Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1521.2 Ugovor o bankarskom jamstvu (garanciji)
Bank guarantee

Pravni temelj

1039.-1044.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1520 Ugovor o akreditivu
1523 Ugovor o factoringu (faktoringu)
1521.1 Ugovor o bankarskom jamstvu (garanciji)
SUDSKA PRAKSA
Bankarsko jamstvo - odgovornost za ispunjenje cijele obveze (Pž-1268/93)
Bankarsko jamstvo (Pž-3067/94)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Bankarska garancija (Rev -447/08-2)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Napomena

Bankovna garancija   instrument kojem je osnovna svrha osiguranje izvršenja ugovornih obveza, a sastoji se u obvezi banke koja je izdala garanciju, da u slučaju ispunjenja uvjeta sadržanih u samoj garanciji isplati korisniku garancije određeni novčani iznos. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 74.-75.)