Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

410.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2121 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji zbog promijenjenih okolnosti
2111 Tužba radi utvrđenja da je ugovor raskinut zbog neispunjenja obveze a ispunjenje u roku je bitan sastojak ugovora
2119 Tužba radi plaćanja ugovorne kazne
1120 Ugovor o kupoprodaji sa isključenjem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
1117 Ugovor o kupoprodaji s odustatninom
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2137 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i povrata predujma
2138 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji
SUDSKA PRAKSA
Učinci raskida ugovora (Rev -453/11-2)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Raskid ugovora prije razdoblja obveznog trajanja (Gž-1006/16)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Kupoprodaja - jamstveni list (Pž-4535/02)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Obvezno sklapanje ugovora (Pž-6646/03)
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Odgovornost za neispravan proizvod (Rev 2105/11- 4)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - zračni jastuk (Rev 513/10-2)
Pravo na raskid ugovora (Pž-871/93)
Jednostrani raskid ugovora (6 Gž-1023/2018-2)
Prijevremeni raskid ugovora - naknada (Gž 1381/2018-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Početak zastare kod raskida ugovora (Rev x 273/2017-2)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Napomena

 

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko dru­go pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji ne­kretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplata­ma cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bit­nim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvje­tom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom sta­nju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup­ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, is­plata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, du­guje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, t j. poduze­ti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)

 

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)