Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

747.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1320.2 Ugovor o ostavi
1325 Ugovor o ugostiteljskoj ostavi
1330 Ugovor o uskladištenju
SUDSKA PRAKSA
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Opasna stvar (Rev-535/09-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - dizalica (Rev x 31/11-2)
Zastara naknade štete iz osnove izgubljene zarade (Rev -1292/10-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Odgovornost proizvođača za štetu (Rev -2105/11-4)
Popravljanje imovinske štete - naknada u novcu (Rev x 341/10-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Skladišnica (Revt-36/03)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novča­nom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili ošteće­nik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknaduje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi nak­nadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuš­tanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnje­ve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)