Egzemplar logotip

 

 

Poslodavac u situacijama kada nema potrebe za radom određenih radnika, može radnike privremeno ustupiti u s njim povezano društvo na razdoblje u neprekinutom trajanju od najduže šest mjeseci, a na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika.

 

Svrha instituta

Zakon o radu (Nar. nov. br. 93/14, 127/17, 98/19) dopušta poslodavcu da u situacijama kada nema potrebe za radom određenih radnika, može radnike privremeno ustupiti u s njim povezano društvo. Ustupanje može  trajati neprekidno najduže šest mjeseci, a na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika. Time se poslodavcima koji su u gospodarskim teškoćama ili čije poslovne aktivnosti imaju različite cikluse, umjesto otkazivanja ugovora o radu te radnike mogu angažirati u povezanim društvima, bez straha da će se takav rad smatrati nelegalnim, odnosno bez obveze isplate otpremnine radniku koja bi moguće nastala da je došlo do otkazivanja ugovora o radu. S druge strane, radnicima je na ovaj način relativno povećana sigurnost radnog mjesta, budući je velikom dijelu radnika prihvatljivije ustupanje povezanom poslodavcu od prestanka radnog odnosa kod matičnog poslodavca poslovno uvjetovanim otkazom. Poslodavci do donošenja Zakona o radu 2014. godine, odnosno njegovog stupanja na snagu, ovaj institut nisu imali na raspolaganju a ustupanje radnika je bilo dopušteno samo putem agencija za privremeno zapošljavanje.

 

Sporazum o privremenom ustupanju radnika

Treba naglasiti da poslodavac može svoga radnika privremeno ustupiti u povezano društvo samo na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika. Sporazum između povezanih poslodavaca mora sadržavati podatke; 1) naziv i sjedište povezanih poslodavaca, 2) ime, prezime i prebivalište radnika, 3) datum početka i završetka privremenog ustupanja, 4) mjesto rada i poslove koje će radnik obavljati,  5) o plaći, dodatcima na plaću i razdobljima isplate, 6) o trajanju redovitoga radnog dana ili tjedna. Pisana suglasnost radnika na navedeni sporazum smatra se aneksom ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje poslova kod povezanog poslodavca.

 

Na institut ustupanja radnika povezanom društvu ne primjenjuju se zakonske odredbe o privremenom zapošljavanju, a povezani poslodavac se u odnosu na ustupljenog smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredaba Zakona o radu i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu.

 

13.12.2021.