Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1060 Ugovor o otpustu duga
Release of debt

Pravni temelj

203. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1062 Ugovor o otpustu duga jamcu
1061 Izjava o otpustu duga
1010 Ugovor o preuzimanju duga
1015 Ugovor o pristupanju dugu
SUDSKA PRAKSA
Polaganje dugovane stvari (Rev-260/06)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)
Otpust duga (Pž-4679/03)
Smanjenje tužbenog zahtjeva (Rev 953/07-2)
Otpust duga (Rev 953/2007-2)
Napomena

Otpust duga    jedan od načina prestanka ugovornog odnosa, obveza prestaje kada vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati njeno ispunjenje a dužnik se s tim suglasi. Za sporazum se ne traži poseban oblik. Ako uz glavnog dužnika postoje i jamci, otpust duga glavnom dužniku oslobađa i jamce, no otpust duga jamcu ne utječe na obvezu glavnog dužnika. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1014.)