Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu
2336 Odluka o usvajanju zahtjeva za zaštitu prava radnika
2310 Obavijest o prenošenju ugovora o radu na novog poslodavca
2333 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o redovitom otkazu
2332 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o poslovno uvjetovanom otkazu
2331 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o osobno uvjetovanom otkazu
2323 Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti izvanrednog otkaza ugovora o radu, vraćanja radnika na rad i isplate plaće
SUDSKA PRAKSA
Radno pravo - presumpcija nevinosti (ESLJP 29889/04)
Neopravdani razlozi za otkaz - podnošenje kaznene prijave protiv direktora (Gž-3760/13-3)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog samovoljnog izostanka (Revr-509/2012-5)
Odgovornost poslodavca za štetu trećima (Rev-1180/08-2)
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora (Revr -308/2009-2)
Otkaz zbog nepovoljne ocjene tijekom probnog rada (Revr 860/09-2)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Napomena

 

Otkaz ugovora o radu  način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.) 

 

Ugovor o radu   ugovor poslodavca i radnika kojim se uređuje njihov ugovorni radni odnos, a kojim radnik svoje radne sposobnosti stavlja na raspolaganje poslodavcu te za to prima naknadu u vidu plaće.  Ugovor o radu je dvostrano obvezan i naplatan ugovor. Ugovorom o radu se smatra svaki onaj ugovor koji bi poslodavac s radnikom sklopio za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu posla te ovlasti poslodavca, ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, uz mogućnost poslodavca da dokazuje suprotno. Ugovor o radu načelno mora biti sklopljen u pisanom obliku, ali propust u pogledu forme ne utječe na postojanje i valjanost ugovora. Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac mora prije početka rada radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu s obveznim sadržajem koji odgovara ugovoru o radu. Kod sklapanja ugovora o radu sloboda ugovaranja znatno je ograničena, stranke mogu ugovoriti samo uvjete rada i zaposlenja za radnika povoljnije od onih uređenih zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu. Ugovor o pristupanju dugu   ugovor između vjerovnika i pristupatelja kojim on kao treći preuzima od dužnika obvezu ispunjenja vjerovnikove tražbine. Pristupatelj dugu nije u ugovornom odnosu s prvotnim dužnikom pa prema njemu i nema položaj solidarnog dužnika. Stoga, ako pristupatelj ispuni vjerovnikovu tražbinu on nema izravno pravo regresa prema prvotnom dužniku, već mora zatražiti od vjerovnika da mu ustupi vjerovnička prava prema prvotnom dužniku. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1661.-1662.)