Egzemplar logotip
Prekomjerna buka (Gz-1263/07-2)Žalba umješača (Rev 857/05-2)
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Priznanje činjenica na kojima tužitelj ne temelji tužbeni zahtjev (Pž-6765/06)Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Obvezno sklapanje ugovora (Pž-6646/03)Žig - zabrana korištenja (Revt 8/07-2)
Pogrešna primjena materijalnog prava (Rev-435/2007-2)Poslovodstvo bez naloga - obavljanje tuđih poslova protiv zabrane (Gž-360/07-2)
Kapara - vraćanje i uračunavanje (Rev 399/07-2)Odgovornost za štetu imatelja opasne stvari (Rev-926/2006-2)
Ovrha - nečitljiva uputa o roku za prigovor (Gžovr-1459/07)Tužba korisnika tereta (Pž-6646/03)
Prodaja s obročnim otplatama (Rev t- 98/2007-2)Jamci - suparničari (Pž-1502/2008)
Sadržaj žalbe (Pž-25011/2007)Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Nagrada za rad članova nadzornog odbora (Pž- 3298/2009)Naznaka računa u rješenju o ovrsi (Pž-17/07)
KORIŠTENE KRATICE ZAKONA I PRAVILNIKAPogreška u upisu (Gž-63/10-2)
Pristupanje dugu - ugovor vjerovnika i trećeg (Rev 621/09-2)Ugovor o kupoprodaji s obročnim otplatama cijene - bitni sastojci (Gž-7168/07-2)
Droga u organizmu (Pž- 135/2010)Ugovor o ostavi (Gžn-2894/09-2)
Sklapanje ugovora sa jedinim članom društva (Pž-1651/03)Novčani polog (Rev -754/2006-2)
Ništetni ugovor o zajmu deviza (Rev 621/09-2)Odgovornost za štetu zbog opasne stvari (Rev x-487/2009-2)
Prava na temelju predugovora (Gž-554/09-2)Isključenje zadrugara - ovlaštenje skupštine (Pž-152/06)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - oblik (Rev 830/07-2)Smanjenje tužbenog zahtjeva (Rev 953/07-2)
Ugovor o uputi - oblik (Rev 898/07-2)Prijenos dionica - primjerenost otpremnine manjinskim dioničarima (Pz-1453/07)
Ugovor o prijenosu poslovnog udjela (P-7707/02)Dioničko društvo - određivanje nagrade za rad članova nadzornog odbora (P-2608/05)
Revizija protiv presude (Rev x -660/2009-2)Konkurencija dvaju ili više registriranih žigova u odnosu na proizvode ili usluge (Pž-7542/08)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-1244/09-2)
Udruge - poslovi upravljanja stambenim objektima (Us-9296/05)Podijeljena odgovornost (Rev x -183/2009-2)
Ustanove - solidarna odgovornost osnivača (Pž-7027/06)Prijeboj (Pž-5868/04)
Žalba pravne osobe od koje je oduzeta imovinska korist (I Kž-283/09)Povlačenje tužbe (Gž-1816/09)
Presumirano povlačenje tužbe (Pž-7633/2008)Prijedlog za ovrhu na temelju zadužnice (Gž-1453/09)
Naknada štete - nasljeđivanje potraživanja (Gž-171/11)Ugovor o zajmu - obveza zajmoprimca (Gž-173/10)
Obnova pretpostavke (Pž-6092/2003)Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Poslovodstvo bez naloga (Gž-1644/07)Ugovor o organiziranju putovanja - odustanak putnika (Gž-30/07)
Ugovor o zajmu sklopljen preko agencije (Rev x 233/08-2)Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Štrajk (Revr 707/09-2)Odgovornost radnika za štetu poslodavcu (Gžr-1517/10-2)
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)Prestanak ugovora o radu zbog godina života radnika (Revr 204/09-2)
Obustava postupka (Rev x-74/2009-2)Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Zabilježba spora - pretpostavke (Gž-40/11-2)Pravo uporabe žiga (Pa-758/01)
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (Gž-631/07-2)Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2)
Pojedinačni ispravni postupak (Gž-1580/10-2)Brisovna tužba (Gž-2616/09)
Zastupanje društva (Pž-1651/03)Tužba zbog uznemiravanja (Actio negatoria) (Gž-2380/07)
Zaštita prava vlasništva (Actio Publiciana) (Rev 693/05-2)Dioničko društvo - podjela dobiti (Revt 40/07-2)
Preoblikovanje d.d. u d.o.o. (V-111-3584107)Nakladnički ugovor (Pž-3785/07)
Prihvat ponude (Pž-5574/04)Žig - proglašavanje ništavim (Us-7969/07)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-63 70/08-2)Uzdržavanje punoljetne djece (GŽ2-214/10-2)
Prestanak d.o.o. (Pž-4231/00)Osporavanje majčinstva i očinstva (Rev 1018/09-2)
Uzdržavanje bračnog druga (Rev 495/09-2)Stjecanje vlasništva - razvrgnuće (Rev–132/03)
Oslobođenje od troškova postupka (Gž.136/08-2)Obnova međe (Gž 1550/2005-2)
Namirenje razlučnih vjerovnika (Pž-1514/06)Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Smetanje posjeda (Gž-1199/07-2)Vlastita ograda (Gž-547/07-2)
Uspostava vlasništva posebnog dijela nekretnine (Rev-845/2006-2)Fotografija - autorsko pravo (Pž-379/05)
Obvezno sklapanje ugovora (Rev-818/2009-3)Ugovor o licenciji (Pž-2645/97)
Dopuna žalbe (Us-9733/00) Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Podnošenje revizije (Rev- 1104/2010-2)Prekršajni nalog (Pž-2317-09)
Obavezni prekršajni nalog (Pž-10426/2009)Sadržaj prigovora protiv prekršajnog naloga (Gž-3404/2007)
Odbacivanje stečajnog plana (Pž-534/2007)Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Zabilježba spora u ZK (Gž-150/2007-2)Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Stečaj - osporene tražbine (Pž-4620/06)Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)Stečaj - osporene tražbine (Pž-5896/2006)
Inkongruentno namirenje (Pž-4032/2005)Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-2798/2004)
Povrat u prijašnje stanje (Us-1782/04)Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Prijedlog za obnovu postupka (Us-538/2001)Stjecanje prava vlasništva (Rev-976/2006-2)
Ugovor o najmu - presuda koja zamjenjuje ugovor (Rev-486/2002-2)Osporavanje očinstva (Gž-298/2010)
Presuda zbog izostanka (Rev-722/2008-2) Apsolutna nadležnost (Rev-738/2007-2)
Zabilježba ovrhe u ZK (Rev-1066/20072)Ovlaštenje za pokretanje prekršajnog postupka (Jž-4143/09)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - ugovor o darovanju (Gž-1360/06-2)Pravomoćnost presude (Rev-1407/2007-2)
Ispravljanje presude (Rev-1093/2007-2)Ugovor o radu na određeno vrijeme (Gž-3530/08)
Prigovor protiv prekršajnog naloga (Pž-14719/09)Akcept mjenice (Gžz-17/2009-2)
Suvlasništvo - izvanredni poslovi (Gž-629/2009-2)Ograničenje druženja djeteta s roditeljem (Gž-1533/2009)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)Otpust duga (Rev 953/2007-2)
Ugovor o prodajnom nalogu (Pž-2729/97)Otpust duga (Pž-4679/03)
Ispunjenje sa subrogacijom (Rev-990/2005-2)Član nadzornog odbora - nespojivost uloga (Pž-365/98)
Brisovna tužba (Pž-3945/2007)Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Nagodba (Pž-7177/2005) Zaštita na radu (Gž-1140/09)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev -488/2009-3)Izvanredni otkaz ugovora o radu - nastavak radnog odnosa (Revr-542/2009-2)
Prava vlasnička tužba (Revt-128/2007-2)Međunarodna kupoprodaja (Pž-3223/2005)
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Sazivanje glavne skupštine dioničkog društva (Pž-6317/2005)Zatezne kamate - regresna tražbina između osiguratelja (Gž x-66/12-2)
Pravo plodouživanja (Rev-137/2007-2)Parnični troškovi (Rev-643/2008-2)
Derivativno stjecanje vlasništva (Gž-1277/2010-2)Temeljni kapital d.o.o. - povećanje (Pž-7566/2006)
Zabilježba predugovora u ZK (Gž-1021/2010-2)Nakladnički ugovor - povreda autorskog prava (Pž-308/2006)
Postupovno pravo - primjena (Pž-30305/08)Naknada prekomjerne štete (Rev-1141/2007-2)
Komisija - sklapanje pravnog posla pod nepovoljnijim uvjetima od naloga (Pž-3276/99)Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Sindikalni povjerenik (Revr-560/2008-2)Likvidacija društva (Pž-7925/2003)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Privremeni upravitelj društva (Pž-2821/2010)Brisanje zabilježbe spora u ZK (Gž-4910/2009)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - pravo na iznošenje obrane (Revr-599/2006-2)Naknada štete društvu (Pž-2676/2008)
Raspolaganje poslovnim udjelom (Pž-5020/06)Ugovor o zakupu poslovnog prostora - predaja u posjed (GZZ 18/2006-2)
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)Stjecanje bez osnove (Revr -516/2010-2)
Odgovornost nakladnika za štetu (Revr -1152/2010-2)Nemogućnost restitucije (Gž. 1027/03-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - trajna nesposobnost (Revr-480/2009-2)Isključenje člana radničkog vijeća (Gž-25/2009-2)
Vrijednost predmeta spora (Rev 1423/2008-2)Stranka u postupku (Rev 1142/2008-2)
Ovrha na poslovnom udjelu (Pž-2003/2010)Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Odštetni zahtjevi u korist društva (Pž-2676/2008)Zastara tijekom trajanja roditeljskog prava (Rev -1207/2009-2)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev-1278/2007-2)Pravo vjerovnika na naknadu štete (Rev-673/2009-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)Tajno društvo - nastanak (Pž-2561/03)
Ugovor o trgovinskom zastupanju (Pž 7291/03-3)Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Opći uvjeti ugovora (Rev x-296/2009-2)Odgovornost za štetu - nezgoda izazvana motornim vozilom (Rev x-576/2009-2)
Prekid zastare (Rev x- 62/2009-2)Izračun nužnog dijela nasljednika (Gž-397/2010-2)
Otkaz ugovora o radu - sudski raskid (Gž-789/2009-2)Svrhovita delegacija (Grl-248/2008-2)
Povrat u prijašnje stanje - parnični postupak (Pž-5015/2007)Preinaka tužbenog zahtjeva (Rev-1018/2007-2)
Odgovornost upravitelja za štetu (Gž-2171/2008)Promjena iznosa uzdržavanja (Gž-1460/2010-2)
Stranačka sposobnost - zajednički odvjetnički ured (Rev-3325/2006)Nedopuštena revizija (Revr-241/2009-2)
Potvrda o ovršnosti (Pž-4363/2009)Brisanje upisa iz sudskog registra (Pž-1094/2009)
Oslobođenje od odgovornosti za štetu (Rev-409/2008-2)Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - izražavanje nezadovoljstva zbog upozorenja (Revr-384/2007-2)Parnični troškovi - prema uspjehu u parnici ili odgovornosti za krivnju (Pž-2990/2003)
Stranačka sposobnost (Pž-1029/2010)Izdavanje platnog naloga (Pž-5537/2009)
Pretpostavke za osiguranje (Pž-1125/2010)Objekt prava vlasništva (Gž-1679/2009-2)
Imisije (Gž-2427/2007)Stjecanje vlasništva od nevlasnika (Rev-988/2007-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Podnesak vezan uz rok (Pž-6746/2005)Prekršaji iz cestovne sigurnosti (Pž-3333/09)
Primjena postupovnog prava (Pž-30305/08)Izuzeće prekršajnog suca (Pž-12761/10)
Akt o otkazivanju boravka stranca (Us-720/2005)Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe (Rev-776/2004-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - oslobođenje od odgovornosti (Rev 315/2005-2)Opoziv članova nadzornog odbora dioničkog društva (Gž-30/2005-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)Žalba protiv presude (Pž-1275/2004)
Protuovrha (Pž-4153/2005)Prigovor protiv prekršajnog naloga (Pž-II201/06)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Rev-717/2005-2)Opći uvjeti ugovora - ništetnosti odredbi (Rev-1000/2006-2)
Višestruki prijeboj (Br. Pž-6378/03)Osiguranje - isplata naknade štete (Rev-3/2007-2)
Jamstvo - opseg odgovornosti (Pž-650/04)Prava vlasnička tužba (Gž-1357/06-2)
Sjedište društva (Pž-4575/07)Udruge - članstvo (Gž-1/2008)
Temeljni ulozi - unos prava (Pž-7504/06)Nadležnost općinskog suda (Grl-70/2007-2)
Nadležnost - spor povodom djelatnosti podružnice (Revr-301/2006-2)Javni bilježnik u ovršnom postupku (Pž-6087/06)
Obustava ovrhe (Pž-5316/05)Smrt stranke - obustava postupka (Us-100/2007-4)
Prekid zastare - prizanje duga (Rev-352/2007-2)Uređenje međe - izvanredna uprava (Gž-365/08)
Kazna zatvora (Pž-11639/2007)Pokretanje postupka (Gž-5017/07)
Dodjela koncesije (Us-4136/2004)Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev-817/2006-2)Samopomoć prije podnošenja tužbe (Gž-7298/07)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)Poništenje izbora za radničko vijeće (Gž-4/2007-2)
Bitna povreda prekršajnog postupka (Pž-26238/06)Zahtjev za predaju stana u posjed (Gž-275/05)
Tumačenje spornih odredbi ugovora (Rev-1064/2006-2)Zakašnjenje dužnika (Pž-2989/2003)
Postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu (Revr-599/2006-2)Otpremnina (Revr-244/2004-2)
Vrijeđanje službene osobe (Pž-37039/2005)Ustupanje umjesto ispunjenja (Pž-3999/04)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - prekluzivnost roka (Revr-146/08-2)Stranačka sposobnost - obrt (Pž-3648/04)
Presuda na temelju priznanja (Pž-6765/06)Ovrha na pokretninama (Pž-7778/06)
