Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
Contract of sale of the piece of land

Pravni temelj

376.-473.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
1121 Predugovor ugovoru o kupoprodaji pokretnineSlobodan pristup
1223 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta
SUDSKA PRAKSA
Maloljetna osoba kao prodavatelj nekretnine (Gž-6390/09)
Nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Rev - 830/08-2)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Stjecanje prava vlasništva (Rev-2521/11)
Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa izvanknjižnim vlasnikom (Rev – 2064/13-3)
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)
Vlasništvo na nekretnini - presuda u parničnom postupku (Gž-8914/11-2)
Kapara - vraćanje i uračunavanje (Rev 399/07-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Derivativno stjecanje vlasništva (Gž-1277/2010-2)
Kupoprodaja tuđe stvari (Rev -1370/09-2)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)
Obračun poreza na promet nekretnina (Mišljenje Porezne uprave od 20.4.2016.)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Prvokup - trajanje prava (Rev -187/08-2)
Napomena

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko dru­go pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji ne­kretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplata­ma cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bit­nim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom sta­nju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup­ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, is­plata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, du­guje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduze­ti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)