Egzemplar logotip

ZAŠTITA I OSTVARIVANJE PRAVA

 

 

Pojam  

 

Subjektivno pravo je skup ovlaštenja koja pravnom subjektu (fizičkoj ili pravnoj osobi) u određenom građanskopravnom ili drugom pravnom odnosu priznaju norme objektivnog prava. Pravni subjekt može od drugog pravnog subjekta tražiti čin ili propust koji znači ostvarivanje njegovog subjektivnog prava te u slučaju njegovog nepoštivanja dobiti odgovarajuću sudsku ili izvansudsku zaštitu istog, ili pak od nekog javnopravnog tijela tražiti ostvarivanje nekog subjektivnog prava koje tom pravnom subjektu temeljem nekog zakona izravno osigurava država. U tom smislu, pravnom subjektu u postupcima (građanskom parničnom, upravnom, građanskom izvanparničnom, kaznenom i dr.) koji se vode pred sudbenim ili javnopravnim tijelima stoji na raspolaganju mogućnost podnošenja niza različitih podnesaka pomoću kojih može zaštititi ili ostvariti neko svoje subjektivno pravo.

 

Podnesci su sva pismena koja sadržavaju određeni zahtjev, molbu, prijedlog, prijavu, žalbu i sl. kojim se fizičke ili pravne osobe kao pravni subjekti obraćaju nadležnim tijelima ili osobama koje vode neki postupak. Načelno, podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve elemente propisane zakonom koji su potrebni da bi nadležno tijelo ili osoba mogli po njima postupiti.

 

Zakon o parničnom postupku

 

U građanskom parničnom postupku podnesci stranaka su tužba (čl. 185. Zakona o parničnom postupku, „Narodne novine“ br. 26/91, 34/91, 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19), protutužba (čl. 189. ZPP), odgovor na tužbu (čl. 284. do 292. ZPP), redovni pravni lijekovi kao žalba protiv presude (čl. 342. ZPP), žalba protiv rješenja (čl. 378. ZPP), izvanredni pravni lijekovi kao revizija (čl. 382. ZPP), ponavljanje postupka (čl. 421. ZPP), ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode (čl. 428.a ZPP) i druge izjave, prijedlozi i priopćenja koja se daju izvan rasprave i podnose se pisano. Podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve ono što je potrebno da bi se u vezi s njima moglo postupiti. Podnesci osobito trebaju sadržavati: oznaku suda, ime, prebivalište, odnosno boravište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika, ako ih imaju, osobni identifikacijski broj stranke koja podnosi podnesak, predmet spora, sadržaj izjave i potpis podnositelja. (čl. 106. st. 2. ZPP). Podnesak uz ostalo osobito treba sadržavati i zanimanje stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika. Stranka, odnosno njezin zastupnik, potpisuju podnesak na njegovu kraju (čl. 106. st. 3. ZPP). Ukoliko izjava sadržava kakav zahtjev, u podnesku treba navesti činjenice na kojima se taj zahtjev temelji i dokaze kad je to potrebno (čl. 106. st. 4. ZPP). Tužba treba sadržavati određen zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužitelj temelji zahtjev, dokaze kojima se utvrđuju te činjenice te druge podatke koje mora imati svaki podnesak (čl. 186. st. 1. ZPP). Tužitelj je dužan naznačiti i vrijednost predmeta spora u tužbi u slučajevima kad o vrijednosti predmeta spora ovise stvarna nadležnost, sastav suda, vrsta postupka, pravo na izjavljivanje revizije, ovlast na zastupanje ili pravo na nadoknadu troškova postupka, a predmet tužbenog zahtjeva nije novčana svota (čl. 186. st. 2. ZPP).

 

Zakon o zemljišnim knjigama 

 

U zemljišnoknjižnom postupku podnesci su; prijedlog za upis (čl. 103. ZZK), pravni lijekovi kao prigovor i žalba (čl. 143. ZZK) i brisovna tužba (čl. 150. ZZK). Prijedlog za upis u zemljišne knjige mora sadržavati oznaku zemljišnoknjižnog suda kojemu se prijedlog podnosi, ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj osobe u čiju se korist treba provesti upis, kao i ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj osobe protiv koje se upis provodi, i osoba koje će trebati obavijestiti o rješenju, te broj zemljišnoknjižnoga uloška, ime katastarske općine i oznaku čestica upisanih u zemljišnoknjižni uložak u kojem bi se upis trebao provesti (čl. 109. ZZK). Podnositelj također mora odrediti koju vrstu upisa zahtijeva (čl. 110. st. 1. ZZK). Oblik i sadržaj podnesaka u zemljišnoknjižnom postupku je definiran Pravilnikom o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku, "Narodne novine" br. 123/04.