Polaganje dugovane stvari (Rev-260/06)Brisovna tužba (Gž-3389/06)
Izmjena društvenog ugovora (Pž-3027/03)Javno korištenje autorskog djela (Gž-5171/05)
Ugovor o nalogu (Pž-4917/04)Bjanko mjenica (Pž-3016/05)
Vjerodostojna isprava (Pž-3344/06)Upotreba dobiti (Pž-8732/2003)
Naknada neimovinske štete zbog invaliditeta (Rev x- 147/2008-2)Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Posudba (Pž-4919/2006)Razlikovanje tvrtki (Pž-5469/2007)
Ispravljanje ili dopuna podneska (Pž-25/2004)Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)Tužba zbog uznemiravanja (Actio negatoria) (Rev x-9/2009-2)
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)Kapara - smanjenje (Rev-399/2007-2 )
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03) Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Odgovornost države za štetu zbog nezakonitog rada tijela državne uprave (Rev-740/2008-2) Predlaganje novih dokaza (Rev x-446/2009-2)
Nagodba (Rev-520/08-2)Povezivanje etažnog vlasništva sa suvlasništvom (Gzz 22/06-2)
Preuređenje suvlasničke zgrade (Gž-185/07-2)Solidarnost dužnika (Rev-394/2008-2)
Ustup tražbine (Pž-5261/2007)Solidarno jamstvo (Rev x 236/2009-2)
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora (Revr -308/2009-2)Otvaranje stečajnog postupka (Pž-7344/2009)
Nepravovremenost žalbe (Rev-1230/06-2)Dopuštenje za sklapanje braka (Gž-1893/2010-2)
Odbacivanje rješenja registarskog suda - žalba (Pž-6776/2006)Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Zastupanje društva prema članovima uprave (Pž-3104/2004)Trasiranje mjenice (Pž-4508/03)
Bračni ugovor - oblik (Rev 1069/2005-2) Ugovor o građenju - odgovornost za nedostatke (Pž-824/2006)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Uspostava vlasništva posebnog dijela nekretnine (Gž-1435/2010)Naziv ugovora (Rev-148/2008-2)
Glas dioničara (Pž-2035/2005)Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Pž-3942/04)Tužba radi utvrđenja (Pž-7895/03)
Ugovor o darovanju (Rev x -37/2009-2)Kolektivni ugovor (Revr-309/2009-2)
Javno obećanje nagrade (Rev-958/2006-2)Zastara tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom (Rev-792/2006-2)
Opoziv člana uprave (Revr-833/2005-2 )Parnični troškovi - uspjeh u parnici (Rev-885/2006-2)
Obustava ovrhe (Pž-7777/2004)Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Ugovor o osiguranju - rokovi zastare (Rev-709/06-2)Sadržaj tužbe (Rev-532/07-2)
Isprave (Pž-4344/07)Preuzimanje duga (Revt-35/06-2)
Poduzetnički ugovor (Revt-68/07-2)Prekid postupka (Pž-876/06)
Dužna pozornost članova uprave (Pž-5270/04)Bračna stečevina (Rev-369/2006-2)
Višestruki ugovori (Gž-930/2009-2)Nužni prolaz (Gž-1057/2009-2)
Mjenica - indosament (Rev-568/2007-2)Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu (Revr-522/2007-2)Zaštita posjeda - javno dobro (Gž-1021/2009-2)
Ispravak pogrešnog upisa (Gž-144/2010-2)Utvrđivanje vrijednosti naslijeđene imovine (Gž-3132/2008-2)
Podzakup broda (Pž-2410/2006)Ispravak tužbe (Rev-1245/2008-2)
Pravo građenja (Gž-1815/2008-2)Namirenje založnog vjerovnika (Rev-600/2007-2)
Pisani oblik ugovora (Rev-407/2007-2)Naplativost ustupljene tražbine (Revt 170/2007-2)
Ugovor o građenju - odstupanje od projekta (Revt-72/2004-2)Osiguranje - sklapanje ugovora u ime drugoga (Pž-4132/2005)
Opoziv darovanja (Rev-1170/2006-3)Izvlaštenje (Rev 1204/2007-2)
Zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine (Gž-1349/2008)Namjerno oštećenje stvari (Pž-6159/05)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)Tajno društvo - odnosi koji nisu uređeni ugovorom (Pž-2561/03)
Šutnja uprave (Us-7025/00)Prestanak ugovora o najmu stana (Rev-1332/01)
Ortaštvo (Rev-1553/2002-2)Međunarodni dokumentarni akreditiv (Revt-13/2004-2)
Kupoprodaja - jamstveni list (Pž-4535/02)Pravo dioničara da budu obaviješteni (Pž-7230/03)
Pobijanje odluka glavne skupštine dioničkog društva (Pž-3334/01)Sazivanje glavne skupštine dioničkog društva (Pž-6539/04)
Zaštita prava vlasništva (Actio Publiciana) (Rev-889/2004-2)Ugovor o prijenosu dionica (Pž-5356/02)
Založno pravo na pokretninama (Gzz 211/2004-2)Nasljednička izjava (GŽ-871/05)
Ugovor o kupoprodaji prema ugovoru o djelu (Pž-7645/03)Alternativne obveze (REV412/2003-2)
Ugovor o kupoprodaji na pokus (Pž-2379/03)Sporazum o raskidu ugovora o radu (REVR-619/2005-2)
Ustup - koja se potraživanja mogu ustupiti (Pž-2217/94)Opseg prokure - ugovor o prijenosu dionica (Pž-3421/97)
Ugovor o zamjeni nekretnina - ovisno i vladajuće društvo (Pž-2374/01)Bankarsko jamstvo (Pž-3067/94)
Bankarsko jamstvo - odgovornost za ispunjenje cijele obveze (Pž-1268/93)Sklapanje ugovora o zamjeni (Pž-7507/04)
Priznanje strane sudske odluke - podnošenje revizije (Rev-297/2005-2)Operativni leasing (Gž-2540/11-3)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Ugovor o prijevozu osoba (Us-8272/2003-4)Odvjetnička naknada - zastara (Rev-843/2007-2)
Protutužba (Pž-2899/2004)Osiguranje - posljedice neplaćanja premije (Rev-748/2006-2)
Računanje rokova (Rev-140/2006-2)Uzdržavanje maloljetnog djeteta (Gž-971/2003-2)
Upis spajanja zemljišnoknjižnih tijela u jedno zemljišnoknjižno tijelo (Gž. 238/10-2 )Geometrijska dioba (Gž. 314/10-2)
Oštećenik kao tužitelj (Kž.8/04)Opravdani razlozi za povrat u prijašnje stanje (Kž.49/04)
Žalba protiv presude - podnošenje (Kž.266/02)Žalba protiv rješenja - dopuštenost (Kv.239/05)
Obnova kaznenog postupka (Kž-21/10)Žalba - nedopuštenost (Kž-312/10)
Zabrana reformatio in peius (Kž-210/08-4)Okrivljenik osuđen u prekršajnom postupku (Kž-272/10)
Kazneno pravo - litispendencija (Kž-370/11)Pritvor (Kž-117/10)
Supstituiranje upravnog akta (Us-9740/2007-3)Bitna povreda odredaba kaznenog postupka (Kž-260.2011)
Žalba protiv presude Prekršajnog suda (Pž-23966/08)Prijevoz stvari (Pž-533/96)
Prijevoz stvari - odgovornost za gubitak (Pž-2074/92)Prijevoz stvari - stanje ambalaže (Pž-792/92 )
Prijevoz stvari (Pž-1116/95)Osiguranje novčane tražbine (Pž-4120/99)
Žalba protiv rješenja o ovrsi (Pž-308/97)Kongruentna pravna radnja (Pž-3986/00)
Otvaranje stečajnog postupka (Pž-5211/99)Rješenje o otvaranju stečajnog postupka (Pž-2009/99)
Pojam stečajnog vjerovnika (Pž-4161/00)Stečaj - osporene tražbine (Pž-1896/01)
Stečaj - osporene tražbine (Pž-7071/02)Pravni lijekovi (Pž-5876/01)
Prokazni popis imovine (Pž-2981/01)Prokazni popis imovine (Pž-128/99)
Vjerodostojna isprava - ugovor o cesiji (Pž-3726/00)Likvidacija trgovačkog društva - utjecaj na ovršni postupak (Pž-4420/00)
Oštećenik kao tužitelj (Kž.93/04) Presuda (Kž.173/05)
Žalba protiv prvostupanjske presude (Kž.278/04)Apsolutno bitne povrede kaznene postupka (Kž.29/06 )
Vođenje kaznenog postupka protiv pravne osobe (Kv.207/05)Troškovi branitelja po službenoj dužnosti (Kv-56/11)
Pravna oznaka djela (Kž-97/2011)Bitna povreda odredaba kaznenog postupka (Kž-137/10)
Kazneni postupak - prekršajni postupak (Kž-272/10 )Nedopuštenost žalbe (Kž-312/10)
Neograničeno isticanje ništetnosti (Rev-530/07-2)Ugovor o osiguranju imovine (Rev x 236/10-3)
Ovrha na javnom dobru (1409/09-2)Zaštita prava korisnika tereta u ZK (Pž-6646/03)
Djeljive obveze (Rev-734/04)Unovčenje nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo (Pž-3020/06)
Pravo na dividendu (Pž-8732/03)Skladišnica (Revt-36/03)
Sklapanje ugovora jedinog člana društva sa samim sobom (Pž-1651/03)Djelatnost podružnice (Pž-4219/06)
Ugovor o prijevozu putnika (Pž-4344/03)Predaja bjanko zadužnice (Pž-3557/03)
Evidencija odluka skupštine (Pž-6110/03)Rješenje o ispravku sudske odluke (Pž-2979/06)
Ispitivanje osnovanosti žalbe (Pž-4154/06)Ugovor sa članom uprave (Pž-4948/05)
Ugovor o kreditu - oblik (Pž-6911/02)Ugovor o građenju - odgovornost za nedostatke (Pž-70/02)
Isključenje člana iz društva (Pž-871/03)Obveze društva preuzimatelja (Pž-2221/04)
Zaštita tvrtke (Pž 887/06)Državno tijelo kao stranka (Pž-2004/05)
Inkongruentno namirenje (Pž-231/04)Kongruentna pravna radnja (Pž-1230/03)
Zaštita prijevoda i naknada štete zbog neovlaštenog objavljivanja (Pž-7204/02)Naslov autorskog djela (Pž-4124/04)
Zaštita industrijskog obličja (Pž-6253/04)Sadržaj izjave o osnivanju društva (Pž-1931/02)
Preuzimanje duga (Pž-5357/01)Izjava o pristupanju dugu - stečaj (Pž-4983/04)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)Određivanje vremena kontakta djeteta s drugim roditeljem (Gž-1466/2010-2)
Izračun mirovine (Us-3622/2008-4)Vještačenje medicinskih podataka (Us-11660/2005-5)
Sadržaj tužbe - presuda koja nadomješta ugovor (Rev 427/2004-2)Privatizacija - zemljište (Us-3761/10)
Pobijanje imenovanja ravnatelja ustanove (Revr 638/02-2)Utemeljenost akta na zakonu - iseljenje (U-III-553/94)
Utemeljenost akta na zakonu - prijem u državljanstvo (U-III-511/94)Odbacivanje ustavne tužbe - neiscrpljivanje dopuštenog pravnog puta (U-III-809/94)
Odbacivanje ustavne tužbe - protiv predmetne odluke ne može se podnijeti (U-III-27/96)Tužba treće osobe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (Revt 160/10-2)
Pretpostavke za valjanost hipotekarne izjave (Gž-193/10-2)Skraćeni stečajni postupak (St-538/12)
Poslovna dozvola strancu volonteru (Us-1999/06)Specijalizacija liječnika nakon otkaza ugovora o radu (Us-3577/06)
Komanditno društvo - odgovornost komplementara (Rev 842/96)Tužba protiv člana uprave zbog obavljanja konkurentske djelatnosti (Pž-4459/02)
Odgovornost za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (Gž-200/08-2)Ugovor o zakupu poslovnog prostora - otkaz zbog neplaćanja zakupnine (Gž-1130/11-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prestanak otkazom (Gž-705/11)Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prava i obveze ugovornih strana (Gž-548/10-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - sklapanje s neovlaštenom osobom (Rev 885/07-2)Stjecanje bez osnove - korištenje poslovnog prostora nakon isteka ugovora (Gž-567/08)
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu - status ovršne isprave (Gž-1567/08)Samostalna uporabna cjelina - građenje (Us-4440/10)
Upravni spor - stvarna nadležnost (Us-4914/10)Upravni spor - presuda radi naknade štete (Us-4952/09)
Upravni spor - izvršenje presude (Usž-19/12)Upravni spor zbog šutnje uprave - povlačenje tužbe (Us-12470/11)
Upravni spor protiv rješenja Vlade RH (Us-4348/10)Upravni spor - obeštećenje korisnika mirovine (Us-9767/11)
Upravni spor - neizvršenje presude zbog zahtjeva za zaštitu zakonitosti (Us-2180/11)Upravni spor - dopunska presuda (Us-324/11)
Koncesija na pomorskom dobru (Pž-6043/09)Povrat u prijašnje stanje uz zahtjev za zaštitu zakonitosti (Us-1010/10)
Revizija protiv rješenja o odbijanju prijedlog za povrat u prijašnje stanje (Rev 240/07-2)Najam stana - prestanak prava (Rev 1775/10-2)
Ugovor o isporuci električne energije (Rev 27/09-2)Cestovni prijevoz - krađa kamiona s robom (Rev 761/10-2)
Odustatnina (Rev 1361/96)Ugovor o kreditu - zastara potraživanja (Pž-5536/04)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)Pravo vlasništva na stanovima na kojima postoji stanarsko pravo (Rev 1088/08-2)
Konkurencija hipoteke i fiducijarnog prijenosa (Gž-3043/11-2)Upis prava zakupa na dijelu zemljišnoknjižnog tijela (Gž-2284/12-2)
Stjecanje prava vlasništva stranih državljana (Rev 660/10-2)Ugovorna kazna - raskid ugovora (Revt 304/11-2)
Prestanak ortaštva (Gž-1453/09)Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja (Gž-2811/12-2)Rok za podnošenje tužbe protiv otkaza ugovora o radu (Gžr-1278/11-2)
Sastojci mjenice (Gž-1032/2009-2)Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Javna nabava - odlučivanje o žalbi (Us-1683/2005)Isplata novčanog depozita (Rev 1345/07-2)
Otprema - odgovornost otpremnika (Pž-3231/03-3)Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Razlika između alternativne i fakultativne obveze (Pž-2419/93)Dopuna zahtjeva za dodjelu stana na korištenje (Rev 2429/1993-2)
Retroaktivnost Zakona o zakladama i fundacijama (Rev-1031/1999-2)Vinkulacija police osiguranja (Rev 1037/2007-2)
Zahtjev za izuzeće suca u parničnom postupku (Gž. 754/08-2)Ugovor o posredovanju - uloga posrednika (Rev x 1195/11-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)Program zbrinjavanja viška radnika (Mišlj. MGRP od 15.11.2011.)
