Egzemplar logotip

 

Uprava društva s ograničenom odgovornošću dužna je voditi knjigu poslovnih udjela društva.

 

U skladu sa odredbom čl. 410. Zakona o trgovačkim društvima uprava društva s ograničenom odgovornošću dužna je voditi knjigu poslovnih udjela. Naime, u odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud. Knjiga poslovnih udjela služi tome da društvo u svako doba može znati tko su članovi d.o.o. i koliko i kojih poslovnih udjela ima svaki od njih. Svaka osoba koja može dokazati da za to ima pravni interes, ima pravo u radno vrijeme razgledati knjigu poslovnih udjela.

 

Prijava

U knjigu poslovnih udjela upisuje se svaka izmjena podataka koji su u njoj navedeni i to na temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju saznanja nekoga od organa društva. Uprava društva dužna je o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela bez odgađanja izvijestiti registarski sud dostavljanjem popisa članova društva kojeg potpišu članovi uprave u kome se navode imena i prezimena članova društva, prebivalište a za pravne osobe tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj, nominalni iznosi poslovnih udjela koji im pripadaju i redni brojevi pod kojima ih se u društvu vodi, ono što je na temelju toga uplaćeno društvu te što je ono eventualno vratilo članu. Ukoliko je javni bilježnik sudjelovao u tome dužan je umjesto članova uprave potpisati popis članova društva i dostaviti jedan primjerak registarskom sudu i nadležnoj Poreznoj upravi prema sjedištu društva a jedan društvu.

 

Društvenim se ugovorom mogu odrediti pojedinosti vezane uz podnošenje prijave. Prijavu može podnijeti osoba koja je upisana u knjizi poslovnih udjela kao i osoba koju je ovlastila. Stjecatelj poslovnog udjela mora prihvatiti sve pravne radnje prijašnjeg člana poduzete prema društvu i društva prema prijašnjem članu, jer one djeluju prema poslovnom udjelu koje je, promatra li se to sa strane društva, do spomenutog časa pripadao članu društva koji je njime raspolagao. Taj član ostvaruje sva upravljačka i imovinska prava u društvu sve do podnošenja prijave za upis. Upis u knjigu poslovnih udjela nije odlučan za nastanak ograničenih stvarnih prava na poslovnom udjelu, ali može poslužiti u svrhu publiciteta. 

 

Sadržaj knjige poslovnih udjela

Knjiga poslovnih udjela se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava, a može se voditi u obliku listova ili u elektronskom obliku na računalu. U knjigu poslovnih udjela upisuje se tvrtka, odnosno ime i prezime, sjedište i adresa, odnosno prebivalište svakoga člana društva, ako je član društva pravna osoba podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru, njegov osobni identifikacijski broj, nominalni iznosi poslovnih udjela koje je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva. Također, u knjigu se upisuju opterećenja i podjele poslovnih udjela te sve druge promjene.

 

Knjigu poslovnih udjela voditi sama uprava d.o.o. ili pak to može delegirati pravnoj ili fizičkoj osobi koja se time profesionalno bavi, no time ujedno uprava ne može delegirati i odgovornost za vođenje iste.

 

07.01.2022.