Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

375.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2121 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji zbog promijenjenih okolnosti
2118 Tužba radi poništenja ugovora Slobodan pristup
2119 Tužba radi plaćanja ugovorne kazne
2117 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora
2116 Tužba radi naknade štete s osnova sklapanja ništetnog ugovora
2112 Tužba radi zaključenja glavnog ugovora
2115 Tužba radi ispunjenja ugovora koji je sklopila neovlaštena osoba Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Pobojni ugovori - poništenje (Rev-839/09-2)
Djelomična ništetnost (Pž-456/2007)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Poništenje ugovora o osiguranju (Rev 3715/99)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Pobojni ugovori - tužba radi poništenja ugovora (Rev -737/11-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev -718/10-2)
Poništenje ugovora (Gž-4798/15)
Ništetnost ugovora (Br. Gž-556/15-2)
Ništetnost ugovora o kreditu - ovrha (Ovr-229/16)
Nedostatak ovlaštenja za sklapanje pravnog posla - ništavost (ništetnost) (Gž-6307/16-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Naknada prekomjerne štete (Rev-1141/2007-2)
Napomena

 

Prekomjerno oštećenje nastanak materi­jalne štete jedne ugovorne strane kod dvostranoobveznoga i naplatnoga ugovora, pri čemu je u trenutku sklapanja toga ugovora postojao oči­ti nerazmjer vrijednosti činidbe i protučinidbe zbog kojega oštećena strana trpi prekomjernu materijalnu štetu. Ako je između obveza ugovornih strana u dvostranom ugovoru postojao u vrijeme sklapanja ugovora očiti nerazmjer, oštećena strana može zahtijevati poništenje ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala zna­ti. Pretpostavke nastanka prekomjernoga oštećenja su: 1. posao mora biti naplatan, 2. mora postojati očiti nerazmjer između činidbe i protučinidbe u trenutku sklapanja ugovora i 3. oštećena strana u vrijeme sklapanja ugovora nije znala niti morala znati za pravu vrijednost činidbe. Kod besplatnih pravnih poslova ne može postojati prekomjerno oštećenje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 1250.-1251.)