Kolektivni pregovori (Mišljenje MRMS)Rad na izdvojenom mjestu rada (Mišljenje MGRP)
Prijašnja kažnjavanost okrivljenika (Jž-922/17-2)Ovrha na nekretnini u kojoj se nalazi veleposlanstvo strane države (GžOvr-167/17-3)
Naknada štete poslodavcu (Rev 117/07-2)Zabrana otkaza trudnici (Revr 1227/09-2)
Otkaz zbog nepovoljne ocjene tijekom probnog rada (Revr 860/09-2)Ništetnost pravilnika o radu (Revr 110/2004-2)
Zastara isplate mirovine (Rev-939/2008-2)Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Odgovornost bolnice za pogrešnu dijagnozu (Rev 1180/2008-2)Diskriminacija radnog mjesta (Revr 135/09-2)
Vrijeme poduzimanja pravne radnje (Pž-6671/2003)Sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima (Kzz 14/12-3)
Ugovor o bankarskom tekućem računu (Gž. 2805/11-2)Ugovor o factoringu (Pž 7148/04-3)
Raskid ugovora o trgovinskom zastupanju (II Rev 94/1999-2)Ovršni postupak - naknada troškova (Pž 8136/2010)
Prethodno pitanje (Us-3993/2009-4)Troškovi ovršnog postupka - prisilno naplaćivanje (Gž. 242/10-2)
Nadležnost u sporu trgovačkog društva i gospodarskog interesnog udruženja (Pž-2111/98) Potraživanje kao zatezna kamata (Rev-x 1055/11)
Prodaja tuđe stvari (Rev-x 31/10)Zakonska subrogacija (Gžn-1601/08)
Osobno uvjetovan otkaz ugovora o radu (Revr 1074/11-2)Izjava jamca platca (Revt 109/12-2)
Lokacijska dozvola (Uzz 38/11-6)Zahtjev za zaštitu zakonitosti - primjena sigurnosne mjere (Kzz 14/12-3)
Sadržaj optužnog prijedloga (Gž-4332/13)Troškovi izvanparničnog postupka (Pž-4613/10)
Izdavački ugovor (Pž-3785/07)Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Parnični troškovi - odvjetnička tarifa (Pž-5232/09)Isprave koje se podnose uz upis u sudski registar (Pž-5232/09)
Pravo građenja II (Pž-1404/04)Naknada za prijevoz robe (Pž-3648/04)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - pritvor (Revr-1490/2010-2)Nepotpunost podneska (tužbe) Revt (200/2009-2)
Prekid postupka - ocjena ustavnosti podzakonskog propisa (Pž-1637/2008)Izreka presude - osnovanost tuženikova prigovora radi prebijanja (Pž- 928/2008)
Nedopuštena žalba (Pž-7332/2006) Ponavljanje postupka (Pž-5126/2006)
Presumirano povlačenje tužbe (Pž-5665/2009)Zapljena računa na temelju zadužnice (Pž-7330/2009)
Prekršajna odgovornost pravne osobe (Pž-5605/2010)Izmjena pravomoćne odluke o prekršaju (Szž-4036/2012)
Prijem u hrvatsko državljanstvo (Us-587/2010-7)Pomoć neukoj stranci (Usž-147/2012-4)
Pomoćnik u posjedovanju (Gž-770/2012)Zaštita prava vlasništva (Actio Publiciana) (Rev-754/2011-2)
Ovlasti plodouživatelja (Gž-37/2012)Ispunjenje obveze III (Rev 293/11-2)
Kapara kod ugovora bez pravnog učinka (Rev 1285/08-2)Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog robnog manjka (Revr-1823/10-2)
Dokazivanje (Pž-4322/09)Izvanredna revizija (Revr-1099/11-2)
Žalba protiv rješenja o ovrsi (Pž-4973/09)Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika (Pž-6478/08)
Zadržavanje prava na prijeboj (Pž-5627/06)Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-5258/06)
Zabluda o obilježjima prekršaja (Pž-12170/10)Troškovi prekršajnog postupka (Pž-3300/09)
Žalba protiv rješenja (IR-394/12)Postupak po prigovoru (Pž-2802/12)
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Rev -139/2010-2)
Građenje na tuđem zemljištu (Rev-1429/10-2)Podjela dobiti (Pž-6648/2005)
Postupak prije otkazivanja ugovora o radu (Revr -941/2012-2)Izvanredni otkaz ugovora o radu - neprofesionalno ponašanje (Revr -968/11-2 )
Izvanredni otkaz ugovora o radu - rok (Revr -1337/11-2)Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)Prijedlog za ovrhu (Pž -1302/09)
Postupak povodom prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (Pž -4527/10)Prijedlog za određivanje privremene mjere (Pž-6573/10)
Oslobađanje okrivljenika (Pž-3644/10)Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka (Pž-1783/11)
Kupoprodaja - obavijest o nedostacima stvari (Rev-618/11-2)Imovinsko osiguranje - načelo obeštećenja (Rev x-236/10-3)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Podjela dobiti (Revt-40/07-2)Upis u registar dionica (Revt-93/10-2)
Naknada za rad članova nadzornog odbora (Revt-156/10-2)Nadležnost Županijskog suda (Gž-21/12-2)
Djelomično povlačenje tužbe ( Revr-1426/10-2)Subjektivna preinaka tužbe (Pž-2956/2007)
Ovrha radi naplate zakonskih zateznih kamata (Revt-137/10-2)Dužnosti stečajnog upravitelja (Pž-4111/2010)
Tražbine stečajnog postupka (Revt-47/10-2)Troškovi prekršajnog postupka (IR-988/12)
Ispunjenje obveze u roku (Revt-164/09-2)Redoviti otkaz ugovora o radu zbog samovoljnog izostanka (Revr-509/2012-5)
Opasna stvar (Rev-535/09-2)Ugovorna kazna (Pž-2111/07)
Trgovački ugovor o zajmu - kamate (Pž-3428/07)Pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti člana obitelji (Rev-70/09-2)
Nepoštena ugovorna odredba (Gž- 7597/11-2)Imenovanje posebnih revizora (Pž-6441/10)
Pobijanje odluka glavne skupštine - tko može pobijati (Revt-166/11-3)Zaštita dostojanstva radnika (Revr-312/11-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog napada na poslovođu (Revr-1695/10-2)Pravo radnika na otpremninu (Revr-935/10-2)
Sudska nadležnost - zahtjev za isplatu povrata poreza (Rev 18/10-2)Revizija - vrijednost predmeta spora (Rev 141/12-2)
Mišljenje stručnog tima navedeno u optužnici - vještačenje (VSRH I Kž 43/2013-4)Stečaj - primjena odredaba o parničnom postupku (Pž-5036/2010)
Prijavljivanje tražbina stečajnog vjerovnika ( Pž-4320/2010)Prekršajna odgovornost pravne osobe (Pž-1978/11)
Izmjena optužnog prijedloga (Pž-1752/12)Prigovor prebijanja - protutužba (Rev - 243/11)
Isplata zakupnine (Rev 724/09)Izdavanje tabularne isprave (Gž-8317/11)
Geometrijska dioba nekretnine- civilna dioba (Gž -8057/12)Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Vlasništvo na nekretnini - presuda u parničnom postupku (Gž-8914/11-2)Prestanak obveze sjedinjenjem (Pž-2256/2006)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)Zahtjev za uklanjanje izvora imisija (Gž- 1522/12-2)
Zabilježba spora (Rev-230/11-2)Brisovna tužba (Rev-1375/08-2)
Odgovornost osnivača ustanove (Pž-5311/08)Punomoćnik po zaposlenju (Pž-5075/2007-2)
Raspuštanje radničkog vijeća - povreda prava osobnosti radnika (Gž-22/2012-2)Nužna delegacija (Gž-26/2011-2)
Zahtjev za naknadu troškova nakon oglašavanja suda nenadležnim (Pž-6523/2010)Preinaka tužbe (Pž-523/2011)
Presuda zbog ogluhe (Pž-2079/2007)Rješenje o ovrsi - platni nalog (Pž-3329/2010)
Rješenje o ovrsi na plaću (Pž-6924/2010)Rješenje o otvaranju stečajnog postupka (Pž-6871/2010)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)Obećanje radnje treće osobe (Rev x 1197/11-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Stjecanje bez osnove (Rev 1789/10-2)Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Zastarijevanje tražbina osiguravatelja iz ugovora o osiguranju (Rev 1371/09-2)Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika (Rev-693/05-2)Privremeni upravitelj društva (Pž-6826/10)
Smisao uvodnih govora (Kž-127/2012)Povreda obveze čuvanja tajnosti podataka (Revr 31/2008-2)
Poslovi redovite uprave (Revt 77/16-2)Istražni zatvor - jamstvo (VSRH II Kž 527/2013-4)
Financijski leasing - neplaćanje anuiteta (VSRH IV Kž 101/2008-2)Podaci koji se upisuju u registar (Pž-4984/09)
OSNIVANJE D.O.O.- DOKUMENTIPobijanje prvostupanjskog rješenja o upisu u sudski registar (Pž-4345/10)
Sadržaj ugovora o radu (Revr-762/11-2)Otpremnina (Revr-1558/10-2)
Štrajk (Gž-1/12-2)Bitna povreda odredaba parničnog postupka (Pž-2215/10)
Podobnost ovršne isprave za ovrhu (Pž-4775/10)Unovčenje nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo (Pž-1438/10)
Pretpostavke za održavanje glavne rasprave (Pž-10256/2010)Valjanost ugovora (Gž-2204/10)
Uknjižba prava vlasništva na temelju javnih i privatnih isprava (Gž- 4692/10)Preuranjeno podnesena žalba (Gž-602/08)
Maloljetna osoba kao prodavatelj nekretnine (Gž-6390/09)Rok za stjecanje vlasništva dosjelošću (Gž- 3082/09)
Djelomična ništetnost (Pž-456/2007)Istodobno ispunjenje dvostranoobveznih ugovora (Pž-3223/2005)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Kupoprodaja - odgovornost za nedostatke (Pž-4860/2007)Uzdržavanje maloljetnog djeteta (Gž-1606/2012-2)
Uzdržavanje punoljetnog djeteta (Gž- 996/12)Otuđenje imovine maloljetnog djeteta (Rev-425/2008-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)Mjesna nenadležnost (Gr 1-393/12-2)
Vrijednost predmeta spora (Rev-x 962/12-2)Povrat u prijašnje stanje (Pž-5831/10)
Dopuštenost revizije (Rev-x 38/13-2)Prijava robe carinarnici (FPž-216/10)
Zaštitna mjera upravljanja motornim vozilom (Pž-3199/10)Uvjetna osuda (Pž-8368/12)
Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (Pž-15588/10)Obavezni prekršajni nalog (Pž-14952/10)
Pobojni ugovori - poništenje (Rev-839/09-2)Pobojni ugovori (Rev x 1040/11-2)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Rev-1201/11-2)KUPOPRODAJA NEKRETNINE- DOKUMENTI
Ugovor o posredovanju (Rev x-1195/11-2)Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Odgovornost države za nepravilan rad sudaca (Rev-372/10-2)Izvanredni otkaz ugovora o radu - alkoholiziranost (Revr-1741/12-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - odbijanje naloga (Revr-730/11-2)Usmena odluka o otkazu (Revr-7/11-2)
Troškovi vođenja parnice (Pž-3759/12)Postojanje parnice (Rev x-589/10)
Pravomoćnost presude (Pž-767/08)Nedopuštenost revizije (Rev-2371/11-2)
Prijelaz prava sa stečajnog dužnika na stečajnog upravitelja (Pž-213/11)Namirenje stečajnog vjerovnika (Pž-951/10)
Ublažavanje kazne (Pž-10308/10)Nadležnost prekršajnog suda (Jž-5438/10)
Odlučivanje o troškovima (Pž-9460/12)Okrivljenik - predstavnik pravne osobe (Pž-7891/12)
Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka (Pž-1562/11)Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)Pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti djeda (Rev-1377/2009-2)
Poslovodstvo bez naloga (Rev -2200/2012-3)Prekid zastare - rokovi (Pž-456/2007)
Obvezni sadržaj ugovora o radu (Revr-1582/2010-2)Izvanredni otkaz ugovora o radu - naziv odluke (Revr-349/2012-2)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)Ostavina - pravo na otkup stana ( Rev-994/2007-2)
Sudska nadležnost - arbitraža (Pž-521/2011)Nadležnost trgovačkih sudova (Grl-100/2012-2)
Sporazum o mjesnoj nadležnosti (Pž-4212/2010)Vještačenje (Pž-7326/2007)
Povlačenje prijedloga za ovrhu (Gž-1231/2012)Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Upućivanje na parnicu (Revt -47/2013-2)Stečajni postupak - tijek parnice o tražbini (Pž-991/2009)
Zabrana ovrhe za vrijeme stečaja (Pž-4070/2010)Udruga povratnika - udruga nacionalne manjine (U-VII/368/2004) (Od)
Kazneni postupak - nenadležnost (I Kž 273/2009-3) (Rj)Opoziv uvjetne osude (Kž-212/12)
Ugovor o franchisingu (XXIV Pž-2759/03-3) (Rj)PROČIŠĆENI TEKSTOVI ZAKONA
Ugovor o osiguranju - prijava prometne nezgode policiji (Gžn-2881/11-2 )Izvanredni otkaz ugovora o radu (VSRH Revr 1491/2011-2) (Pr)
Upravitelj zgrade - pasivna legitimacija (Revt 243/2010-2)Opasna radnja - rušenje stabla (Rev-884/2009-2)
Šutnja uprave (7 UsI-947/12-16) (Pr)Isključenje prekršajnog progona (Jž-763/2011)
Obavijest potpisana od punomoćnika (Gž - 452/14)Zatezne kamate kod valutne klauzule (Revt 113/12-2)
Popravljanje imovinske štete - naknada u novcu (Rev x 341/10-2)Zastara regresnog zahtjeva osiguratelja (Gžn-2740/09)
Odgovornost obrtnika za obveze (Rev 378/2008-2)Naknada neimovinske štete - duševne boli (Rev 394/2009-2)
Ugovor o osiguranju života (Rev x 454/2009-2)Odgovornost poslodavca za štetu radniku (Revr 1791/2010-29
Upravljanje neosiguranim motornim vozilom (Pž-5610/11)Odgovornost za neispravan proizvod (Rev 2105/11- 4)
Odgovornost za štetu od opasne stvari (Rev x 593/2011-2)Poništenje ugovora o osiguranju (Rev 3715/99)
Osiguranje za tuđi račun (Gžn-576/09-2)Nastajanje osiguranog slučaja u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju (Rev 855/03-2)
Brisovna tužba (Gžst-242/2012)Tužba za opravdanje predbilježbe (Gž-7700/12-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3) Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa izvanknjižnim vlasnikom (Rev – 2064/13-3)
Uspostava etažnog vlasništva (Rev-1553/13-2)Stjecanje prava vlasništva (Rev-2521/11)
Usmeni ugovor nema vlasničkopravni učinak (Rev-2521/119)Prestanak prava vlasništva odreknućem (4363/12)
Nedopuštenost ovrhe (Gž-4486/10) Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Provedba prijavnog lista u zemljšnim knjigama (Gž-8914/11)Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12)
Privođenje svrsi građevinskog zemljišta (Gž-1864/12)Odgovornost proizvođača za štetu (Rev -2105/11-4)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)Pravo osobe koju je poginuli uzdržavao (Rev x-386/12-2)
Zastara naknade štete iz osnove izgubljene zarade (Rev -1292/10-2)Ugovor o osiguranju - početak (Rev -1300/09-2)
Tužba za pobijenje odluke glavne skupštine (Revt -217/09-2)Vrijednost predmeta spora (Revt -45/10-2)
Istupanje člana iz društva (Pž-6944/11)Tužba za prestanak društva (Rev t-2/11-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)Poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu (Revr-1251/11-2)
