Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1100.2 Ugovor o kupoprodaji stana
Contract of sale of the apartment Slobodan pristup

Pravni temelj

376.-473.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
11001 Aneks ugovoru o kupoprodaji stana
1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
2583 Prijedlog za predbilježbu prava vlasništva
2566 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva posebnih dijelova nekretnine (etažnog vlasništva)
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
1105 Ugovor o kupoprodaji kuće
SUDSKA PRAKSA
Uknjižba prava vlasništva na temelju javnih i privatnih isprava (Gž- 4692/10)
Maloljetna osoba kao prodavatelj nekretnine (Gž-6390/09)
Obračun poreza na promet nekretnina (Mišljenje Porezne uprave od 20.4.2016.)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)
Kupoprodaja - odgovornost za nedostatke (Pž-4860/2007)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Vlasništvo na nekretnini - presuda u parničnom postupku (Gž-8914/11-2)
Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa izvanknjižnim vlasnikom (Rev – 2064/13-3)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Rev - 830/08-2)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Nepoštena ugovorna odredba (Gž- 7597/11-2)
Kupoprodaja - obavijest o nedostacima stvari (Rev-618/11-2)
Prodaja tuđe stvari (Rev-x 31/10)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Međunarodna kupoprodaja (Pž-3223/2005)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Derivativno stjecanje vlasništva (Gž-1277/2010-2)
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)
Kapara - vraćanje i uračunavanje (Rev 399/07-2)
Novčani polog (Rev -754/2006-2)
Nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Rev - 830/08-2)
Stjecanje prava vlasništva (Rev-2521/11)
Naknada tržišne vrijednosti oduzetog dijela nekretnine (Gž-414/2020-4)
Nekretnina - pomorsko dobro (Gž Zk-35/2021-2)
Ugovor o zajmu sa sporazumom o prijenosu prava vlasništva na nekretninama radi osiguranja tražbine - zelenaški ugovor (Gž-848/2020-4).
Stjecanje prava vlasništva na ekspropriranoj nekretnini (Gž-394/2018-2)
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige – kupoprodaja preko drugog (Gž-75/2022-3).
Kupoprodaja tuđe stvari (Rev -1370/09-2)
Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa izvanknjižnim vlasnikom (Rev – 2064/13-3)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Napomena

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko dru­go pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji ne­kretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplata­ma cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bit­nim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom sta­nju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup­ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, is­plata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, du­guje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduze­ti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)

 

Knjižne isprave  (tabularne isprave)  isprave na temelju kojih se dopušta upis u zemljišnu knjigu. Jedna je od temeljnih pretpostavki dopustivosti, u pravilu svakog zemljišnoknjižnog upisa, jer zemljišnoknjižni sud odlučuje u pravilu samo na temelju prijedloga za upis i tabularnih isprava, bez rasprave i bez saslušanja stranaka. Knjižne isprave se prema svom nastanku dijele na privatne i javne. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 590.)