Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1109. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2165 Tužba radi naknade štete nalogoprimcu
2176 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost
SUDSKA PRAKSA
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara regresnog zahtjeva osiguratelja (Gžn-2740/09)
Solidarnost dužnika (Rev-394/2008-2)
Zatezne kamate - regresna tražbina između osiguratelja (Gž x-66/12-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Regres (Rev 2432/2019-2)
Zastara ispunjenja solidarne obveze - mjesečna renta (Gž-1552/14-2)
Solidarna odgovornost - nagrada javnog bilježnika (Gž-912/15-2)
Solidarna obveza - jamca platca (Gžx.200/11)
Solidarno jamstvo (Rev x 236/2009-2)
Solidarnost dužnika (Rev-394/2008-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)

 

Solidarna obveza   vrsta obveze s više subjekata i djeljivom činidbom. Ako dva ili više dužnika duguju ispunjenje obveze u cijelosti i ako jedan od njih obvezu ispuni, obveza prestaje za sve. Ako dva ili više vjerovnika imaju pravo potraćivati od dužnika ispunjenje obveze i ako dužnik ispuni jednome od vjerovnika, oslobađa se i od obveza prema ostalim vjerovnicima. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 882. - 883.)