Teška povreda obveze iz radnog odnosa (Revr-480/13-2)Teret dokazivanja ugovora o radu (Revr-977/12-2)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)Status poljoprivrednika - fizička osoba, trgovac ili obrtnik (GrI 510/12-2)
Svrhovita delegacija (Gr1 474/13-2)Revizija protiv rješenja suda o oglašavanju nenadležnim (Revt 73/11-2)
Novčana naknada nematerijalne štete (Rev x-454/13-2)Kupoprodaja tuđe stvari (Rev -1370/09-2)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)Pravni položaj nepoštenog posjednika (Rev -2146/10-2)
Zabrana konkurencije (Revr-1708/10-2)Izvanredni otkaz ugovora o radu (Revr-178/13-2)
Stečajna masa (Revt-8/11-2)Osporene tražbine (Revt-127/12-2)
Preinačenje prvostupanjske presude (F Pž-5610/11)Troškovi prekršajnog postupka (Pž-16350/10)
Bitne povrede postupka (Pž-5730/11)Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne (IU-40/13)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Zaštita od uznemiravanja (Rev-754/11-2)Brisovna tužba (Rev-1092/08-3)
Opseg ovlasti iz prokure (Revr-1037/12-2)Pobijanje odluke glavne skupštine - razlozi (Revt-166/11-3)
Prestanak trgovačkog društva odlukom suda (Revt-240/10-2)Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu (Revr-1162/11-2)Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr-1745/11-2)Zaštita članskih prava člana udruge (Gž-16/12-2)
Pravni interes za podnošenje tužbe (Pž-5595/09)Umješač (Rev-1525/10-2)
Nedopuštena revizija (Rev x-913/12-2)Izvanredna revizija (Rev 1154/11-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - dizalica (Rev x 31/11-2)Odgovornost za štetu od opasne stvari - zračni jastuk (Rev 513/10-2)
Stjecanje bez osnove (Rev x 489/12-3)Stjecanje bez osnove - povrat na ime moralne obveze (Gž- 572/13)
Idealni dio stvari (Rev 2271/12-2)Založno pravo (Rev x 324/10-2)
Nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Rev - 830/08-2)Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Odgovornost avalista (Rev 2120/11-2)Odgovornost mjeničnih obveznika (Revt 217/11-2)
Odgovornost izdavatelja vlastite mjenice (Rev x 197/11-2)Opoziv člana uprave (Pž-3761/10)
Likvidatori (Pž-5516/06)Tužba radi naplate prenesene tražbine (Pž-3818/2011)
Ovrha radi naplate sudskih penala (Pž-1601/2010)Cesta (Pž-6142/13)
Vozačka dozvola motokultivator (Pž-6142/13)Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka (F Pž-1064/10)
Žalba u korist okrivljenika (Pž-4172/11)Prigovor protiv prekršajnog naloga (Pž-5640/11)
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)PRAVNI SUSTAV - vizualni prikaz
Izjava o priznanju duga za trgovačko društvo (Pž-8723/14 )Kapara - kad nema kupoprodaje (Rev 3248/1999)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)Oslobođenje od troškova postupka (Gž-757/13-2)
Ovršna isprava - predujam za trošak uredovanja (Gž-380/14-2)Otvaranje stečajnog postupka na ovršenikom (Gž-5705/13-2)
Ugovor sklopljen na daljinu (Gž - 2862/12)Prigovor protiv zaključka FINE (Gž-3916/13-2)
Izvanbračna zajednica (Gž-2253/13-3)Inspekcijski nadzor - zabrana obavljanja djelatnosti (Gž-5097/11)
Sudsko imenovanje posebnih revizora (Pž-2746/06)Revizija - prekršajno djelo pravne osobe (FPž-1194/12)
Troškovi pokušaja izvansudske nagodbe (Gž. 264/09-2)Prijedlog za promjenu sredstva i predmeta ovrhe (Gž-1742/14-2)
Prigovor treće osobe protiv ovrhe (Gžovr-4879/13)Ovrha radi ispražnjenja i prodaje nekretnine (Gž-2359/13-2)
Isplata obračunske zakonske kamate prije isplate glavnice (Gž-2786/13-2)Ugovor o pružanju javne usluge potrošaču (Gž-2671/13-2)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)Pobojni ugovori - tužba radi poništenja ugovora (Rev -737/11-2)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)Doprinos oštećenika šteti (Rev -718/10-2)
Nasljeđivanje iznosa materijalne štete (Rev -1867/11-2)Prestanak ortaštva (Rev x -569/11-2)
Spor o činjenicama o kojima ovisi nasljedno pravo (Gž -350/12-2)Zastara prava traženja ostavine (Gž -1822/10)
Plaćanje zateznih kamata na dug ostavitelja (Gž -2811/12-2)Skrbnik ostavine (Gž -803/12)
Valjanost ugovora o doživotnom uzdržavanju (Rev -209/12-3)Stečajna masa kao stranka u postupku (Revt 38/10-2)
Revizija - jedinstvena primjena zakona i ravnopravnosti građana (Rev x 897/13-2)Različiti procesni status okrivljenika u istom postupku (Pž-6680/11)
Radna dozvola - rad stranca (Jž-4652/11)Vožnja pod utjecajem droga (Pž-4900/11)
Ispunjenje obveza od strane treće osobe (Rev x-118/10-2)Raspodjela imovine ortaka (Pž-4138/07)
Bankarska garancija (Rev -447/08-2)Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)Prestanak vlasništva propašću stvari (Rev x -732/13-2)
Actio negatoria (Gž-299/13-2)Namirenje iz založene nekretnine (Rev -327/09-3)
Promjena adrese (Rev 1556/09-5)Dopuštenost ispitivanja revizije (Revr 369/13-2)
Rješenje drugostupanjskog suda o kažnjavanju punomoćnika (Rev x 1214/13-2)Dostava stranci i pravomoćnost (Rev x 759/12-2)
Primjena blažeg propisa za počinitelja prekršaja (Pž-1661/14)Apsolutna zastara izvršenja kazne (IR-132/14)
Oslobođenje počinitelja prekršaja od kazne (Pž-3086/12)Dostavljanje podataka o vozaču (Pž-11035/11)
Pravilnik o zaštiti od požara (Broj: Us-7149/2000-4) (Pr)Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Ugovor o osiguranju robe (Revt 11/09-2)Dostava pravnoj osobi (Gž-1748/13)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)Javna nabava - usluge osiguranja imovine i osoba (Pž-3884/2004)
Pravo stranaka nakon raskida ugovora o organiziranom putovanju (Gž. 1359/08-2)Nezakonit dokaz u kaznenom postupku (I Kž 500/12-4)
Ugovor o sponzorstvu (Mišljenje MFIN od 31.07.2003.)Pravo na suđenje u razumnom roku - razvod braka (ESLJP 38380/08)
Arbitražna klauzula - prigovor nenadležnosti (Pž-3118/04)Neopravdani razlozi za otkaz - podnošenje kaznene prijave protiv direktora (Gž-3760/13-3)
Namjera oštećenja vjerovnika (Revt - 45/12-2)Učinci zaključenja stečajnog postupka (Revt- 165/09-2)
Promjena predmeta ili sredstva ovrhe (Gž-271/14-2)Dostava presude (Gž-5626/14-2)
Troškovi ovršnog postupka (Gžx-14/15-2)Smanjenje tužbenog zahtjeva (Gžx-297/14-2)
Mjeničnopravni prigovor (Gž-752/12-2)Lišenje roditeljskog prava (ESLJP 37956/11)
Zakonitost pritvora (ESLJP 67341/10)Pravo na suđenje u razumnom roku - kazneni postupak (ESLJP 45190/07)
Radno pravo - presumpcija nevinosti (ESLJP 29889/04)Ništetnost odluka glavne skupštine (Pž - 1330/09)
Odgovornost poslodavca za štetu trećima (Rev-1180/08-2)Naknada nematerijalne štete za duševne boli - pripadanje nerođenom djetetu (Rev -920/09-2)
Ugovor o nalogu - upotreba nalogodavčevog novca (Pž- 716/08)Nagodba (Rev x 60/10-2)
Više ovlaštenika na jednom poslovnom udjelu (Pž- 3647/13)Naknada plaće za vrijeme prekida rada (Revr -189/13-2)
Određivanje plaće manje od iznosa određenog ugovorom o radu (Gž-1420/13-2)Otkaz stanarskog prava (ESLJP 43389/02)
Neučinkovita istraga (ESLJP 20106/06)Neodgovarajuće psihijatrijsko liječenje (ESLJP 46598/06)
Bračna stečevina - odgovornost za dugove trećima (Rev x 687/2009-2)Rokovi zastare kod osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (Rev x 270/14-2)
Odgovornost jedinice lokalne samouprave za štetu koju počini životinja lutalica (Gž-3791/11-3)Zastupanje pravne osobe pred sudom - naknada parničnih troškova (Rev-x 530/11-2)
Komunalna usluga opskrbe pitkom vodom (Gž-1010/15-2)Prekid parničnog postupka - valjanost ugovora o doživotnom uzdržavanju (Gž-3460/14-2)
Učinci raskida ugovora (Rev -453/11-2)Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje d.d. (Us-11272/2010-5) (Pr)
Isključenje prava glasa prilikom preuzimanja dioničkog društava (Mišlj. HANFA 25.04.2014.)Zaštita malih dioničara kod preuzimanja (U-III/564/2014) (Od)
Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje d.d. (Us-4244/2010-4) (Pr)Upis u knjigu poslovnih udjela (Pž 7446/05-3) (Pr)
Ugovor o financijskom leasingu - prigovor mjeničnog jamca (14 Gž.177/10-2)Utvrđivanje postojanja izvanbračne zajednice (Gž.3384/11-2)
Imovinski odnosi izvanbračnih drugova (Gž.3072/12-2)Razvod braka - zajednički stan kupljen kreditom (Gž.1261/11-2)
Bračna stečevina - temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju (Gž.910/12-2)Bračna stečevina - otkup stana (Gžx.145/13-3)
Bračna stečevina - prihod ostvaren radom jednog bračnog druga (Gž.5109/12-2)Bračna stečevina - dug koji tereti oba bračna druga (Gž.3608/13-3)
Bračna stečevina - ovrha na suvlasničkoj nekretnini (Gž.44/10-2)Založno pravo na nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu (Gž.3506/11-2)
Ograničenje djeteta na izbor obrazovanja i zanimanja (Gž.180/14-2)Ugovor o naukovanju (Gž.999/10-2)
Uzdržavanje djeteta (Gž.1389/12-2)Uzdržavanje punoljetnog djeteta (Gž.2204/13-2)
Pravo osobe koja nije biološki otac djeteta (Gž. 161/10-2)Zabilježba Ministarstva u zemljišnim knjigama (12 Gž.1061/10-2)
Ovrha radi predaje djeteta (14 Gž.2720/11-3)Javno dobro u općoj uporabi (Gž.2436/12-2)
Interes Republike Hrvatske - rudno blago (12 Gž.2160/11-2)Stjecanje prava vlasništva na javnom dobru (12 Gž.1/11-2 )
Stjecanje prava vlasništva na putu (12 Gžx.69/12-2)Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)Pravo zadržanja (Gž.4759/13-2)
Uređenje suposjedovnih odnosa (12 Gžx.109/11-2)Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)Zajednička pričuva (10 Gž.1357/12-2)
Zajednički dio zgrade - krov (Gž.4990/12-2)Ugovor o darovanju - osobne služnosti (Gž.148/13-2)
Ugovor o korištenju stana - pravna osnova za dosjelost (15 Gž.824/10-2)Uznemiravanje vlasnika nekretnine sadnjom čempresa (Gž.4084/11-2)
Uznemiravanje vlasnika postavljanjem betonskih stupova (Gž.178/10-2)Korištenje grobnog mjesta (12 Gž.1216/11-2)
Prestanak stanarskog prava (Gž.5026/12-2)Upis prava vlasništva dijela nekretnine - darovanje (Gž.4888/12-2)
Provedba rješenja o nasljeđivanju (10 Gž.3031/11-2)Pojedinačni ispravni postupak (Gž-2408/12-8 )
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - zabilježba u zemljišnim knjigama (11 Gž.3019/11-2)Izvlaštenje (Gž. 195/10-2)
Izvlaštenje (Gž.3111/12)Javni radovi - umanjenje tržišne vrijednosti nekretnine (Gž. 76/11)
Ugovorna kazna (13 Gž.762/10-2)Monetarni nominalizam (12 Gžx. 46/11-2)
Djeljive obveze - komunalne usluge (Gž-5109/13-2)Plaćanje RTV pristojbe (Gž-4273/12-2)
Solidarna obveza - jamca platca (Gžx.200/11)Ugovor o kapari - akcesornost (13Gž.588/10-2)
Ugovor o leasingu (Gž-2601/12-2)Zbrinjavanje komunalnog otpada (Gž.883/13-2)
Ugovor o najmu stana - iseljenje najmoprimca (15 Gž.824/10-2 )Zaštićena najamnina (Gžx.171/11-2)
Ugovor o djelu - popravak osobnog vozila (Gž.1034/10-2)Punomoć - odvjetničko društvo (12. Gž.4385/11-2)
Uputa odvjetniku od treće osobe (10 Gž.3156/11-2)Ugovor o kasko osiguranju (Gž. 3015/11-2)
Ugovor o novčanom depozitu (13 Gž.3223/11-2 )Odgovornost zadrugara (Gž.4934/11-3)
Naknada štete - izmakla dobit (Gž. 148/10-2)Naknada neimovinske štete - mišljenje pravnih stručnjaka (Gž. 1214/10-2)
Stjecanje bez osnove - odgovornost banke (Gž.3272/11-2)Odvjetnik - status trgovca? (Gž-4453/14-2)
Novi predmet i sredstvo ovrhe (Gž Ovr-59/15-3)Protuovrha (Gž-415/15-2)
Neslužbena kopija zemljišnoknjižnog izvatka (Gž-1137/15-2)Ovrha na pokretninama - motorno vozilo (Gž-4097/14-2)
Prokurist - punomoćnik (Gž-88/15-2)Pravilnik o sadržaju plaće, naknade plaće ili otpremnine (Mišlj. MRMS od 15. travnja 2015.)
IZBOR SLUŽBENIH OBRAZACA TIJELA DRŽAVNE UPRAVEOsiguranje imovine (Rev -1046/08-2)
Izvanredna revizija stečajni postupak (Revt - 326/14-2)Izlučni prigovor (Gž.679/08-2)
Izlučni prigovor (Pž-1297/08)Uklanjanje opasnosti štete (Gž-96/13-2)
Zastarni rok naknade štete (Rev 1841/11-2)Zabilježba spora (Gž-154/15-2)
Prigovor - prijedlog za odgodu ovrhe (Gž Ovr-650/15-2)Poništenje natječaja za izbor pripravnika (Revr 178/08-2 )
Prenošenje ugovora o radu (Revr 1513/10-2 )Prvokup - trajanje prava (Rev -187/08-2)
Fakultativna obveza - tražbina (Pž 257/05-3) (Pr)Alternativna obveza (Gž.1855/06-2)
Ograničenje prijeboja - ustega na plaći (Gž.1136/03-2)Zadržavanje prava na prijeboj - stečajni postupak (Pž-5326/02)
Prijeboj zastarjelo potraživanje (Pž-1378/99) Pravnična novčana naknada nematerijane štete (Rev 1274/11-2)
Fizički napad (ESLJP: Presuda od 24.07.2014, zahtjev br. 7446/12)Privatna tužba - pravno na suđenje u razumnom roku (Kzp 52/08-5) (Pr)
Prodaja poslovnog udjela javnom dražbom (Gr1-173/03)Zabrana diskriminacije (Gž.286/07-2)
Ugovor o naplatnom ustupanju kao kvalificirana isprava (Gžx. 26/10-2)Zaštita etikete (Us-395/2003).
Nesavjestan posjed (Gž-2458/2013-2).Kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju (Kž-416/11).
Produljeno kazneno djelo (Kž-499/11).Privatna tužba - nužni sadržaj (Kž-70/13).
Sadržaj optužnog prijedloga, obustava postupka (Kž-121/12).Uvjetna osuda (Kž-55/13).
Rehabilitacija (Kžm-47/10).Ugovor o darovanju - oblik (Gž-1047/07-3).
Zakašnjenje vjerovnika (Gž-3210/2013-2).Izvršavanje suposjeda (Gž-228/2014-2).
Zajednička pričuva - zahtjevanje plaćanja (Gž-2023/2013-2).Vlastita ograda (Gž-698/2013-2).
