Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1103 Ugovor o kupoprodaji motornog vozila
Contract of sale of the vehicle Slobodan pristup

Pravni temelj

376.-473.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1111 Ugovor o kupoprodaji na pokus
1118 Ugovor o kupoprodaji s kaucijom
2138 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji
2137 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i povrata predujma
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade šteteSlobodan pristup
2131.1 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji
2121 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji zbog promijenjenih okolnosti
1102 Ugovor o kupoprodaji građevinskog stroja
1116 Ugovor o kupoprodaji s kaparom
1110 Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
1111 Ugovor o kupoprodaji na pokus
1114 Ugovor o kupoprodaji sa pridržajem prava vlasništvaSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Međunarodna kupoprodaja (Pž-3223/2005)
Prodaja tuđe stvari (Rev-x 31/10)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Pobojni ugovori - poništenje (Rev-839/09-2)
Kupoprodaja - odgovornost za nedostatke (Pž-4860/2007)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Kapara kod ugovora bez pravnog učinka (Rev 1285/08-2)
Prodaja tuđe stvari (Rev-x 31/10)
Ugovor o kupoprodaji na pokus (Pž-2379/03)
Kupoprodaja - jamstveni list (Pž-4535/02)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Ugovor o kupoprodaji s obročnim otplatama cijene - bitni sastojci (Gž-7168/07-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Napomena

 

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko dru­go pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji ne­kretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplata­ma cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bit­nim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom sta­nju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup­ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, is­plata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, du­guje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduze­ti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)