Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

36.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
1802 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva pokretne stvari isplatom
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari
SUDSKA PRAKSA
Preuređenje suvlasničke zgrade (Gž-185/07-2)
Povezivanje etažnog vlasništva sa suvlasništvom (Gzz 22/06-2)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Gž-7137/14-2)
Opseg prava vlasništva na nekretnini (Gž-7063/14-2)
Suvlasništvo - odvoz komunalnog otpada (Gž-3858/13-2)
Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)