Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1000 Ugovor sa alternativnom obvezom
Contract with an alternative obligation

Pravni temelj

32.-36. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2102 Tužba radi ispunjenja fakultativne obveze
2142 Tužba radi ispunjenja ugovora o zamjeni
1001 Ugovor sa fakultativnom obvezom
1002 Ugovor sa djeljivom obvezom
2101 Tužba radi ispunjenja alternativne obveze
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Alternativna obveza (Gž.1855/06-2)
Razlika između alternativne i fakultativne obveze (Pž-2419/93)
Alternativne obveze (REV412/2003-2)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Fakultativna obveza - tražbina (Pž 257/05-3) (Pr)
Napomena

Alternativne obveze pravne obveze kod kojih dužnik duguje dvije ili više činidaba, ali čim ispuni jednu od alternativno predviđenih činidaba, oslobađa se obveze. Alternativne obveze najčešće nastaju pravnim poslom, ali mogu nastati i na temelju zakona ili odluke suda. Činidbe koje su predmet alternativne obveze mogu biti pozitivne i negativne, individualno i generički određene. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 29.-30.)