Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2945 Žalba protiv presude

Pravni temelj

66. ZUS

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2946 Žalba protiv rješenja
2947 Prijedlog za obnovom spora
SUDSKA PRAKSA
Upravni spor zbog šutnje uprave - povlačenje tužbe (Us-12470/11)
Upravni spor - izvršenje presude (Usž-19/12)
Upravni spor - presuda radi naknade štete (Us-4952/09)
Upravni spor - stvarna nadležnost (Us-4914/10)
Upravni spor - neizvršenje presude zbog zahtjeva za zaštitu zakonitosti (Us-2180/11)
Javna nabava - odlučivanje o žalbi (Us-1683/2005)
Pomoć neukoj stranci (Usž-147/2012-4)
Popunjavanje pravnih praznina analogijom (Gž-3226/15-2)
Pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske (Gž.120/07-2)
Dopuna žalbe (Us-9733/00)
Šutnja uprave (Us-7025/00)
Napomena

 

 

Upravni spor    spor pred sudom o zakonitosti upravnoga akta. Mogu ga pokrenuti fizičke ili pravne osobe, ako drže da im je aktom povrijeđeno neko pravo ili neposredan osobni interes utemeljen na zakonu, te nadležni državni odvjetnik ili drugo zakonom ovlašteno tijelo. U teoriji se upravni sporovi dijele na;  sporove o zakonitosti upravnog akta i sporove pune jurisdikcije; prvotne i naknadne sporove te; objektivne i subjektivne sporove. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1697.)