Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1015 Ugovor o pristupanju dugu
Contract on joining a debt

Pravni temelj

101. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1006 Ugovor o ustupanju tražbine umjesto ispunjenja
1005 Ugovor o ustupanju tražbine radi ispunjenja
1015 Ugovor o pristupanju dugu
1010 Ugovor o preuzimanju duga
1020.1 Ugovor o preuzimanju ispunjenja
SUDSKA PRAKSA
Pristupanje dugu - ugovor vjerovnika i trećeg (Rev 621/09-2)
Izjava o pristupanju dugu - stečaj (Pž-4983/04)
Preuzimanje duga (Revt-35/06-2)
Otpust duga (Rev 953/2007-2)
Otpust duga (Pž-4679/03)
Polaganje dugovane stvari (Rev-260/06)
Napomena

Ugovor o pristupanju dugu   ugovor između vjerovnika i pristupatelja kojim on kao treći preuzima od dužnika obvezu ispunjenja vjerovnikove tražbine. Pristupatelj dugu nije u ugovornom odnosu s prvotnim dužnikom pa prema njemu i nema položaj solidarnog dužnika. Stoga, ako pristupatelj ispuni vjerovnikovu tražbinu on nema izravno pravo regresa prema prvotnom dužniku, već mora zatražiti od vjerovnika da mu ustupi vjerovnička prava prema prvotnom dužniku. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1661.)