Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2001 Tužba radi utvrđenja stjecanja posjeda prava 16. ZV
2002 Tužba radi utvrđenja da je posjed prešao na nasljednika 17. ZV
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI) 16. i 22. ZV
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup 21. i 22. ZV
2005 Tužba radi smetanja posjeda (pokretnina) 21. i 22. ZV
2006 Tužba neposrednog posjednika radi smetanja posjeda po posrednom posjedniku 21. i 22. ZV
2007 Tužba posrednog posjednika radi smetanja posjeda 23. ZV
2008 Tužba radi smetanja suposjeda izvršenog po trećem 24. ZV
2009 Tužba radi smetanja suposjeda izvršenog po suposjedniku 24. ZV
2010 Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva 57. ZV
2012 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine 98. ZV
2014 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev manjine 99. st. 3.ZV
2015 Tužba radi utvrđenja dužnosti održavanja zajedničke ograde 102.ZV
2016 Tužba radi utvrđenja da ograda nije zajednička 101.ZV
2017 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nakon uređenja međe 103. st. 6. ZV
2018 Tužba radi plaćanja naknade radi uporabe tuđe nekretnine 107. ZV
2019 Tužba radi zaštite vlasništva zbog radova na susjednoj nekretnini 109. ZV
2020 Tužba radi sprječavanja štetnih imisija Slobodan pristup 110. st. 3. ZV
2021 Tužba radi sprječavanja opasnosti od rušenja zgrade 111. ZV
2022 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva temeljem pravnog posla 119. ZV
2024 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva od nevlasnika i brisanja uknjižbe 118. ZV
2025 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva prisvojenjem napuštene stvari 131. i 132.ZV
2027 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva na plodovima 143.ZV
2030 Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva sjedinjenjem stvari 149. ZV
2031 Tužba radi utvrđenja da je ugrađena stvar postala pripadnost glavne stvari 150. ZV
2032 Tužba radi utvrđenja da izgrađena zgrada pripada vlasniku zemljišta 152. ZV
2033 Tužba radi utvrđenja da graditelju na tuđem zemljištu pripada zemljište 153. ZV
2035 Tužba radi uspostave prijašnjeg stanja međe 155.ZV
2037 Tužba nositelja prava građenja radi uklanjanja zgrade sa zemljišta opterećenog pravom građenja 157. i 152.st. 3.ZV
2038 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva pokretnine stečene dosjelošću 159. st. 2. ZV
2039 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine stečene dosjelošću i izdavanja tabularne isprave Slobodan pristup 159.- 160. ZV
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija) 161. i 162. ZV
2041 Tužba poštenog posjednika radi naknade korisnih i nužnih troškova 164. st. 1.i 2. ZV
2042 Tužba radi naknade štete prema nepoštenom posjedniku 165. ZV
2043 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva predmjevanog vlasnika (Actio Publiciana) Slobodan pristup 166. ZV
2044 Tužba vlasnika radi zaštite od uznemiravanja (Actio negatoria) Slobodan pristup 167. ZV
2050 Tužba radi utvrđenja postojanja stvarne služnosti 174. - 176. i 220. ZV
2051 Tužba radi utvrđenja da je ovlaštenik služnosti dužan održavati poslužnu stvar 181.ZV
2052 Tužba radi utvrđenja da je nakon diobe prestala stvarna služnost 183.ZV
2053 Tužba radi utvrđenja da nositelju prava građenja pripada pravo služnosti 187.ZV
2054 Tužba radi utvrđenja da povlasna nekretnina nema pravo na vidik 195. i 233.ZV
2055 Tužba radi utvrđenja obveze održavanja povlasnog dobra 192. ZV
2056 Tužba radi utvrđenja ograničenja prava služnosti 192.ZV
2057 Tužba radi utvrđenja prestanka osobne služnosti 199. - 202.ZV
2058 Tužba radi troškova održavanja poslužne stvari 206. ZV
2059 Prijedlog za osnivanje služnosti u postupku diobe suvlasništva 223. ZV
2060 Tužba radi utvrđenja da je osnovana služnost na pokretnoj stvari 222. i 203. ZV
2061 Tužba radi utvrđenja stjecanja služnosti dosjelošću 229. ZV
2062 Tužba predmnijevanog ovlaštenika služnosti radi utvrđenja postojanja služnosti 235. ZV
2063 Tužba radi utvrđenja oživljavanja služnosti 238. st. 2.ZV
2064 Tužba radi utvrđenja prestanka prava služnosti zbog odreknuća 239. ZV
2065 Tužba radi utvrđenja prestanka služnosti zbog zastare 241. ZV
2071 Tužba radi ostvarenja stvarnog tereta 271. st. 2., 269 i 251. - 253. ZV
2075 Tužba nositelja prava građenja radi utvrđenja vlasništva 281. ZV
2076 Tužba radi ukinuća prava građenja 294. ZV
2081 Tužba radi neovlaštene uporabe založene stvari 322. ZV
2082 Tužba radi namirenja založnog vjerovnika (Hipotekarna tužba) 336. ZV
2083 Tužba radi prodaje založene pokretne stvari 336. ZV
2090 Tužba radi upisa u zemljišne knjige nekretnine koja je stečena od izvanknjižnog vlasnika 364.ZV
2091 Tužba radi utvrđenja da je tužitelj prenamjenom zajedničkih prostorija stekao vlasništvo 372. ZV
2092 Tužba radi utvrđenja i izdavanja brisovnog očitovanja -
2093 Brisovno očitovanje (Izjava o brisanju) Slobodan pristup -
2094 Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja
2095 Očitovanje volje radi upisa etažnog elaborata 75. ZV
2096 Očitovanje volje radi podjele nekretnine na suvlasničke dijelove (predetažiranje) 75. ZV