Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1528 Ugovor o forfaitingu

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1520 Ugovor o akreditivu
1521 Ugovor o bankarskom jamstvu (garanciji)
1523.1 Ugovor o factoringu (otkupu potraživanja)
1524.1 Ugovor o operativnom leasingu
SUDSKA PRAKSA
Naziv ugovora (Rev-148/2008-2)
Valjanost ugovora (Gž-2204/10)
Istodobno ispunjenje dvostranoobveznih ugovora (Pž-3223/2005)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Napomena

Forfaiting   ugovor o prodaji nedospjelih novčanih tražbina banci ili drugoj financijskoj instituciji uz isključenje prava banke na regres prema prodavatelju ako tražbine nisu naplative.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 355.)