Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1109. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup
2176.1 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2165 Tužba radi naknade štete nalogoprimcu
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
SUDSKA PRAKSA
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Zatezne kamate - regresna tražbina između osiguratelja (Gž x-66/12-2)
Solidarnost dužnika (Rev-394/2008-2)
Zastara regresnog zahtjeva osiguratelja (Gžn-2740/09)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Zastara naknade štete iz osnove izgubljene zarade (Rev -1292/10-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Naknada neimovinske štete zbog invaliditeta (Rev x- 147/2008-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom (Rev-792/2006-2)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti člana obitelji (Rev-70/09-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Odgovornost države za nepravilan rad sudaca (Rev-372/10-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)

 

Solidarna obveza   vrsta obveze s više subjekata i djeljivom činidbom. Ako dva ili više dužnika duguju ispunjenje obveze u cijelosti i ako jedan od njih obvezu ispuni, obveza prestaje za sve. Ako dva ili više vjerovnika imaju pravo potraćivati od dužnika ispunjenje obveze i ako dužnik ispuni jednome od vjerovnika, oslobađa se i od obveza prema ostalim vjerovnicima. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 882. - 883.)