Egzemplar logotip

 

Dokumentarni akreditiv je pravni institut, odnosno instrument za osiguranje plaćanja u trgovini, kojim se banka obvezuje da po nalogu nalogodavatelja a na temelju dogovorenih dokumenata podnijetih u skladu s uvjetima iz akreditiva, izvrši plaćanje ili ovlasti drugu banku da izvrši plaćanje trećoj osobi – ujedno i korisniku akreditiva, ili da po njezinu nalogu akceptira, plati ili otkupi mjenicu trasiranu od strane korisnika. Bankovna garancija je institut čija je svrha osiguranje izvršenja ugovornih obveza a sastoji se u obvezi banke (garantora) koja je izdala garanciju da u slučaju ispunjenja uvjeta sadržanih u garanciji isplati korisniku garancije određeni novčani iznos.

 

 

Pojam dokumentarnog akreditiva

Dokumentarni akreditiv (eng. documentary credit, letter of credit) je pravni institut, odnosno instrument putem kojeg se osigurava plaćanje u trgovini, kojim se banka obvezuje da po nalogu nalogodavatelja a na temelju dogovorenih dokumenata podnijetih u skladu s uvjetima iz akreditiva, izvrši plaćanje ili ovlasti drugu banku da izvrši plaćanje trećoj osobi – ujedno i korisniku akreditiva, ili da po njezinu nalogu akceptira, plati ili otkupi mjenicu trasiranu od strane korisnika. Dokumentarni akreditiv ima svoj rok važenja i može biti opoziv i neopoziv. Položaj vjerovnika, odnosno isporučitelja robe ili izvoznika, je jači kod neopozivih dokumentarnih akreditiva budući da promjena uvjeta istoga traži suglasnost obiju strana, što nije slučaj kod opozivog dokumentarnog akreditiva te je stoga i rizičniji.

 

Koristi se u međunarodnoj trgovinskoj i u bankarskoj praksi. Funkcionira na način da akreditivna banka obavještava prodavatelja da je u njegovu korist otvoren dokumentarni akreditiv i da će biti plaćen kada prodavatelj ispuni uvjete iz akreditiva tj. podnese dokumente navedene u akreditivu. Važna karakteristika je odijeljenost akreditivnog posla od prodaje ili drugog trgovačkog posla na kojem se temelji i radi kojeg se otvara.

 

Pojam bankovne garancije

Bankovna garancija (eng. bank guarantee) je institut čija je svrha osiguranje izvršenja ugovornih obveza a sastoji se u obvezi banke (garantora) koja je izdala garanciju da u slučaju ispunjenja uvjeta sadržanih u garanciji isplati korisniku garancije određeni novčani iznos. Bankovne garancije se izdaju za izvršenje nekog posla (činidbe) u ugovorenom roku i na ugovoren način (činidbene garancije) ili za plaćanje obveze u ugovorenom iznosu i u ugovorenom roku (platežne garancije). Garancije se mogu ugovarati pojedinačno ili odobravati iz okvirne revolving linije.

 

Bankovne garancije mogu biti na prvi poziv ili mogu biti bankovna jamstva. Također, bankovne garancije mogu biti kunske, kunske s valutnom klauzulom i devizne. Rok važenja garancije ovisi o ugovornom poslu. U poslovnoj praksi, rok važenja garancije najčešće je do 5 godina. Treba napomenuti da bankovne garancije nisu vrijednosni papiri i nisu prenosive putem indosamenta. 

 

Različitosti instituta

Unatoč određenim sličnostima dvaju instituta, dokumentarni akreditivi se koriste u međunarodnom plaćanju dok se bankovne garancije koriste kao osiguranje od neizvršenja usluga, neobavljanja radova i ostalih obveza. Odnosno, akreditivom se plaća izvršenje neke obveze pri urednoj prezentaciji dokumenta po akreditivu dok je bankarska garancija plativa ako se ugovorena obveza ne izvrši. Podudarnost između ova dva instituta u određenom smislu postoji u „apstraktnosti“ obveze koje su u njima sadržane. Korištenje dokumentarnog akreditiva i bankovne garancije predstavlja zaštitu za poslovanje obiju ugovornih strana budući je jamac obveznopravnog odnosa banka, no isto tako treba voditi računa o rejtingu banke koja ih izdaje.

 

 

02.11.2017.