Stjecanje nekretnina - ugovor APN (Gž-556/2013-2).Ček bez pokrića (Gž 326/2004-2)
Vođenje poslova društva (Pž-7252/07-3) (Pr.)Pripajanje trgovačkih društava (Revt 113/07-2) (Pr)
Ugostiteljska ostava (Gž-1727/09-2)Pomorski prijevoz (Pž-3432/00)
Pomorski prijevoz - odgovornost za štetu (Pž-1402/01)Građevinska dozvola - prenamjena garaže u stambeni prostor (Us-6682/2007-6)
Smetanje posjeda (Gž-3173/14-2)Plodouživanje - predaja nekretnine u posjed (Gž-400/14-2 )
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - ugovor o darovanju (Gž-1770/14-2)Tužba za utvrđenje prava vlasništva protiv jednog od suvlasnika (Gž-2189/13-2)
Dosjelost - stjecanje prava vlasništva nekretnine (Gž-3822/14-2)Samostalan posjed nekretnine od strane jednog suvlasnika (Gž-1594/15-2)
Bespravno sagrađena zgrada - međuvlasnički ugovor - pričuva (Gž-3107/14-2)Zajednička pričuva (Gž-389/15-2)
Zabilježba ovrhe - parcelacija nekretnine (Gž-1030/15-6)Nerazvrstana cesta u privatnom vlasništvu (Gž Zk-88/15-2)
Fiducijarni vlasnik u stečajnom postupku (Gž-5345/14-2 )Dioba bračne stečevine - zabilježba spora (Gž-728/15-2)
Brisovna tužba - rok za podnošenje (Gž-3611/13-4)Pogrešan upis u zemljišnoj knjizi (Gž-2712/14-2)
Odjava RTV pretplate (Gž-1537/15-6)Ustup tražbine - obavještavanje dužnika (Gž Zk-31/15-2)
Ugovor o cesiji (Gžx-318/14-2)Dividenda - ustupanje zahtjeva za isplatu (Gž-515/13-7)
Dnevne parkirne karte - zastara tražbine (Gž-699/15-2)Zajednička pričuva - zastara tražbine (Gž-963/14-2)
Zastara potraživanja naknade štete od osiguratelja (Gž-3827/13-2)Ugovor o kupoprodaji - sukcesivna isporuka (Gž-1992/15-2)
Otvaranje stečajnog postupka - nemogućnost naplate čekova (Gž-2546/15-2)Krivotvorene isprave - pravni nedostaci prodane stvari (Gž-3829/14-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (Gž-3151/14-2)Troškovi premještanja osobnog vozila (Gž-6119/14-2)
Koncesije - izdavanje dnevne parkirne karte (Gž-5735/14-2)Regres - osiguravatelj poslodavca (Gž-2154/14-2)
Odgovornost obrtnika nakon brisanja iz obrtnog registra (Gž-3645/14-2)Odgovornost lovačkog društva za štetu (Gž-355/15-2)
Odgovornost jedinice lokalne samouprave za naknadu štete koju počini pas lutalica (Gž-2514/14-2)Upravno rješenje o invalidnosti - pokretanje postupka radi naknade štete (Gž-2202/15-2)
Naknada razlike plaće i invalidske mirovine (Gž-1970/13-2)Bračni ugovor - ovjera potpisa (Gž-4491/14-2)
Bračna stečevina - podmirenje kreditnih obveza (Gž-357/15-2)Izvanbračna stečevina ( Gž-1208/15-2)
Uzdržavanje maloljetnog djeteta (Gž Ob-69/15-2)Vraćanje poslovne sposobnosti (Gž-3262/14-2)
Naknadno pronađena imovina (Gž-1897/15-2)Smrt tuženika tijekom parničnog postupka (Gž-2286/15-2)
Ostavinski postupak - ovlaštenja javnog bilježnika (Gž-5790/14-2)Dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima (Gž-1943/14-2)
Tražbine radnika - predstečajna nagodba (Gž R-88/15-2)Pravo na povrat naknade plaće isplaćene radniku zbog ozljede na radu (Gž-2628/15-2)
Usmeni otkaz ugovora o radu (Gž-441/14-3)Poništenje odluke o izboru kandidata (Gž-872/15-2)
Opoziv darovanja (Gž-5912/14-2)Izmjena upisa površine katastarske čestice u posjedovnici (Gž-3583/14-2)
Isključiva nadležnost suda države članice (Gž-1708/15-2)Imovinskopravni zahtjevi državnih službenika (Gž R-7/15-2)
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo status trgovca (Gž-1203/15-2 )Postupak predstečajne nagodbe (Gž-2555/14-2)
Uređenje međe kao prethodno pitanje (Gž-5552/14-2)Analitička kartica kao javna isprava (Gž-1142/15-2)
Ispravak presude (Gž-2222/14-6)Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi (Gž-2630/15-2)
Nenadležni javni bilježnik (Gž-901/15-2)Nagrada za sastav prijedloga za promjenu predmeta i sredstva ovrhe (Gžx-14/15-2)
Prijedlog za ovrhu - bjanko zadužnica (Gž-2716/14-2)Rješenje u predstečajnoj nagodbi - ovršna isprava (Gž Ovr-948/15-3)
Porezne obveze pri izdvajanju pojedinih dijelova poduzeća (Mišlj. PU od 19.11.2002.)Rad financijskog inspektora izvan radnog vremena (Us-12093/2009-4)
Dopuštena samopomoć (Gž-856/14-2)Suvlasništvo - odvoz komunalnog otpada (Gž-3858/13-2)
Vrste ograde (Gž-1259/14-2)Zaštita od štetnih imisija (Gž-2806/14-3)
Zaštita od štetnih imisija - tok podzemnih voda (Gž-3382/14-2)Nekretnina darovana na području posebne državne skrbi (Gž-4083/13-2)
Dva ugovora o darovanju sa različitim osobama (Gž-2608/13-2)Iseljenje - predaja posjeda (Gžx-11/15-2)
Ispunjenje založnog prava - brisanje u zemljišnoj knjizi (Gž-3658/13-2)Pokretanje ovrhe - zabilježba u zemljišnu knjigu (Gž-2837/14-3)
Upis vlasništva u zemljišne knjige - osporavanje prigovorom (Gž-2932/13-2)Solidarna odgovornost - nagrada javnog bilježnika (Gž-912/15-2)
Obnova (novacija) ugovora - sporazum vjerovnika i dužnika (Gž-2490/14-2)Zastara ispunjenja solidarne obveze - mjesečna renta (Gž-1552/14-2)
Odgovornost za materijalne nedostatke - građevina (Gž-319/14-3)Liječnička pogreška - pucanje svrdla pri operativnom zahvatu (Gž-1944/15-3)
Odgovornost roditelja za štetu koje dijete prouzroči ozljeđivanjem drugog djeteta (Gž-2589/14-2)Odgovornost pravne osobe za štetu nastalu padom grane na cestu (Gž-3596/13-2)
Pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske (Gž.120/07-2)Pretpostavke za podnošenje tužbe (Gž.1388/09-2)
Ostavinska imovina - inozemstvo (Gž x-50/14-2)Ugovor o doživotnom uzdržavanju - trenutak prestanka (Gž-564/14-2)
Utvrđivanje vrijednosti ostaviteljeve imovine - hipoteka (Gž-3434/14-2)Spor o valjanosti ugovora o doživotnom uzdržavanju (Gž-71/14-4)
Naknada za neiskorišten godišnji odmor (Gž R-13/15-3)Otkaz radniku s obvezom uzdržavanja (Gž-3317/14-2)
Otpremnina radniku (Gž-1257/14-2)Nadležnost za sporove iz radnih odnosa (Gž-50/15-2)
Pokretanje parnice - izdavanje zadužnice (Gž-3816/13-2)Smrt tužitelja tijekom parnice (Gž-3816/13-2)
Opoziv punomoćnika (Gž-1080/13-2)Presuda Europskog suda za ljudska prava - nova činjenica (Gž-3510/14-2)
Treća osoba kao podnositelj prigovora da je ovrha nedopuštena (Gž-773/15-2)Disciplinska mjera HOK odvjetniku (Gž-3428/13)
Hrvatske ceste d.o.o. plaćanje sudske pristojbe (Gž-1097/15-2)Prigovor na ovrhu - obrazloženje (Gž Ovr-179/15-3)
Utvrđivanje vrijednosti nekretnine u ovršnom postupku (Gž Ovr-587/15-2)Jamčevina na javnoj dražbi (Gž-704/14)
Podobnost izravnu naplatu putem FINE ovršne isprave bez roka za ispunjenje (Gž-3114/14-2)Razvrgnuće suvlasničke zajednice civilnom diobom (Gž-688/14-3)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2) Opseg prava vlasništva na nekretnini (Gž-7063/14-2)
Privremeno pravo korištenja (Gž-3559/14-2)Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)Bračna stečevina (Gž-4731/14-2)
Razvrgnuće suvlasništva (Gž-2908/14-2)Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Gž-7137/14-2)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)Posjednik (Gž-1071/15-2)
Zabilježba privremene mjere otuđenja i opterećenja nekretnine (Gž-6322/13-4)Odgovornost za štetu trgovačkog centra zbog fizičkog napada na kupca (Gžn-607/14-2)
Prestanak ortaštva (Gž-2934/14-2)Odgovornost brokera (Gž-5005/13-2)
Odgovornost pružatelja telekomunikacijskih usluga (Gž-7677/11-2)Regres osiguratelja prema HUO (Gžn-1525/13-2)
Zakup poslovnog prostora - komunalna djelatnost (Gž-11874/11-2)Pravo zadržanja nekretnine (Gž-4046/13-2)
Plaće članova uprave trgovačkih društava koje je osnovala Vlada RH (Gžr-480/14-2)Udaljenje s posla (Gž R-2430/14-2)
Popunjavanje pravnih praznina analogijom (Gž-3226/15-2)Stečeno pravo namirenja prvotuženika (Gž-7570/14-2)
Prijedlog za provedbu ovrhe protiv ovršenikovog dužnika (Gž Ovr-5026/14-2) Osiguranje tražbine prethodnom mjerom (Gž Ovr-570/15-2)
Dostava OIB-a javnom bilježniku (Gž Ovr-1507/15-2) Prijava tražbine kad o njoj teče parnica (Gž-5855/2014-2)
Nadležnost suda SAD u postupku radi povratka djeteta (Gž2-501/12-8)Nasljedstvo na temelju naknadno pronađene oporuke (Gž-12032/11-2)
Privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine (Gž-806/15-2)Opasna stvar - pas bez kontrole (Gž-2997/15-3)
Oduzeta imovina koja je u vlasništvu lokalne samouprave (Us-5047/2002) Status redovnog studenta (Us-1673/2001)
Zaštita etikete (Us-395/2003)Omjer udjela u kapitalu koncesionara (Us-10221/2003)
Žig u verbalnom obliku (Us-1046/2002)Istovjetnost žigova (Us-454/2002)
Prigovor na registraciju žiga (Us-4685/2005)Pravo na ustupanje licencije žiga (Us-11695/2000)
Zajednička roditeljska skrb (Rev 2509/13-2) (Pr)Preraspodjela radnog vremena (Mišljenje MRMS 11.4.2014.)
Tužba radi istupanja člana iz društva (Pž-2467/01)Istupanje člana iz društva temeljem društvenog ugovora (Pž-4019/98)
Računalni program kao autorsko djelo (Pž-1364/95)Autorska prava nad fotografijama izrađenim za vrijeme radnog odnosa (Pž-4123/94)
Ugovor o djelu - računalni program (Pž-2333/97)Ideja kao autorsko djelo (Pž-3484/95-2)
Pregovori koji prethode sklapanju ugovora (Pž-1881/00)Javni natječaj kao opća ponuda (Pž-595/94)
Ukidanje trgovačkog društva (Pž-6910/02) Punomoćnik - pokretanje novog postupka (Pž-3205/94)
Stranačka sposobnost - klub malih dioničara (Pž-191/96)Troškovi postupka mirenja (Revr 333/09-2)
Fiducij - zemljišnoknjižni upis (Gž-2765/10-3)Fiducijarno osiguranje (Gž-7589/10)
Zabilježba ovrhe (GŽ-10272/11-2 )Uknjižba vodnog dobra (Gž-11473/11-2)
Primjena zakona o pretvorbi društvenih poduzeća na banke (Gž-12076/11-2)Upis ovrhe u ZK - dvije ovrhe (Gž-6583/11-2)
Ugovor o nalogu (Gž-1908/15-2)Arhitekt - nadripisarstvo (Us-8601/2011-4)
Sporazum o raskidu kupoprodajnog ugovora - brisanje prava vlasništva (Gž-1091/08-2 )Pravo stanovanja (Gž-7063/14-2 )
Zastara potraživanja (Gž-2998/13-2) Materijalna šteta koju počine psi lutalice (Gž-1263/11-2)
Prijeboj (Gž-6375/13-2)Ortaštvo - ugovor o ulaganju (Gž-5292/12-2)
Zastara naknade štete (Gžn-1539/12-2)Obnova u ratu oštećene kuće (Gž-6582/12-4)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - buduća imovina (Gž-5086/12-2)Ozljeda na radu - naknada štete (Gž-5306/14-2)
Stjecanje bez osnove - isplata za drugog (Gžn-2845/13-2)Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Ukidanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti (Gž-8333/13-2)Obustava ovršnog postupka zbog smrti stranke (Gžovr-4440/13-2)
Prijedlog za ovrhu civilnom diobom nekretnine (Ovr-2832/15-2)Ugovor o zajmu kao ovršna isprava (Gžovr-4658/14-2)
Pripajanje društava koje je izvršilo reinvestiranje dobiti (Mišlj. Porezna uprava 16.8.2016.)Isplata regresa - način isplate (Mišlj. Porezne uprave od 13.7.2016.)
Obračun poreza na promet nekretnina (Mišljenje Porezne uprave od 20.4.2016.)Naknada troškova zastupanja (Mišljenje Porezne uprave od 11.1.2016.)
Doniranje hrane za životinje (Mišljenje Porezne uprave od 2.2.2016.)Arbitražni postupak (Mišljenje Porezne uprave od 29.2.2016.)
Porezni tretman usluge posredovanja (Mišljenje Porezne uprave od 28.9.2015.)Web shop kao obveznik fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Mišljenje Porezne uprave od 7.1.2015.)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)Porezni tretman iznajmljivanja apartmana putem Airbnb Online Platforme (Mišljenje Porezne uprave od 24.07.2015.)
Položaj pravnih sljednika (Mišljenje Porezne uprave 4.3.2015.)Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Mišljenje Porezne uprave od 17.9.2015.)
Mogućnost rada liječnika uz radni odnos (Mišlj. MZ od 6.8.2012.)Sudski raskid ugovora o radu (Revr 1958/15-2)
Usluge najma i zakupa (Mišlj. Porezne uprave od 30.8.2016.)Neprofitna udruga i odbitak pretporeza (Mišljenje Por. uprave od 5.9.2016.)
Porezni tretman izgubljene koristi (Mišlj. Porezne uprave od 5.9.2016.)Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Mišlj. Porezne uprave od 8.9.2016.)
Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe (Mišlj. porezne uprave od 26.9.2016.)Unos nekretnine u zakladu (Mišljenje Porezne uprave od 29.9.2016.)
Valuta obveze (Pž-4396/13)Raskid ugovora prije razdoblja obveznog trajanja (Gž-1006/16)
Žalba protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka (Revt 406/15-3)Namirenje tražbina tijekom predstečajne nagodbe (Gž Ovr-3229/15)
Revizija protiv rješenja (Rev 140/15-3)Prigovor mjeničnog dužnika (Gž-5397/13)
Smetanje posjeda - šahtovi kanala (1348/10-2)Vlasništvo posebnog dijela - solidarno izvršavanje (Rev-600/12-2)
Smetanje posjeda - zahtjev tužitelja (Gž-5350/16-2)Etažno vlasništvo - ulazak u stan radi otklanjanja kvara (Gž-4523/15)
Suvlasništvo stambene zgrade - zajedničke prostorije (Gž-6517/16)Zabilježba postupka legalizacije (Gž- 279/14)
Ugovor pomorskog agenta - plaćanje tegljarine za brodove (Revt 103/10-2)Međupresuda (479/12-2)
Koncesija - upravni akt žalba (UsI-1972/14-4)Sklapanje ugovora o radu - član uprave (Gž 2833/2013-2)
Izmjena dosuđene naknade (Rev -2136/15-2)Početak zastare odštetnog zahtjeva (Rev 1973/14-3)
Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju (Rev 1616/15-3)Odgovornost za štetu prouzročenu naletom divljači (Rev 1547/11-2)
Valutna klauzula (U-I-392/2011)Naknada za korištenje rudnog blaga (Gž-2203/16 )
Izdavanje tabularne isprave (Gž-5030/13)Poništenje ugovora (Gž-4798/15)
Troškovi adaptacije za zakupodavca (Rev x 904/14)Odgovornost indosanta za mjenicu (Pž-2426/12)
Mjenični obveznici (Pž-3214/12)Sporazum o prestanku ugovora o radu (Revr 600/15-2)
Bitna povreda prekršajnog postupka (Pž - 951/16)Carinski prekršaj (FPž - 312/15)
Novacija ugovora - predstečajna nagodba (Gž-2618/15-2)Utvrđivanje prava vlasništva (Rev-x 1027/15-2) (Pr)
Nalog policijske uprave kao javna isprava (Gž-1672/16-2)Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja (Mišlj. Porezne uprave od 13.3.2017.)
