Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2030 Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva sjedinjenjem stvari
2014 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev manjine
2012 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine
SUDSKA PRAKSA
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Suvlasništvo - izvanredni poslovi (Gž-629/2009-2)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Suvlasništvo - fizička dioba (Gž-1749/09-2)
Izvršavanje posjeda suvlasnika (Gž- 698/15-2)
Procesni položaj suvlasnika (Gž-4844/13-2)
Suvlasništvo stambene zgrade - zajedničke prostorije (Gž-6517/16)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)
Razvrgnuće suvlasništva (Gž-2908/14-2)
Tužba za utvrđenje prava vlasništva protiv jednog od suvlasnika (Gž-2189/13-2)
Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)