Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

499.-508. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1200.2 Ugovor o zajmu novca
1200.3 Ugovor o zajmu novca
1206 Ugovor o namjenskom zajmu
1202 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini - simultana hipoteka
1200.1 Ugovor o zajmu novca
SUDSKA PRAKSA
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Ugovor o zajmu sklopljen preko agencije (Rev x 233/08-2)
Ugovor o zajmu - obveza zajmoprimca (Gž-173/10)
Ništetni ugovor o zajmu deviza (Rev 621/09-2)
Založno pravo na nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu (Gž.3506/11-2)
Namirenje iz založene nekretnine (Rev -327/09-3)
Založno pravo (Rev x 324/10-2)
Namirenje založnog vjerovnika (Rev-600/2007-2)
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)
Pobojni ugovori - tužba radi poništenja ugovora (Rev -737/11-2)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)
Ugovor sklopljen na daljinu (Gž - 2862/12)
Trgovački ugovor o zajmu - kamate (Pž-3428/07)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)
Napomena

Ugovor o zajmu   ugovor kojim se jedna strana (zajmodavac) obvezuje drugoj strani (zajmoprimcu) predati određen iznos ili određenu količinu zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje nakon stanovitog vremena vratiti isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće. Ugovor je konsenzualan pa se smatra sklopljenim i prije predaje predmeta zajma. Za razliku od posudbe, gdje je posudovnik u obvezi vratiti istu posuđenu stvar, kod zajma stvari zajmoprimac predajom stvari postaje njezin vlasnik. Ugovor o zajmu može biti naplatan ili besplatan, ako je naplatan naknada se daje u obliku kamata. Kod trgovačkog zajma ugovor je po definiciji naplatan pa zajmoprimac duguje kamate i kad one nisu ugovorene.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1665.) 

Ugovor o zalogu    ugovor kojim se obvezuje dužnik ili netko treći (zalogodavac) da će radi osnivanja založnog prava, koje će osiguravati određenu vjerovnikovu tražbinu, predati vjerovniku određenu pokretnu stvar u zalog ili mu dopustiti da svoje založno pravo upiše u javnu knjigu kao teret određene stvari ili će mu prenijeti neko pravo radi osiguranja, a vjerovnik se obvezuje primljenu stvar čuvati i nakon prestanka tražbine vratiti je neoštećenu nalogodavcu ili mu omogućiti brisanje založnog prava iz javne knjige ili mu natrag prenijeti pravo. Ako je ugovor o zalogu sklopljen pred javnim bilježnikom u obliku javnobilježničkog akta ili je sklopljen u obliku privatne isprave i solemnizirao ga je javni bilježnik, tada nastaje javnobilježničko dobrovoljno založno pravo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1813.)