Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

53. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
SUDSKA PRAKSA
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Povezivanje etažnog vlasništva sa suvlasništvom (Gzz 22/06-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Uspostava etažnog vlasništva (Rev-1553/13-2)
Stjecanje vlasništva - razvrgnuće (Rev–132/03)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.) 

 

Etažno vlasništvo    vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine koja je samostalna uporabna cjelina prikladna za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti (stan, poslovni prostor i sl.). Etažno vlasništvo može biti uspostavljeno na suvlasničkom dijelu nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 302.)