnim načelima na kojima se zadrugarstvo bazira . Važno je napomenuti da član zadruge može biti samo osoba koja neposredno sudjeluje u radu i drugim aktivnostima zadruge te se članstvo ne može steći samo unosom uloga člana kao kod trgovačkih društava. Član zadruge ne može prenijeti svoje članstvo na drugu osobu. Novi zakon uvodi i zabranu takmičenja sa zadrugom, naime pravilima zadruge može biti predviđeno da upravitelj zadruge, članovi i radnici zadruge ne mogu bez suglasnosti skupštine zadruge samostalno obavljati djelatnost koja spada u djelatnost zadruge, iste proizvode i usluge koje ima zadruga samostalno plasirati na tržište, niti biti osnivač trgovačkog društva, ni član druge zadruge iste djelatnosti koju obavlja zadruga.

 

Postupak osnivanja

Osnivačku skupštinu sazivaju osnivači zadruge a predsjeda joj jedan od osnivača. Pravo glasa na osnivačkoj skupštini imaju osobe koje su potpisale izjavu o prihvaćanju pravila zadruge. Osnivačka skupština donosi odluke većinom glasova osnivača zadruge.

 

Zadruga je osnovana trenutkom potpisa izjave osnivača o prihvaćanju pravila zadruge na osnivačkoj skupštini, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar mjesno nadležnog trgovačkog suda. Zadruga se upisuje u sudski registar sukladno propisima o sudskom registru. U sudski registar upisuje se;  tvrtka, sjedište, OIB i predmet poslovanja zadruge; dan održavanja osnivačke skupštine; ime i prezime upravitelja i OIB; ovlasti za zastupanje zadruge; ime i prezime i OIB članova nadzornog odbora, ako zadruga ima nadzorni odbor; odgovornost članova zadruge za obveze zadruge, ako je propisana pravilima zadruge (čl. 9.).  U sudski registar se ne upisuju zadrugari.

 

Prestanak zadruge

Prema ZZ razlozi za prestanak zadruge mogu biti; odluka skupštine o prestanku zadruge, pripajanju drugoj zadruzi, spajanju s drugom zadrugom i podjeli na više novih zadruga; pravomoćna odluka suda kojom se određuje ukidanje zadruge ili brisanje zadruge iz sudskog registra po službenoj dužnosti; nedostavljanje godišnjih financijskih izvješća nadležnom tijelu; poslovanje zadruge neprekidno šest mjeseci s brojem članova ispod broja propisanog zakonom; postupanje suprotno ZZ i drugim propisima te zadružnim načelima ili vrednotama ili drugi slučajevi predviđeni ZZ odnosno posebnim propisima. Poslovanje zadruge sa brojem članova manjim od propisanog i postupanje suprotno ZZ i drugim propisima kao razloge za prestanak zadruge utvrđuje rješenjem ured državne uprave na temelju mišljenja Hrvatskog saveza zadruga. (čl. 43.)

 

U slučaju prestanka zadruge spajanjem, pripajanjem ili podjelom zadruge, prava i obveze zadruge prenose se na njezine pravne slijednike. ZZ nastoji očuvati kontinuitet zadruge, pa tako nastoji spriječiti likvidaciju zadruge ukoliko broj članova zadruge koji je potreban za njeno osnivanje želi nastavak rada. Zakon ostavlja mogućnost članu zadruge koji se protivi odluci skupštine o spajanju, pripajanju ili podjeli zadruge da istupi iz zadruge.

 

U slučaju likvidacije, odnosno stečaja zadruge, nakon podmirenja obveza prema vjerovnicima i povrata uloga članovima zadruge, preostala imovina zadruge prenosi se jedinicama lokalne samouprave na čijem području je zadruga koja je dužna tu imovinu prenijeti postojećoj ili novoosnovanoj zadruzi iste djelatnosti na tom području putem natječaja i uz suglasnost nadležnog državnog tijela s obzirom na djelatnost zadruge. Ukoliko se u roku od jedne godine računajući od dana prenošenja u vlasništvo jedinici lokalne samouprave, imovina ne prenese u vlasništvo postojećoj ili novoosnovanoj zadruzi iste djelatnosti na tom području, jedinica lokalne samouprave dužna ju je upotrijebiti za razvoj zadrugarstva.

 

Zadruga prestaje brisanjem iz sudskog registra.

 

03.12.2015.