Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

159. st. 2. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2039 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine stečene dosjelošću i izdavanja tabularne isprave Slobodan pristup
2061 Tužba radi utvrđenja stjecanja služnosti dosjelošću
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje prava vlasništva (Rev-976/2006-2)
Rok za stjecanje vlasništva dosjelošću (Gž- 3082/09)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Rev -139/2010-2)
Stjecanje prava vlasništva stranih državljana (Rev 660/10-2)
Stjecanje vlasništva od nevlasnika (Rev-988/2007-2)
Napomena

Dosjelost   stjecanje vlasništva nad stvarju koja pripada drugomu posjedovanjem te stvari kroz zakonom određeno vrijeme, ako su ispunjeni i ostali uvjeti koje propisuje zakon za različite vrste dosjelosti. Dosjelost je izvorni način stjecanja vlasništva, jer se vlasništvo stječe bez oslonca na volju i pravo dosadašnjega vlasnika.  Prema hrv. pravu postoje dvije vrste dosjelosti: redovita i izvanredna koje se razlikuju glede kakvoće posjeda. Za redovitu dosjelost traži se tzv. kvalificiran posjed, tj. pošten, zakonit i istinit posjed, a za izvanrednu samo pošten posjed. Kod redovite dosjelosti, rok dosjelosti za pokretnine iznosi 3 god., a za nekretnine 10 godina. Kod izvanredne dosjelosti, rok dosjelosti za pokretnine iznosi 10, a za nekretnine 20 godina. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 247.)