Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

14.ZKP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete
2176.2 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2176.1 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
SUDSKA PRAKSA
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Zastara regresnog zahtjeva osiguratelja (Gžn-2740/09)
Odgovornost države za nepravilan rad sudaca (Rev-372/10-2)
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Napomena

 

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novča­nom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili ošteće­nik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknaduje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi nak­nadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuš­tanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnje­ve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)