Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

412.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2139 Tužba radi zamjene stvari zbog neispravnog funkcioniranja
2137 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i povrata predujma
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade šteteSlobodan pristup
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
1114 Ugovor o kupoprodaji sa pridržajem prava vlasništvaSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Parnični troškovi - odvjetnička tarifa (Pž-5232/09)
Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Početak zastare kod raskida ugovora (Rev x 273/2017-2)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Napomena

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pra­vo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko drugo pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji nekretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bitnim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom stanju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kupca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, isplata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, duguje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduzeti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)