Porezni tretman faktoringa (Mišlj. Por. uprave od 7.7.2016.)Porezni tretman nasljeđivanja poslovnih udjela (Mišljenje Por. uprave od 11.04.2017.)
Obiteljska paulijanska tužba (Rev -1388/12-2)Ništetnost ugovora (Br. Gž-556/15-2)
Odgovornost države za nezakonit rad tijela državne uprave (Rev 2604/14-4)Isplata protivno rješenju o ovrsi (Gž-2071/16 )
Smetanje posjeda (Gž-1005/14)Građenje na tuđem zemljištu (Gž-2522/13-2)
Stjecanje vlasništva - tabularna isprava (Gž-8929/15-2)Stranke u ostavinskom postupku (Gžp-623/14)
Rok trajanja zaštitne mjere (Pž- 6434/14)Određivanje drugog stvarno nadležnog suda (Kr 26/17-3)
Vlastita mjenica (Gž.1376/05-2)Ovrha na novčanoj tražbini - Odluka disciplinskog suda HOK (Gž-2575/14-2)
Plaćanje bitcoinom (Mišlj. Por. uprave od 3.4.2017.)Raspolaganje javnim dobrom (Gž-2965/15-2)
Pravo korištenja (Gž-611/16-2)Stjecanja prava vlasništva dosjelošću (Gž-8015/13-2)
Svrhovita delegacija (Gr1- 20/17-2)Procesni položaj suvlasnika (Gž-4844/13-2)
Vlasništvo nekretnine pravnog slijednika društvenog poduzeća (Gž-2756/16-2) Ovrha na nekretnini prenesenoj u fiducijarno vlasništvo Pr (U-III/3303/2008)
Stopa ugovornih kamata (Rev x-1150/14-2)Oblik ugovora o jamstvu (Gž-1519/16-2)
Stjecanje bez osnove - zastara (Revt -141/16-2)Odgovornost za štetu - cesta (Rev 699/12-4)
Ništetnost ugovora o kreditu - ovrha (Ovr-229/16)Nadležnost suda - potraživanje novca (647/12-2)
Stranačka sposobnost upravnog vijeća bolnice (Gž- 1/17-2)Prava treće osobe na predmetnoj nekretnini (Gž-7620/13)
Nedostavljanje popisa imovine i obveza dužnika (Pr Pž-4024/2016-2)Nositelj isključive licencije (Pr Pž-6924/05-3)
Obveza preuzeta pismom namjere (Pr 2018/10-3)Odustanak stranke od zahtjeva za ocjenu zakonitosti (Pr Usoz 127/2012-13)
Kanal - opasna stvar (Rev x-1209/16-2)Prestanak obveze prijebojem Gž-1422/16-2
Pravo vlasništva na javnom dobru (Gž- 10/15-3)Izvanknjižno stjecanje prava vlasništva (Rev 740/12-2)
Izvršavanje posjeda suvlasnika (Gž- 698/15-2)Posjed nekretnine (Gž-1647/2016)
Zaštita posjeda - cijevi za odvodnju (Gž-279/17-4)Izvorno stjecanje vlasništva na nekretnini (Gž-4785/15-3)
Nadležnost trgovačkih sudova (Gr1 91/16-2)Prigovor neispunjenja (Rev-159/00)
Oporezivanje PDV-om pravnih usluga (Mišlj. Porezne uprave od 21.7.2017.)Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Mišlj. Porezne uprave od 27.6.2017.)
Ugovor o jamstvu (Gž-457/17-2)Zastara prekid (Gž R-2135/14-2)
Priznanje strane sudske odluke (Gž-86/17-2)Odgoda ovrhe (Ovr-1084/17-2)
Nedostatak ovlaštenja za sklapanje pravnog posla - ništavost (ništetnost) (Gž-6307/16-2)Stjecanje prava vlasništva bez uknjižbe u zemljišnim knjigama (Gž- 1586/16-2)
Nacionalizirana nekretnina (Gž-3239/2017-2) Stjecanje prava vlasništva na kući koja nije upisana u zemljišne knjige (Gž-5134/15-3)
Negatorna vlasnička tužba (Gž-3396/16)Izvanredni otkaz ugovora o radu - krađa goriva (Revr 2128/15-2)
Prigovor - prijava za registraciju žiga (Us-5669/08)Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude (III Kr 64/2016.-4)
PRAVNA SAVJETOVANJASmrt ovršenika (Gž-988/15-2)
Udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost (Mišlj Porezne uprave od 4.9.2017.)Troškovi upravnog spora (Usoz-4/17-5)
Provedba ovrhe na novčanim sredstvima (U-II-240/2014)Zastara u prekršajnom postupku (FPž-1022/15)
Centar za socijalu skrb - upozorenje na obveze iz radnog odnosa (Usž-1813/15-2)Odgovornost članova uprave (Revt 525/16-2)
Troškovi liječenja - prioritetna tražbina u postupku predstečajne nagodbe (Pž-5164/2016-3)Ovrha na temelju presude o oduzimanju imovinske koristi - mjesna nadležnost (Gž Ovr-906/2017-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)Ortaštvo - ispunjenje obveza (Revt 302/14-2)
Povlačenje tužbe - naknada troškova (Pž-6193/2014-3)Zadužnica kao ovršna isprava (Rev-190/13)
Raskid ugovora o kreditu - zastara potraživanja (Gž-936/2018-2)Žalba protiv zaključka o izuzeću službene osobe (Usž-2289/15-2)
Stečaj potrošača - formalne pretpostavke (Gž-2134/16-2)Pravna osobnost podružnice (Gž-183/13-2)
Fiducijarni prijenos prava vlasništva - vlasnička tužba (Rev-1567/2012-2)Izvanbračna zajednica - utvrđivanje postojanja (GžOb-233/17)
Zahtjev za mirno rješenje spora s Republikom Hrvatskom (GžOvr-303/17)Prebivalište - pretpostavke za prijavu (Usž-2279/16-2)
Poslovni udjeli - bračna stečevina (Pž-631/15)Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž.2305/11-2)
Nedostatak tužbenog zahtjeva (Gž-584/17-2)Diskriminirajuće ponašanje (Jž-423/15)
NAPOMENE UZ SASTAVLJANJE DOKUMENATARedoviti otkaz - upozorenje na kršenje prava iz radnog odnosa (Gž R 1025/16)
Redoviti otkaz - upozorenje na kršenje prava iz radnog odnosa (Gž R 1025/16)Izvanredni otkaz - zadržavanje prikupljene pomoći (Rev r 1583/16-2)
Zaštita prava iz radnog odnosa - rok (Gž R148/17)Sukob nadležnosti - vezanost za rješenje (GrI 223/17-2)
Zaštitna mjera - početak trajanja (Pž-1306/15)Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka ( Pž-777/17)
Alternativna tužba (Gž-550/16)Oznaka taxi (Gž-1587/16)
Ugovorne kamate (Rev x 1150/2014-2 )Vlasništvo na nekretnini označenoj kao općenarodna imovina (Gž Zk-251/2017-2)
Prenošenje mjesne nadležnosti (Kr 1/2018-4 )Ustupanje radnika putem agencije za privremeno zapošljavanje (Mišlj. MGRP od 6.5.2015.)
Upravni spor - protutužba (Usž-2312/15-2)Ponavljanje postupka - odluka Vrhovnog suda (Rev x 1073/1-2)
Suvlasništvo - fizička dioba (Gž-1749/09-2)Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Nepošten posjednik - uporaba stvari (Pž-4213/14)Kazneni postupak - izreka presude (I Kž-648/15)
Prava manjinskih članova društva - članovi nadzornog odbora (Pž-2929/14)Ništetnost ugovora - pravni interes (Pž-8201/16)
Stečaj potrošača - besplatna pravna pomoć (Gž 160/2017-2)Zaštićeni najmoprimci (U-III-604/2016)
Nalog za utovar - ponuda za sklapanje ugovora (Pž-5905/15)Zaštita osobnih podataka (Gžn-748/13)
Obrada identifikacijski broj (OIB) fizičkih osoba na računima - Mišljenje AZZOP od 16. lipnja 2017.Pravo na pristup informacijama - ugovor o zakupu poslovnog prostora (UsII-13/15-8)
Uskrata informacija od javnog interesa (U-III-1267/2015)Stečajni upravitelj (Pž-7094/16)
Prijedlog za ovrhu - opseg tražbine (Rev 2235/13-2)Zakonsko založno pravo (Gž-1454/17-3)
Troškovi uzdržavanja treće osobe (Gž - 763/17)Prijedlog za određivanje privremene mjere (Revt 158/16-3)
Alkoholiziranost vozača (Pž-2567/16)Obnova prekršajnog postupka (Pž-1514/17)
Davanje podataka o radnicima u svrhu izbora za radničko vijeće - Mišljenje MGRP od 20.7.2015.Smrt bliske osobe (Rev 571/2012-8)
Početak zastare kod raskida ugovora (Rev x 273/2017-2)Prijeboj nedospjele tražbine (Gž-924/15-2)
Ugovor o osiguranju - ništetnost odredbi (Rev 713/2013-2)Doprinos oštećenika šteti (Gž-291/2017-2)
Ugovor o ortaštvu (Revt 302/14-2)Obračun zateznih kamata (Rev-x 314/16-2)
Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova (Gž R-287/16-2)Regres - godišnji odmor (Gž R-287/16-2)
Odbijanje prekovremenog rada - izvanredni otkaz (Revr 378/2014-2)Član udruge - sudska zaštita prava članstva (Rev 241/2013-2)
Oglašavanje stvarne nenadležnosti (Gr1 579/2017-2)Opća mjesna nadležnost (Gr1 146/2017)
Umješač (GŽ R-322/17-2)Troškovi parničnog postupka (Jž-1953/17)
Privremeno oduzimanje vozačke dozvole (IR-490/17)Protuovrha (Gž Ovr 344/2018-2)
Prijedlog za ponavljanje postupka (Gž 711/2018-2)Ostavina (Gž 964/2017-2)
Založno pravo (Gž 1756/2017-2)Zadužnica (Gž Ovr 1214/2017-3)
Ovrhovoditelj - razlučni vjerovnik (Gž Ovr 147/2018-2)Odgoda ovrhe - likvidacija (Gž Ovr 17/2018-3)
Tužba za utvrđenje (Gž 697/2017-2)Nalog suda FINI o načinu provođenja ovrhe (Povrv 1452/2016-16).
Privremena mjera - zabilježba u ZK (Gž Ovr 338/2017-2)Stečaj potrošača (Gž 404/2018-2)
Ugovor o kreditu - promjenjiva kamatna stopa (Gž 71/2017-2)Vlastoručna oporuka (Gž 2282/2017-2)
Potrošački ugovori - prorogacijska klauzula (Gž-420/2017-2)Javne ceste - pravo vlasništva (Rev 2391/12-1)
Podjela i preuzimanje društva (Gž-1653/16-2)Podjela s preuzimanjem (74. Pž-3539/13-5)
Preuzimanje i pripajanje drugom društvu - status uprave (Revr 1539/11-2)Upozorenje na obveze iz radnog odnosa (Gž R-962/2017-2)
Podjela društva i ugovor o radu (Revr 1049/10-2)Ovršna isprava - javnobilježnički akt (Gž Ovr-188/18-2)
Ovrha - zadužnica (Ovr-1504/2017-2)Zabilježba o pokretanju ovrhe (Gž Zk-783/2017-2)
Ovrha na novčanim sredstvima (44 Gž Ovr-862/18-2)Ugovori u korist treće osobe (Pž-2522/94)
Izjava o prijeboju (Pž-1058/94)Ugovor o kooperaciji (Rev-x 939/11-2)
Ugovor o prijenosu poslovnog udjela (Ref. 52 Pž-568/2016-2)Smetanje posjeda - pasivna legitimacija (Gž-2927/2017-3)
Građenje na tuđem zemljištu (Gž-3195/15-3)Ustanova - angažiranje vanjskih suradnika (Revr 30/14-2)
Kolektivni ugovor - ugovor o djelu (Gžri-241/14)Minimalna plaća - neisplata (Gž-2321/2017)
Osiguranje tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini (Gž Ovr-1670/2017.-2)Ugovor o osiguranju tražbine - bračni drug (Gž-684/16-2)
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (Gž-237/2018-2)Kapara - stjecanje bez osnove (Gž-1172/2018-2)
Društveno vlasništvo (Rev-x 793/2015-2)Služnosti - ukidanje služnosti puta (Gž-6121/18-2)
Dosjelost (Gž-224/2018-2)Brisanje zabilježbe (Gž-Zk-256/16-2)
Fiducijarno vlaništvo (19 Gž-1108/16-2)Poništenje izbora za radničko vijeće (Gž 4/18-2)
Odgovornost poslodavca za štetu radniku (Gž R-400/18-2)Ovrha na novčanoj tražbini - dovršetak (Gž Ovr-1037/18-2)
Ovrha protiv ovršenikovog poslodavca (Gž Ovr-1121/2017-2)Predmet ovrhe (Gž Ovr-1177/2017)
Ovrha - naknada za uređenje voda (Gž Ovr-127/2017-2)Mirovinsko osiguranje samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti - ugovor o radu (Usž-2454/17-2)
Obavljanje zdravstvene djelatnosti (Usž-2175/17-3)Kolektivni ugovor - broj članova sindikata (Usž-1638/18-3)
Obrtnik - odgovornost za obveze (Usž-225/17-2)Izvođenje radova na gradilištu (Gž-1773/17)
Ustupanje radnika u povezano društvo (Mišlj. MRMS od 10.02.2020.)Zabrana obavljanja djelatnosti (Gž-621/2018)
Zajam člana društva (Pž 6527/2017-2)Porezi kod prodaje obrta trgovačkom društvu (Mišlj. Porezne uprave od 3.12.2002.)
