Egzemplar logotip

 

 

Pod radom na izdvojenom mjestu rada smatra se u pravilu rad od kuće radnika ili rad u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca.

 

 

Epidemija Covid-19 je iznenada u prvi plan pogurnula institut koji se u hrvatskom radnopravnom sustavu razmjerno malo koristio, iako je njegova mogućnost uvedena još 2014. godine donošenjem Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/14, 127/17, 98/19) kojim je predstavljen niz radnopravnih instituta kojima se namjeravala ostvariti veća fleksibilnost različitih oblika zapošljavanja. Na takav relativno mali broj ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada su utjecali i propisi u području zaštite na radu, jer se na izdvojenom mjestu rada ne mogu obavljati poslovi koji imaju obilježje poslova s posebnim uvjetima rada. Međutim, donošenjem Zakona o radu 2014. ukinuta je obveza poslodavaca da o svakom sklopljenom ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada obavijesti nadležnu inspekciju rada te je pojednostavljen sadržaj ugovora.

 

Sadržaj ugovora

Pod mjestom rada na izdvojenom mjestu rada se u pravilu smatra rad kod kuće radnika ili se može raditi o drugom prostoru koji nije prostor poslodavca. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada mora sadržavati podatke koje sadrži svaki drugi ugovor o radu te i podatke o: 1) radnom vremenu,  2) strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac obvezan nabaviti, instalirati i održavati, 3) uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time, 4) naknadi drugih troškova radniku vezanih za obavljanje poslova, 5) načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika. Takav ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku ili se radniku obvezno izdaje potvrda o sklopljenom ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada.

 

Plaća i radno vrijeme

Plaća radnika s kojim poslodavac sklopi ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada ne smije biti utvrđena u manjoj svoti od plaće radnika koji u prostorijama toga poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima. Poslodavac je pritom obvezan takvom radniku osigurati sigurne uvjete rada, a radnik je obvezan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima. Na raspored radnog vremena takvih radnika te na njihov prekovremeni rad, preraspodjelu radnog vremena, noćni rad i stanku (pauzu) u tijeku radnog dana primjenjuju se odredbe Zakona o radu iako je ta pitanja dopušteno i drukčije urediti posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, pri čemu količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju ne smiju onemogućiti radniku korištenje pravom na dnevni, tjedni i godišnji odmor.

 

16.12.2021.