Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

51. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
SUDSKA PRAKSA
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Idealni dio stvari (Rev 2271/12-2)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Stjecanje vlasništva - razvrgnuće (Rev–132/03)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)