Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

499.-508. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1200.1 Ugovor o zajmu novca
1200.2 Ugovor o zajmu novca
1200.3 Ugovor o zajmu novca
1206 Ugovor o namjenskom zajmu
1201 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini
1202 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini - simultana hipoteka
SUDSKA PRAKSA
Ništetni ugovor o zajmu deviza (Rev 621/09-2)
Trgovački ugovor o zajmu - kamate (Pž-3428/07)
Ugovor o zajmu sklopljen preko agencije (Rev x 233/08-2)
Ugovor o zajmu kao ovršna isprava (Gžovr-4658/14-2)
Monetarni nominalizam (12 Gžx. 46/11-2)
Ugovor o zajmu (Rev 3724/2019-2)
Isplata obračunske zakonske kamate prije isplate glavnice (Gž-2786/13-2)
Ugovor o zajmu sa sporazumom o prijenosu prava vlasništva na nekretninama radi osiguranja tražbine - zelenaški ugovor (Gž-848/2020-4).
Zatezne kamate kod valutne klauzule (Revt 113/12-2)
Vraćanje zajma - zastara (Gž-697/2021-2)
Ugovor o zajmu sa sporazumom o prijenosu prava vlasništva na nekretninama radi osiguranja tražbine - zelenaški ugovor (Gž-848/2020-4).
Ugovor o zajmu - obveza zajmoprimca (Gž-173/10)
Potraživanje kao zatezna kamata (Rev-x 1055/11)
Napomena

Primjer je prikladan za novčani zajam vlastitom trgovačkom društvu.

 

Ugovor o zajmu   ugovor kojim se jedna strana (zajmodavac) obvezuje drugoj strani (zajmoprimcu) predati određen iznos ili određenu količinu zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje nakon stanovitog vremena vratiti isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće. Ugovor je konsenzualan pa se smatra sklopljenim i prije predaje predmeta zajma. Za razliku od posudbe, gdje je posudovnik u obvezi vratiti istu posuđenu stvar, kod zajma stvari zajmoprimac predajom stvari postaje njezin vlasnik. Ugovor o zajmu može biti naplatan ili besplatan, ako je naplatan naknada se daje u obliku kamata. Kod trgovačkog zajma ugovor je po definiciji naplatan pa zajmoprimac duguje kamate i kad one nisu ugovorene.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1665.)