Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
24631 Zahtjev za uvid u spis
2900 Prijedlog za odlučivanje sukobu nadležnosti 20.ZUP
2901 Prijedlog za izdavanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u RH 21.ZUP
2902 Zahtjev za izuzećem službene osobe 24.ZUP
2903 Prigovor na upravni ugovor 154.ZUP
2904 Prigovor zbog neobavještavanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava 155.ZUP
2905 Prigovor protiv pružatelja javnih usluga 157.st.3. ZUP
2910.1 Zahtjev za pokretanje postupka 41.ZUP
2910.2 Zahtjev za pokretanje postupka 41.ZUP
2910.3 Zahtjev za pokretanje postupka 41.ZUP
29101 Zahtjev za izlazak stručnog povjerenstva -
2911 Prijava nadležnoj inspekciji 134.ZZPo
2912 Zahtjev za priznanje svojstva stranke u postupku 53.ZUP
2913 Prijedlog za vještačenje 65.ZUP
2914 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje 82.ZUP
2915 Odustanak stranke od zahtjeva 46.st.2. ZUP
2916 Prijedlog stranke za donošenje dopunskog rješenja 100.st.2. ZUP
2917 Molba za produljenje roka 79. st. 3. ZUP
2920.1 Žalba protiv prvostupanjskog rješenja (HZMO) 105.ZUP
2920.2 Žalba protiv prvostupanjskog rješenja (Porezna uprava) 105.ZUP
2920.3 Žalba protiv prvostupanjskog rješenja (Službenički sud) 105.ZUP
2921 Žalba kad rješenje nije doneseno u propisnom roku 105. st.2. ZUP
2922 Odgovor stranke na žalbu 113.st.1. ZUP
2924 Prijedlog za obnovu postupka 124.ZUP
29241 Prijedlog za oglašivanje rješenja ništavim 128.ZUP
2925 Zahtjev za izdavanje potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 159. ZUP
2926 Zahtjev za pristup informacijama 18. ZPPI
29261 Suglasnost za pristup informacijama 7.ZZOP
2927 Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informacijama 25. ZPPI
2928 Prijedlog za oslobađanje od plaćanja troškova postupka 163.ZUP
2929 Prijedlog izvršenika za obustavu izvršenja 146.ZUP
2930.1 Tužba radi poništavanja pojedinačne odluke (Lokalna samouprava) 38. st. 2. t. 1. ZUS
2930.2 Tužba radi poništavanja pojedinačne odluke (HZZO) 38. st. 2. t. 1. ZUS
2930.3 Tužba radi poništavanja pojedinačne odluke (HZMO) 38. st. 2. t. 1. ZUS
2930.4 Tužba radi poništavanja pojedinačne odluke (Porezna uprava) 38. st. 2. t. 1. ZUS
2931 Tužba radi djelomičnog poništavanja pojedinačne odluke 38. st. 2. t. 1. ZUS
2932 Tužba radi donošenja pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku (šutnja uprave) 38. st. 2. t. 2. ZUS
2933 Tužba radi postupanja javnopravnog tijela 38. st. 2. t. 3. ZUS
2934 Tužba radi oglašivanja ništetnim upravnog ugovora 38. st. 2. t. 4. ZUS
2936 Odgovor na tužbu 48.ZUS
2940 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje 112. ZUS
2945 Žalba protiv presude 126. ZUS
2946 Žalba protiv rješenja 128.ZUS
2947 Prijedlog za obnovu spora 137.ZUS