Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

155.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1430.1 Ugovor o građenju
2035 Tužba radi uspostave prijašnjeg stanja međe i plaćanja rente
2017 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nakon uređenja međe
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
1430.2 Ugovor o građenju
1840.1 Ugovor o zasnivanju prava građenja
1435.1 Ugovor o građevinskom nadzoru
SUDSKA PRAKSA
Vlastita ograda (Gž-547/07-2)
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)
Objekt prava vlasništva (Gž-1679/2009-2)
Uređenje međe - izvanredna uprava (Gž-365/08)
Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Lokacijska dozvola (Uzz 38/11-6)
Obnova međe (Gž 1550/2005-2)
Napomena

Prekoračenje međe građenjem  specifičan slu­čaj građenja pretežito na vlastitom, a djelomič­no na tuđem zemljištu, tako da dio izgrađenog objekta zahvaća i površinu tuđeg zemljišta pre­ko međe. Izaziva posebno komplicirani pravni odnos, jer zgrada ne može pravno pripadati dva­ma zemljištima istodobno, niti dijelovi zgrade mogu imati različiti pravni status s jedne odnos­no druge strane međe, jer se radi o jedinstve­nom, nedjeljivom objektu, a ne o samostalnim stvarima koje priraštaju pojedinim zemljištima uz među. S jedne strane vlasnik zemljišta zgradu je izgradio na svojem zemljištu, pa je ona po nače­lu jedinstva nekretnine pravno dio tog zemljiš­ta, a ne tuđega na čijem se dijelu djelomično na­lazi. S druge strane, vlasnik na čije je zemljište prekoračeno građenjem trpi povredu svojeg pra­va vlasništva pa ima načelno pravo na usposta­vu prijašnjeg stanja rušenjem o trošku gradite­lja, a i posebno pravo na naknadu u obliku novčane rente u visini zakupnine za zahvaćeno zemljište koju je svagdašnji vlasnik zgrade du­žan plaćati svagdašnjem vlasniku opterećenoga zemljišta sve dok postoji dio zgrade na tom zem­ljištu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 1250.-1251.)