Uputa o pravnom lijeku (Gž Zk 196/2018-2)Katastarska čestica - identitet predmeta spora (Gž 1140/2018-2)
Smrt ovrhovoditelja (Gž Ovr 1514/2018-2)Ošasna imovina - parnični postupak (Gž 1512/2018-4)
Brisovno očitovanje (Us-1636/2008-11)Zaštita zviždača (Pr. ESLJP, zaht. 28369/07)
Prividan ugovor (Gž-254/2019-3)Naknadno pronađena imovina (Gž 699/2019-2)
Stručno osposobljavanje za rad (Gž R-222/2018-2)Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-678/2019-2)
Izjava o priznanju duga (Rev 2423/2018-2)Managerski ugovor - radno pravo (Revr 20/2018-2)
Valutna klauzula i promjenjiva kamatna stopa (12 Gž-221/2018-2)Osiguranje od automobilske odgovornosti (Gž-592/2018-2)
Poslovna sposobnost (Gž Ob-65/2019-2)Oduzimanje poslovne sposobnosti (Gž Ob-72/2019-2)
Ograničavanje odnosa s djetetom (Gž Ob-153/2019-2)Dosjelost na dijelu nekretnine (Gž-4308/2018-3)
Preuređenje tavana u stambeni prostor (Gž- 1720/2019-2)Utvrđivanje vlasništva (Rev 1953/2015-2)
Trgovačko društvo slijednik društvenog poduzeća (Gž-4297/2018-2)Razvrgnuće suvlasništva (Gž-5194/17-2)
Uznemiravanje na radu (Gž R-588/2017-2)Ravnatelj školske ustanove (Gž R-29/2019-2)
Pravo na pristup informacijama (UsII-6/18-7)Pretplatnički ugovor - ugovor na daljinu (Gž 283/2019-2)
Tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (Gž 367/2018-2)Troškovi izvansudske ovrhe (Gž Ovr 574/2019-2)
Fiducijarno vlasništvo (Gž 258/2019-3)Naknada radi posjeda tuđe nekretnine (Gž 1465/2017-2)
Sudske pristojbe - preslika sudskih odluka (Gž 871/2019-2)Ovršna isprava - preslika (Gž Ovr 606/2019-2)
Promjena tvrtke ovrhovoditelja (Gž Ovr 132/2019-2)Subrogacija (Gž 1632/2018-2)
Izvanknjižno vlasništvo (Gž 1659/2018-4)Prijenos obrta u trgovačko društvo (Mišlj. Por. uprave od 28.08.2019.
Ustanova - obveznik poreza na dobit (Mišlj. Por. uprave od 18.01.2011.)Ugovorna kazna (11 Gž-825/2018-2)
Plaćanje u zlatu ili stranoj valuti (Revt 246/2018-2)Izvanugovorna odgovornost (Gž-797/2019-2)
Redoslijed uračunavanja ispunjenja (Rev 2456/2018-2)Ograničavanje osobnih odnosa sa djetetom (Gž Ob-153/2019-2)
Bračna stečevina - ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž Ob-73/2018-2)Promjena imena djeteta (Gž Ob-187/2018-2)
Dosjelost - tabularna izjava (Rev 945/2018-2)Zaštita predmnijevanog vlasnika - ovrha (Rev 1566/2017-2)
Tužba radi smetanja posjeda - rok (Rev 1958/2015-2)Sporma međa (Gž-505/2017-2)
Stjecanje prava vlasništva na ekspropriranoj nekretnini (Gž-394/2018-2)Smetanje posjeda (Rev 3274/2018-2)
Zabrana natjecanja (Revr 90/17-2)Povreda prava osobnosti radnika (Gž R-154/2018-2)
Zabrana natjecanja (Gž R-59/2019-2)Bjanko zadužnica - stjecanje bez osnove (Gž-71/2019-2)
Ovrha na nekretnini (13 Gž Ovr 193/19-2)Uloga javnih bilježnika (26 Gž Ovr-381/2019-2)
Otpis dugova fizičkim osobama (14 Gž Ovr-72/2019-2)Naknada štete za objavljene informacije (Gž-2331/2018)
Odgovornost nakladnika za štetu (Gž-1554/2018)Prijenos ugovora na treću osobu (Gž-20/2019-2)
Ovlaštenje za brisanje predbilježbe (Gž Zk-225/2019)Ograničenje prava vlasništva (Gž- 707/2016)
Korištenje grobnog mjesta - neplaćanje grobne naknade (Gž-284/2018-2)Bračna stečevina (Gž Ob-50/2019-2)
Prijenos poslovnog udjela (Revt 168/2018-6)Poljoprivredno gospodarstvo kao trgovac (Gr1 3/2019-2)
Povreda prava člana u udruzi (Rev 1610/17-2)Odgovornost za obveze obrta (8 Gž-189/2018-2)
Lažna svjedodžba (Revr 282/2018-2)Raspuštanje radničkog vijeća (Gž 7/2019-2)
Sindikalni povjerenik (Revr 740/2018-2)Nevođenje evidencije o radnom vremenu na propisani način (Rev 3773/2018-2)
Naplata po zadužnici (5 Gž-420/19-2)Klauzula ovršnosti - javnobilježnički akt (Gž-1594/19-2)
Ovršna isprava - rješenje suda (Rev 3207/2018-3)Prijedlog za ovrhu - odbacivanje (GžOvr-255/2019-2)
Troškovi izravne naplate (GžOvr-4/2019-3)Stalni boravak stranca (Usž-640/17-2)
Prijevremena starosna mirovina - stečaj poslodavca (Usž-4915/18-2)Ništetnost - prividni ugovor (Gž 1085/2019-2)
Stjecanje bez osnove (Gž-253/2018-2)Naknada štete (Gž-861/2019-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu (Revr 331/2018-2)Otkaz ugovora o radu - naknada štete (Rev 2470/2019-2)
Zaštita posjeda - rokovi (Gž-1751/2019-2)Stjecanje prava vlasništva (Gž-451/2019-2)
Razlučni vjerovnici - prijava tražbine (77 Pž-87/2019-2)Ugovor o specijalizaciji (Revr 579/2018-2)
Poslovno uvjetovan otkaz (Rev 541/2019-4)Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr 110/2018-2)
Ugovor o radu - ugovor o djelu (Rev 3108/2019-2)Obustava ovrhe (Gž Ovr-145/2019-2)
Predstečajna nagodba - ovršna isprava (5 Gž Ovr-425/19-2)Zabilježba ovrhe (Gž Zk-157/2019-2)
Proglašenje ovrhe nedopuštenom (Gž-205/2019-2)Prekoračenje optužnog prijedloga (Pž-1473/2019)
Ispravak tužbe (Gž-244/2019-2)Pogodovanje vjerovnika (Kž-56/18 )
Minimalna plaća (Gž-159/2018)Europski nalog za izvršenje (Gž Ovr-381/2019-2)
Ugovorna kazna - zakašnjenje u ispunjenju obveze (3542/2018-2)Naknada štete - dopunski rad (1986/2019-2)
Zatezne kamate - obračun (78/2019-2,)Naknada štete - troškovi liječenja (Gž-1066/2019-2)
Predugovor (Gž-655/2019-2)Naknada štete - duševne boli (Rev 301/2019-2)
Regres (Rev 2432/2019-2)Poslovni prostor - predaja u posjed (Rev 2512/2019-2)
Naknada štete - prevrtanje metalnog gola (Rev 1907/2019-2)Ugovor o prijenosu poslovnog udjela - zastara (Gž-3125/2018-2)
Naknada štete - HŽ (Rev-x 853/2015-2)Zaštićeni najmoprimac (Rev 3221/2019-2)
Vlasništvo RH (Rev 2297/2019-2)Stjecanje prava vlasništva građenjem (Rev-x 804/2018-2)
Managerski ugovor - izvršni direktorPrenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (Rev 2343/2019-2)
Izvanredni otkaz - neočitovanje radničkog vijeća (Rev 3512/2019-2)Poslovno uvjetovan otkaz (Rev 1924/2019-2)
Zahtjev za zaštitu prava radnika (Rev 2748/2019-2)Prekovremeni rad (Rev 3958/2019-2)
Ovršni postupak - zastara (Rev 1919/2019-2)Prijedlog za proglašenje ovrhe nedopuštenom (10 Gž Ovr-526/2019-2)
Prigovor prava na poštivanje doma (35 Gž Ovr-1081/2019-2)Preinaka tužbenog zahtjeva (Rev 788/2019-2)
Prijedlog za ponavljanje postupka (Rev 2800/2019-2)Vještačenje (Rev 578/2019-6)
Presuđena stvar - administrativne mjere (Gž-978/2019)Ugovor o djelu (Rev 3108/2019-2)
Prijevremeni raskid ugovora - naknada (Gž 1381/2018-2)Dostava na adresu različitu od registriranog sjedišta u ovršnom postupku (Pž-753/2018-2)
Naknada neimovinske štete srodnicima osobe u pritvoru (Gž-2352/17-2)Ugovor o zajmu (Rev 3724/2019-2)
Ugovor o djelu - nedostaci (10 Gž-846/2019)Kolektivni višak radnika (Mišljenje Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva od 13.1.2020.)
Neprofitne organizacije - porez na dobit (Mišljenje Porezna uprava od 10.01.2020.)Trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu (Mišljenje MT od 8.1.2020.)
Nepuno radno vrijeme i dopunski rad (Mišljenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva od 8.1.2020.)Turistička agencija koja posluje putem interneta (Mišljenje MT od 5.12.2019.)
Poništenje odluke o izboru ravnatelja (Gž.187/14) (Pr.)Alternativni tužbeni zahtjev (Gž Zk-98/17-2)
Prijedlog za dopuštenje revizije - odbacivanje (Revd 45/2019-2) (Pr)Prijedlog za dopuštenje revizije - odbacivanje ( Revd 18/2020-2) (Pr)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - pas (22 Gž-1053/19-2)Odgovornost za štetu - liječnička pogreška (Rev 161/2019-2)
Mjenica - zastara potraživanja (Rev 683/2019-2)Naknada štete - oduzeto građevinsko zemljište (Gž-3598/2019-2)
Stjecanje bez osnove - predaja u posjed nekretnine (Rev-x 904/2017-2)Izvanredna uprava - pregradnja zajedničkog hodnika (Gž- 195/2018-2)
Etažno vlasništvo - načelo jedinstva nekretnine (Gž-4832/2019-2)Odgovornost lovačkog društva (Gž-189/17-3)
Opasna stvar - krovište kuće (Gž-1858/17-2)Opasna stvar - dizalo (Gž-165/18-2)
Dosjelost rokovi - stjecanje stvari u vlasništvu RH (Gž-6566/2018-2)Utvrđivanje očinstva (Rev 2648/2019-2)
Radni spor - zatezne kamate na porez i prirez (Rev 1855/2019-2)Ugovor o radu - mane volje (Rev 3306/2019-2)
Otkaz ugovora o radu - bolovanje (Rev 2140/2019-2)Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika (Rev 2578/2019-2)
Predujam za provedbu osnove za plaćanje (58 Gž Ovr-2960/2019-2)Fiducijarno vlasništvo i ovrha (6 Gž Ovr-35/2020-2)
Rješenje o ovrsi - rješenje o privremenoj mjeri (Gž Ovr-365/2019-2)Prijedlog za nastavak postupka (4 Gž-60/2020-2)
Rješenje protiv kojeg je dopuštena revizija (Rev 1112/2019-3)Nadležnost trgovačkog suda (Gr1 12/2020-2)
Račun - javna isprava (Rev 977/2016-2)Dostava dokumentacije - nalog suda (Gž-96/2020-2)
Osnovni dokumenti vezani uz poslovanje tijekom mjera zaštite od zaraznih bolestiNaknada izgubljene zarade (11 Gž-287/2020-2)
Jednostrani raskid ugovora (6 Gž-1023/2018-2)Prijenos deviznih depozita (Rev 76/2018-3)
Poslovodstvo bez naloga - zajednička nekretnina (Gž-473/2020-2)Nerazvrstane ceste (Rev 2433/2018-6)
Stanarsko pravo - otkup (Rev 2105/2016-2)Rješenje o izvedenom stanju (Gž-139/2020-2)
Otkaz ugovora o radu - diskriminacija radnika (Gž R-811/2019-2)Prekid rada - naknada plaće (77 Gž R-417/19-4)
Uvećanje plaće po osnovi staža (Revd 105/2020-2)Otkazni rok - skraćenje (Gž R-557/2019-2)
Ovršne isprave - ovrha na novčanim sredstvima (26 Gž Ovr-880/2019-2)Ovrha na djeljivim tražbinama (Gž Ovr-1261/2019-2)
Ovrha na nekretnini (6 Gž Ovr-37/2020-2)Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - javni bilježnik (Gž-983/2019-2)
Mjesna nadležnost - ugovor o kreditu (Gž-56/2020-2)Revizija - dopuštenost (Revd 110/2020-2)
Troškovi postupka - povlačenje tužbe (Gž-88/2020-2)Prorogacijska klauzula (Gž-51/2020-2)
Pogrešno utvrđeno činjenično stanje (4 Gž-4795/19-2)Opći uvjeti poslovanja - sadržaj (Gž-1973/2019-2)
Naknada štete - vrijednosni papiri (Gž-1694/2019-2)Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Rev 1632/2019-2)
Prigovor na zemljišnoknjižni uložak (12 Gž Zk-174/2020-2)Uvećanje plaće (14 Gž R-603/2019-2)
Odluka o otkazu - stavljanje izvan snage (Revr 724/2018-2)Prijedlog za ovrhu - rok (17 Gž Ovr-3030/2019-3)
Promjena ovrhovoditelja (12 Gž Ovr-74/2020-2)Sporazum o prorogaciji (Gž R-299/2019-3)
Komunalni doprinos (Usž-2045/19-2)Uklanjanje bespravno izgrađene građevine (Usž-2035/19-2)
Izjava o prijenosu zemljišta (Usž-2058/19-2)Zajednička pričuva - fiducijarni vlasnik (Gž-276/2017-2).
Zaklada kao stjecatelj nekretnine (Mišj. Por. upr. od 12.5.2020.)Skraćeno radno vrijeme - prijava (Mišljenje Porezne uprave od 23.4.2020.)
Bračna stečevina (1 P Ob-124/2019-7).Poljoprivredno zemljište (28 Pž-5932/2015-2).
Opasna stvar - krovište kuće (Gž-1858/17-2)Opasna stvar - dizalo (Gž-165/18-2)
Opasna stvar - dalekovod (Gž-1867/17-2)Prijetnja (Kž-350/17 )
Opoziv uvjetne osude (Kž-357/17)Obijesna vožnja (Kž-378/17)
Troškovi kaznenog postupka (Kv -154/17)Nezakonit dokaz - snimka nadzorne kamere (Kž-344/17)
Javno dobro u općoj uporabi (Gž-2136/17-4)Izvanparnični postupak (Gž-2708/16-2)
Posjed - električna energija kao predmet posjedovne zaštite (Gž-520/18-2)Smetanje posjeda - ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-86/17-2)
Vlasništvo pokretnine (Gž-2305/17-2)Pravo na dom (Gž-2912/16-2)
Zajednička pričuva (Gž-1975/17-2)Zakonska služnost (Gž Zk-214/18-2)
Plodouživanje - osobne služnost (Gž Zk-269/18-2)Uređenje međe (Gž-397/17-2)
Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika (Gž-1547/17-2) Otkup stana (Gž-1661/18-2)
Stjecanje vlasništva dosjelošću (Gž-1908/16-2)Štetne imisije - buka (Gž-2372/17-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - aneks (Gž Zk-497/17-2)Nerazvrstane ceste - upis u ZK (Gž Zk-310/18-2)
Likvidator - tabularna isprava (Gž Zk-243/17-6)Uknjižba prava vlasništva (Gž Zk-305/17-4)
Nekretnina uknjižena kao općenarodna imovina (Gž Zk-501/17-2)Fiducijarno vlasništvo uknjižba (Gž Zk-125/17-2)
Brisanje prava vlasništva sa faktičnim učinkom izvlaštenja (Gž Zk-425/17-2)Upis dijelova nekretnine koji ne mogu biti predmet pravnog prometa (Gž Zk-317/17-2)
Promjena naziva vlasnika nekretnine pravne osobe Katoličke crkve (Gž Zk-335/17-2)Uknjižba ugovora o zakupu u zemljišne knjige (Gž Zk-383/16-2)
Faktični rad nakon isteka roka ugovora o radu (Revr 792/2018-2).Povreda dostojanstva radnika (22 Gž R-345/20-2).
Konvalidacija ugovora o diobi (22 Gž-648/20-2).Uznemiravanje u vršenju posjeda - grobno mjesto (22 Gž-201/19-3).