 

Zakon o općem upravnom postupku

 

U upravnom postupku podnescima se smatraju; zahtjev za pokretanje postupka (čl. 40.-41. ZUP), prijedlozi kao prijedlog za povrat u prijašnje stanje (čl. 82. ZUP), prijedlog za obnovu postupka (124. ZUP), prijedlog za oglašavanje rješenja ništavim (čl. 128. st. 2. ZUP), prijedlog za vještačenje (čl. 65. ZUP) i dr., prijava, molba, žalba (čl. 105.ZUP), predstavka, prigovor (čl. 122. ZUP), obavijest, priopćenje, različiti ispunjeni obrasci te drugi podnesci kojima se stranke obraćaju javnopravnim tijelima u vezi s određenom upravnom stvari. Podnesak u upravnom postupku mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a osobito naziv javnopravnog tijela kojem se upućuje, naznaku upravne stvari na koju se odnosi, osobno ime (ime i prezime) stranke, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ako je stranka ima i adresu te osobe (čl. 71. st. 2. ZUP). U žalbi stranka treba navesti rješenje koje pobija, naziv javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo i zbog čega je nezadovoljna rješenjem ( čl. 108. st. 1. ZUP). Odredbe o obliku, sadržaju i predaji žalbe na odgovarajući se način primjenjuju i na prigovor (čl. 122. st. 1. ZUP).

 

Zakon o kaznenom postupku

 

U kaznenom postupku podnescima se smatraju privatna tužba (čl. 60. ZKP), optužnica (čl. 55. st. 3. ZKP), prijedlog za progon (čl. 47. ZKP), redovni pravni lijekovi kao žalba protiv presude prvostupanjskog suda  (čl. 463. ZKP), žalba protiv presude drugostupanjskog suda (čl. 490. ZKP), žalba protiv rješenja (čl. 491.ZKP), izvanredni pravni lijekovi te druge izjave i priopćenja (čl. 78. ZKP). Privatna tužba mora sadržavati ime i prezime okrivljenika s osobnim podacima kao i podacima o tome nalazi li se i otkad u istražnom zatvoru ili se nalazi na slobodi, a ako je prije podizanja optužnice pušten na slobodu, koliko je proveo u pritvoru i istražnom zatvoru; opis djela iz kojeg proistječu zakonska obilježja kaznenog djela, vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela, predmet na kojemu je i sredstvo kojim je počinjeno kazneno djelo te ostale okolnosti potrebne da se kazneno djelo što točnije odredi;  zakonski naziv kaznenog djela, s navođenjem odredaba Kaznenog zakona koje se na prijedlog tužitelja imaju primijeniti; dokaze na kojima se temelji optužnica; i podatke o dokazima koje se predlaže izvesti na raspravi (čl. 524. ZKP). Optužnica sadržava ime i prezime okrivljenika s osobnim podacima kao i podacima o tome nalazi li se i otkad u istražnom zatvoru ili se nalazi na slobodi, a ako je prije podizanja optužnice pušten na slobodu, koliko je proveo u pritvoru i istražnom zatvoru; opis djela iz kojeg proistječu zakonska obilježja kaznenog djela, vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela, predmet na kojemu je i sredstvo kojim je počinjeno kazneno djelo te ostale okolnosti potrebne da se kazneno djelo što točnije odredi;  zakonski naziv kaznenog djela, s navođenjem odredaba Kaznenog zakona koje se na prijedlog tužitelja imaju primijeniti; dokaze na kojima se temelji optužnica; i obrazloženje kojim će se opisati stanje stvari (čl. 342. ZPP). Žalba treba sadržavati oznaku presude protiv koje se podnosi, osnove za pobijanje presude, obrazloženje žalbe, prijedlog da se pobijana presuda potpuno ili djelomično ukine ili preinači, potpis osobe koja podnosi žalbu (čl. 466. ZKP).

 

Kao što je ranije spomenuto, kod niza podnesaka zakonodavac je nizom podzakonskih akata izravno definirao njihov obavezni oblik i sadržaj, dajući im svojstvo obrasca. Tako je pored ostalog, izjava o izvanbračnoj zajednici standardizirana Pravilnikom o obrascu izjave o izvanbračnoj zajednici, "Narodne novine" br. 156/09, Zahtjev za izravnu naplatu novčane tražbine Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu, "Narodne novine" br. 115/12, 127/14, 82/17 a zadužnica Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice, "Narodne novine" br. 115/12, 82/17.