Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1523.1 Ugovor o factoringu (otkupu potraživanja)
Factoring contract

Pravni temelj

ZF

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1521 Ugovor o bankarskom jamstvu (garanciji)
1528 Ugovor o forfaitingu
1553 Ugovor o osiguranju potraživanja
1520 Ugovor o akreditivu
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Porezni tretman faktoringa (Mišlj. Por. uprave od 7.7.2016.)
Ugovor o factoringu (Pž 7148/04-3)
Monetarni nominalizam (12 Gžx. 46/11-2)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)
Napomena

Ugovor o factoringu  ugovor kojim se klijent obvezuje ponuditi faktoru (obično banci) na prodaju sve kratkoročne tražbine iz ugovora o isporuci robe i pružanju usluga prije njihove dospjelosti, a faktor se obvezje uz naknadu takve ponude prihvatiti ako ga zadovoljava platežna sposobnost klijentovih dužnika, s izvješćivanjem ili bez izvješćivanja dužnika o tom prijenosu i bez obzira na to snose li klijent ili faktor rizik za naplatu tražbina. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 329.-330.)