Egzemplar logotip

 

 

 

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

 

 

Pojam udruge

Zakon o udrugama „Narodne novine“ br. 74/14 definira udrugu kao svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

 

Stjecanje pravne osobnosti

U pogledu pravne osobnosti udruge, Zakon navodi da udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga. Osnivanje udruga bez svojstva pravne osobnosti, koje je dopuštao stari Zakon o Udrugama „Narodne novine“ br. 88/01, ispr. 11/02, predviđa i novi Zakon, navodeći da se na udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe na odgovarajući način primjenjuju propisi koji se odnose na ortaštvo. Naime, članak 11. Europske konvencije o ljudskim pravima jamči slobodu udruživanja formalnim udrugama sa svojstvom pravne osobe, ali i neformalnim udrugama (bez pravne osobnosti). Zakon utvrđuje načela djelovanja udruge (načelo neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu).

 

Osnivači udruge

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, međutim novost je da, uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika, osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova. Članstvo maloljetnih osoba i punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti, te način njihova sudjelovanja i eventualno odlučivanja mora se uz zakonom određene uvjete propisati statutom, radi njihove zaštite. No, u trenutku osnivanja udruge ipak najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Naveno zakonsko rješenje kojem se i maloljetniku dopušta osnivanje udruge je u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta, čiji je potpisnik i Republika Hrvatska. ZUd (2001.) je dopuštao članstvo u udruzi osobama bez poslovne sposobnosti (dakle, i maloljetnih osoba) ili osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge.

 

 

23. 11. 2015.