Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2032 Tužba radi utvrđenja da izgrađena zgrada pripada vlasniku zemljišta
2036 Tužba radi otkupa zemljišta zbog prekoračenja međe građenjem
2037 Tužba nositelja prava građenja radi uklanjanja zgrade sa zemljišta opterećenog pravom građenja
2053 Tužba radi utvrđenja da nositelju prava građenja pripada pravo služnosti
2075 Tužba nositelja prava građenja radi utvrđenja vlasništva
2076 Tužba radi ukinuća prava građenja
1840.1 Ugovor o zasnivanju prava građenja
SUDSKA PRAKSA
Brisanje zabilježbe spora u ZK (Gž-4910/2009)
Zabilježba predugovora u ZK (Gž-1021/2010-2)
Zabilježba spora - pretpostavke (Gž-40/11-2)
Nemogućnost restitucije (Gž. 1027/03-2)
Parnični troškovi - odvjetnička tarifa (Pž-5232/09)
Pravo građenja (Gž-1815/2008-2)
Napomena

Ugovor o građenju ugovor kojim se izvođač obvezuje prema odre­đenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu, odnosno na postojećoj građevini izvesti druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu određenu cijenu. Sklapa se u pisanom obliku, a prije sklapanja potrebno je izraditi investicijski program, projekte i ostalu tehničku dokumentaciju te pribaviti građevin­sku dozvolu. Bitni elementi ugovora jesu gra­đevina i cijena. U izgradnji izvođač ne može odstupati od projekta bez pisane suglasnosti naručitelja, osim u slučaju hitnih nepredviđe­nih radova. Dužan je omogućiti naručitelju sta­lan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda. Izvođač odgo­vara naručitelju i svakom drugom stjecatelju građevine za nedostatke koji se tiču ispunjava­nja zakonom određenih bitnih zahtjeva za gra­đevinu ako se pokažu u roku od deset godina od primitka radova. Izvođač odgovora i za ne­dostatke zemljišta na kojem je podignuta građe­vina, a koji se pokažu u roku od deset godina, osim ako elaboratom o geotehničkim radovima ili drugom ispravom nije utvrđeno da je zemlji­šte podobno za građenje, a tijekom građenja se nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost tih isprava. Izvođač se ne oslobađa odgovor­nosti ako je postupao po uputama naručitelja, ali ako ga je upozorio na opasnost štete, odgo­vornost se može umanjiti ili isključiti. U osta­lome se na ovu odgovornost primjenjuju odgo­varajuće odredbe o ugovoru o djelu. Ugovor o građenju s odredbom »ključ u ruke« ili si. obve­zuje izvođača da samostalno izvede sve radove na građevini. Ugovorena cijena tada obuhvaća i vrijednost nepredviđenih radova i viškova ra­dova, a isključuje se utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1654.)