Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

24. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2006 Tužba neposrednog posjednika radi smetanja posjeda po posrednom posjedniku
2005 Tužba radi smetanja posjeda (pokretnina)
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Zaštita posjeda - javno dobro (Gž-1021/2009-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Pravni položaj nepoštenog posjednika (Rev -2146/10-2)
Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Actio negatoria (Gž-299/13-2)
Izvršavanje suposjeda (Gž-228/2014-2).
Uređenje suposjedovnih odnosa (12 Gžx.109/11-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Smetanje posjeda (Gž-1199/07-2)
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)
Napomena

 

Posjed, zaštita    sustav pravnih sredstava, postupaka i radnji kojima se posjed štiti od samovlasnog smetanja. Posjed se može smetati oduzimanjem i uznemiravanjem. Oduzimanje posjeda dovodi do potpunog prestanka faktične vlasti dotadašnjeg posjednika, uznemiravanjem se posjednikova faktična vlast ograničava. U hrvatskom pravu zaštita se ostvaruje putem suda i putem dopuštene samopomoći. Sudsku zaštitu posjeda ima pravo tražiti onaj koga drugi samovlasno uznemiruje u posjedu ili mu ga je oduzeo. I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ima pravo štititi svoj posjed, jedino ga nema pravo štiti od osobe kojoj ga je samovlasno oduzeo. Pravo na sudsku zaštitu posjeda prestaje protekom subjektivnog roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i za počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja (objektivni rok). (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1155.-1156.)