Aktivna legitimacija suvlasnika (519/16-2)Slobodni dani za prekovremeni rad (Mišljenje MRMS od 21.2.2013.)
Polaganje kupovnine - oslobađanje (Gž Ovr-1084/2019-2).Arbitražni pravorijek (Gž 16/10-2).
Uknjižba prava vlasništva ( Gž Zk-141/17-3)Prvenstveni red upisa - zabilježba ugovora (Gž ZK-47/17-2)
Zabilježba pokretanja ovršnog postupka (Gž Zk-394/18-2)Zabilježba - prijedlog za osiguranje (Gž Zk-138/18-2)
Zabilježba pokretanja postupka ovrhe - zabilježba ovrhe (Gž Zk-81/17-5)Zabilježba ovrhe na jednoj katastarskoj čestici (Gž Zk-125/2018-2)
Zabilježba rješenja o izvedenom stanju (Gž Zk-186/17-2)Zabilježba pokretanja postupka osiguranja određivanjem privremene mjere (Gž Zk-381/17-2)
Zabilježba spora - drugostupanjska odluka (Gž Zk-535/17-2)Upravni postupak pred Državnom geodetaskom upravom (Gž Zk-457/17-2)
Zabilježba spora - odvajanje ostavine od imovine nasljednika (Gž Zk-383/17-2)Zabilježba spora - zabrana upisa zabilježbe spora (Gž Zk-534/17-2)
Zabilježba upravnog postupka - pravo građenja (Gž Zk-601/16-2)Zabilježba spora povodom tužbe za utvrđenje bračne stečevine (Gž-Zk-250/17-2)
Pojedinačni ispravni postupak (Gž Zk-184/18-2)Povezivanje zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora (Gž Zk-148/18-2)
Prijedlog za upis polaganja isprava (Gž Zk-280/17-2)Prijedlog za brisanje zabilježbe spora - ovlaštenik (Gž Zk-223/18-2)
Upis sporednih dijelova posebnog dijela nekretnine (Gž Zk-73/17-2)Besteretni otpis (Gž Zk-73/18-2)
Zemljišnoknjižna evidencija (Gž Zk-543/16-2)Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora (Gž Zk-283/18-2)
Hipoteka - prijenos na novu tražbinu (Gž Zk-203/18-2)Pojedinačni ispravni postupak - stvarna služnost (Gž Zk-326/17-3)
Brisovna tužba - aktivna legitimacija (Gž-45/18-6)Brisovna tužba - rok (Gž-1957/17-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice - legalnost zgrade (Gž- 2659/16-2)Razvrgnuće suvlasničke zajednice - na više nekretnina (Gž-730/18-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice - dom predlagatelja (Gž-2333/17-2)Razvrgnuće suvlasniče zajednice - katastarski operat (Gž-561/18-2)
Ugovorna kamata (Gž-1413/17-2)Opći uvjeti poslovanja - kamatne stope (Gž-63/18-2)
Ništetnost ugovora (Gž-652/17-2)Ništetnost ugovora - potpis samo jednog člana uprave (Gž-61/18-4)
Porezni tretman prodaje poslovnih udjela (Mišlj. Porezne uprave od 3.4.2018.)Pokretanje parničnog postupka - zaštita kolektivnih interesa potrošača (Gž-2152/17-2)
Otplata u obrocima - zastara (Gž-1561/17-2)Priznanje duga - naknada štete (Gž-2197/17-2)
Zastara plaćanja komunalnog doprinosa (Gž-1770/16-5)Zastara tražbine s osnove mirovine (Gž-1505/18-2)
Zastara za obavljenu radnju po punomoćniku (Gž-1085/17-2)Zahtjev za prijenos devizne štednje - obveznopravni zahtjev (Gž-2256/17-2)
Zastara za naknadu za uređenje voda (Gž-1936/17-2)Ugovor o djelu - trgovački ugovor (Gž-1697/17-2)
Ustup tražbine - parnica kao obavještavanje dužnika (Gž-1608/17-2)Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta (Gž-179/18-2)
Materijalni nedostatak stvari - nepostojanje građevne dozvole (Gž-1750/17-2)Materijalni nedostatak stvari - katastar i građevinska dozvola (Gž-1532/17-2)
Sniženje cijene za izvedene radove (Gž-2031/17-2)Odgovornost za štetu koju počini pas lutalica (Gž-980/17-3)
Odgovornost države za štetu koju počini sudac (Gž-1544/18-2)Odgovornost za obveze zadruge (Gž-2054/17-5)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - nedopuštena pobuda (Gž-1329/17-4)Ugovor o ortaštvu - zajednička gradnja obiteljske kuće (Gž-427/17-2)
Ugovor o osiguranju imovine (Gž-1058/17-2)Ugovor o zalogu (Gž-643/17-2)
Ugovor o najmu stana - troškovi odvoza otpada (Gž-1748/18-2)Ugovor sklopljen na daljinu (Gž-2143/17-2)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Gž-314/17-2)Pobijanje dužnikove pravne radnje - ugovor o darovanju (Gž-2311/17-2)
Ugovor o darovanju - pobijanje - rok za podnošenje tužbe (Gž-2991/16-2)Stjecanje bez osnove - bračna stečevina (Gž-201/18-3)
Stjecanje bez osnove - povrat isplaćenih novčanih sredstava (Gž-2119/17-2)Upravni ugovor - primjena instituta (Usž-517/15-2).
Ugovor o izradi urbanističkog plana kao upravni ugovor (Gr1 207/2017-2).Ugovor o javnoj nabavi kao upravni ugovor (UrII-144/15-2).
Ništetne ugovorne odredbe - stjecanje bez osnove (Gž-1934/17-2)Stjecanje bez osnove - povrat naplaćenih iznosa u ovršnom postupku (Gž-883/17-2)
Održavanje državnih cesta (Gž-2208/17-2)Opasna stvar - dalekovod pod naponom (Gž-1867/17-2)
Opasna radnja - košnja trave (Gž-456/17-2)Zatezne kamate - šteta u kaznenom postupku (Gž-1323/17-2)
Utvrđivanje preostale radne sposobnosti (Gž-1521/18-2)Troškovi liječenja oštećene osobe - HZZO (Gž-2334/16-2)
Zahtjev za objavu ispravka informacije (Gž-453/18-2)Zaštićena najamnina - naknada štete od RH (Gž-889/17-2)
Kapitalizirana renta (Gž-617/16-2)Ispravak objavljene informacije (Gž-1182/17-2)
Ispravak informacije - isprika nakladnika (Gž-260/18-2)Štetna radnja počinjena objavom na web stranici - nadležnost (Gž-1132/18-2)
Naknada neimovinske štete unucima (Gž-1574/17-2)Izvanbračna zajednica (Gž Ob-11/17-2)
Bračna stečevina - kredit (Gž-1997/16-2)Bračna stečevina - poslovni udjeli (Gž-526/16-2)
Tražbina s osnova uzdržavanja - ustegnuće (Gž-1526/17-2)Ostavinska imovina (Gž-761/16-2)
Odricanje u korist nasljednika (Gž Ovr-1145/17-2)Nedostojnost za nasljeđivanje (Gž-1062/16-2)
Vlastoručna oporuka (Gž-2224/17-2)Zakonski nasljednik - nužni dio ostavine (Gž-2981/16-2)
Nužni dio (Gž-1186/18-2)Nužni dio - smrt nužnog nasljednika (Gž-737/18-2)
Vrijednost naslijeđene imovine (Gž-370/17-2)Zatezna kamata - ostavina (Gž-1722/17-6)
Nužni dio - vraćanje dara (Gž-1546/17-2)Naknadno pronađena imovina - ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-1509/17-2)
Naknadno pronađena imovina (Gž-1577/17-2)Zahtjev radnika za zaštitu prava (Gž-965/17-3)
Ugovor o radu - ugovor o posredovanju (Gž-1324/17-2)Naknada štete radniku - prestanak radnog odnosa (Gž R-34/16-2)
Prigovor na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave - stvarna nadležnost (Gž-1330/16-2)(Stjecanje bez osnove - nadležnost (Gž-2216/17-2)
Ovrha - troškovi kaznenog postupka (Gž Ovr-134/18)Karta za parkiranje - vlasnik vozila (Gž-2166/16-2)
Privremeni zastupnik - odvjetnik (Gž-597/18-2)Isplata pologa (Gž-1651/17-2)
Zastupnik za primanje pismena (Gž-1605/17-2)Posebni skrbnik (Gž Ovr-1287/17-2)
Nužni i jedinstveni suparničari (Gž-2104/16-5)Stečajna masa (Gž-2065/17-2)
Prethodno pitanje (Gž-2351/17-2)Zahtjev za ocjenu suglasnosti podzakonskog akta sa ustavom i zakonom (Gž-753/17-2)
Osiguranje dokaza - nadležnost (Gž-1043/17-2)Zahtjev za mirno rješenje spora (Gž-425/18-2)
Tužba - odbacivanje (Gž-398/18-2)Povlačenje tužbe (Gž-2300/17-2)
Tužba - preinaka (Gž-1204/17-3)Tužba - alternativno ovlaštenje (Gž Zk-98/17-2)
Protutužba - mirno rješenje spora (Gž-757/17-2)Prigovor radi prebijanja (Gž-1364/17-2)
Prigovor protiv rješenja o ovrsi - odgovor na tužbu (Gž-807/18-2)Pripremno ročište (Gž-1183/17-6)
Vještačenje - rješenje (Gž Zk-274/18-2)Prekid postupka (Gž-1447/16-5 )
Imovina tuženika - prekid postupka (Gž-677/18-2)Smrt tuženika - prekid postupka (Gž-2164/17-2)
Pripajanje trgovačkog društva - prekid postupka (Gž-1797/18-2)Zastoj parničnog postupka (Gž-1226/17-2)
Izreka presude nerazumljiva (Gž-561/17-2)Presuda zbog ogluhe (Gž-909/17-2)
Priznanje duga - izvansudska nagodba (Gž-1224/17-2)Dopunska presuda - ogluha (Gž-1185/17-2)
Ispravak presude (Gž-2198/17-2)Sprečavanje dokazivanja (Kž-508/17)
Ponavljanje postupka (Gž-2084/17-2)Ponavljanje pravomoćno završenog postupka (Gž R-2/17-3)
Dokazi - prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (Gž-654/17-2 )Proglašenje nestale osobe umrlom (Gž-1972/16-2)
Priznanje strane sudske odluke (Gž-2139/17-2)Zatezna kamata (Gž-2027/17-2)
Parnični trošak (Gž-1130/18-2)Platni nalog - trošak ( Gž-1482/17-2)
Umješač - troškovi (Gž-1336/18-2)Umješač - sudska pristojba na žalbu (Gž-2167/17-2)
Predaja nekretnine u posjed - vlasnički spor (Gž-1178/16-2)Naknadno pronađena imovina - dopunsko rješenje o nasljeđivanju (Gž-1592/18-2 )
Prigovor radi prijeboja - tužbeni zahtjev (Gž-674/18-2)Ukidanje odluke - sudska pristojba (Gž-1112/18-2)
Sekundarna pravna pomoć (Gž-1752/18-2)Invalidi Domovinskog rata - troškovi postupka (Ovr-455/18-2)
Naknada troška javnog komisionara (Gž Ovr-1009/17-2)Trošak ovršnog postupka (Gž Ovr-208/17-3)
Dostava OIB-a (Gž Ovr-34/17-2)Ovršna isprava (Gž Ovr-783/16-7)
Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (Gž Ovr-1222/17-2)Potvrda o europskom ovršnom naslovu - javni bilježnik (Gž-1273/17-2)
Ukidanje rješenja o ovrsi (Gž Ovr-1300/17-4)Ustup tražbine - ovrha (Gž Ovr-896/17-2)
Potvrda pravomoćnosti (Gž-673/17-2)Ovrha imovine maloljetnog ovršenika (Gž Ovr-1296/17-9)
Prodaja nekretnine na javnoj dražbi (Gž-2057/17-3)Ovrha na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige (Gž Ovr-70/18-2)
Utvrđivanje vrijednosti nekretnine u ovršnom postupku (Gž Ovr-834/18-2)Ovrha na nekretnini (Gž Ovr-608/18-2)
Zabilježba dosude nekretnine (Gž Zk-249/18-2)Pravo na dom u ovršnom postupku (Gž Ovr-597/18-4)
Kupovnina - rok za uplatu razlike (Gž Ovr- 274/18-2)Ovrha radi iseljenja (Gž Ovr-1085/17-2)
Ovrha na pokretnini (Gž Ovr-858/17-2)Ovrha na pokretnini - prigovor treće osobe (Gž Ovr-1004/17-5)
Ovrha - identitet OIB (Gž Ovr-312/17-2)Ovrha na plaći (Gž Ovr-636/17-2)
Izvansudska ovrha (Gž Ovr-47/18-2)Obustava ovrhe (Gž Ovr-439/17-2)
Obustava ovrhe - postupanje FINA-e (Gž Ovr-40/18)Ovrhovoditelj - stečaj (Gž Ovr-29/18-2)
Terenski dodatak - prioritetna tražbina (Gž-1386/17-3)Ugovor o najmu stana - izravna naplata putem Fine (Gž Ovr-1154/17-2)
Sudski penali - rješenje o ovrsi (Gž Ovr-930/16-2)Protuovrha (Gž Ovr-344/18-2)
Proglašenje ovrhe nedopuštenom (Gž-744/17-2)Proglašenje ovrhe nedopuštenom - neupisana nekretnina u zemljišnu knjigu (Gž-2802/16-3)
Ovrha - založno pravo (Gž Ovr-1312/17-2)Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava (Gž Ovr-196/18-2)
Stečaj potrošača (Gž-968/17-2)Plan ispunjenja obveza potrošača (Gž-404/18-2)
Zabrana otuđenja ili opterećenja nekretnine - upis (Gž Zk-122/18-2)Obijesna vožnja (Kž-378/17)
Izuzeće predsjednika Vrhovnog suda (II-4 Kr 96/2020-3).Ugovor o specijalizaciji - rok zastare (22 Gž R-1150/20-2).
Trasirana mjenica (Rev.474/07-2)Ugovor o djelu - izrada web stranice (14. P-79/2017).
Upis u Komoru (Usž-113/20-2).Oduzimanje imovinske koristi - naknada štete (Gž-2041/13-2)
Darovanje - poslovna nesposobnost uslijed demencije (Gž-1961/2019-2).Prijedlog za ponavljanje postupka (Gž-3174/2020-3).
Dostava pismena za vrijeme epidemije Covid-19 (Gž -3212/2020-2).Posjed - zabilježba spora (Gž.141/07-2).
Nerazmjer uzajamnih davanja – nazadkupnja (Rev 1040/07-2)Pošteni posjed - neplaćanje najamnine (16 Gž-282/2019-3).
Zaštićeni najmoprimac - Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (Gž-3237/2020-3).Ugovor o zajmu sa sporazumom o prijenosu prava vlasništva na nekretninama radi osiguranja tražbine - zelenaški ugovor (Gž-848/2020-4).
Poziv na ročište (Pž-534/19)Sprečavanje pranja novca - provjera stranke (FPž-328/16)
Glavna skupština d.d. - dnevni red (Pž-6317/05)Opoziv člana uprave (Pž-1516/99)
Prijenos vlasništva dionica - prvokup (P-5276/03)Javno trgovačko društvo - tražbina prema trećoj osobi (Pž-7357/05)
Javno trgovačko društvo - štedno kreditna zadruga (Rev 632/05-2)Gospodarsko interesno udruženje - odgovornost člana (Pž-7258/12)
Javno obećanje nagrade (Rev-1115/92)Nenadležnost arbitražnog suda (Gž 19/14-2)