Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1100. st. 2. i 3. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade šteteSlobodan pristup
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2157 Tužba radi otklanjanja nedostataka građevine i naknade štete
2170 Tužba radi uklanjanja izvora opasnosti štete (Actio popularis)
2171 Tužba radi naknade prekomjerne štete
2176 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2182 Tužba zbog povišenja novčane rente
2197 Tužba radi naknade štete zbog objavljivanja informacije
SUDSKA PRAKSA
Pravična novčana naknada nematerijane štete (Rev 1274/11-2)
Odgovornost bolnice za pogrešnu dijagnozu (Rev 1180/2008-2)
Odgovornost države za nepravilan rad sudaca (Rev-372/10-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Naknada neimovinske štete - duševne boli (Rev 394/2009-2)
Naknada neimovinske štete - mišljenje pravnih stručnjaka (Gž. 1214/10-2)
Naknada neimovinske štete srodnicima osobe u pritvoru (Gž-2352/17-2)
Naknada neimovinske štete unucima (Gž-1574/17-2)
Osiguranje - isplata naknade štete (Rev-3/2007-2)
Nemogućnost restitucije (Gž. 1027/03-2)
Odgovornost nakladnika za štetu (Revr -1152/2010-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)