Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

161. i 162. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2043 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva predmjevanog vlasnika (Actio Publiciana) Slobodan pristup
2044 Tužba vlasnika radi zaštite od uznemiravanja (Actio negatoria) Slobodan pristup
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
1210.2 Ugovor o posudbiSlobodan pristup
1230 Ugovor o najmu
SUDSKA PRAKSA
Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Pravni položaj nepoštenog posjednika (Rev -2146/10-2)
Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Prava vlasnička tužba (Revt-128/2007-2)
Prava vlasnička tužba (Gž-1357/06-2)
Samopomoć prije podnošenja tužbe (Gž-7298/07)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Fiducijarni prijenos prava vlasništva - vlasnička tužba (Rev-1567/2012-2)
Negatorna vlasnička tužba (Gž-3396/16)
Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika (Rev-693/05-2)
Zaštita posjeda - javno dobro (Gž-1021/2009-2)
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Napomena

Reivindikacija  tužba vlasnika neposjednika kojom traži od posjednika da mu stvar preda u posjed. Naziva se pravom vlasničkom tužbom. Tužitelj, osoba aktivno legitimirana za podnošenje reivindikacije  je vlasnik neposjednik ako je samovlasnik, a to mogu biti i svi suvlasnici zajedno i svi zajednički vlasnici zajedno. Tužitelj mora dokazati svoje vlasništvo i činjenicu da tuženi drži njegovu stvar u posjedu te identitet stvari. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1397.)

 

Posjed, zaštita    sustav pravnih sredstava, postupaka i radnji kojima se posjed štiti od samovlasnog smetanja. Posjed se može smetati oduzimanjem i uznemiravanjem. Oduzimanje posjeda dovodi do potpunog prestanka faktične vlasti dotadašnjeg posjednika, uznemiravanjem se posjednikova faktična vlast ograničava. U hrvatskom pravu zaštita se ostvaruje putem suda i putem dopuštene samopomoći. Sudsku zaštitu posjeda ima pravo tražiti onaj koga drugi samovlasno uznemiruje u posjedu ili mu ga je oduzeo. I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ima pravo štititi svoj posjed, jedino ga nema pravo štiti od osobe kojoj ga je samovlasno oduzeo. Pravo na sudsku zaštitu posjeda prestaje protekom subjektivnog roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i za počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja (objektivni rok). (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1155.-1156.)