Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

725.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1325 Ugovor o ugostiteljskoj ostavi
1320.2 Ugovor o ostavi
1320.1 Ugovor o ostavi
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o ostavi (Gžn-2894/09-2)
Ugostiteljska ostava (Gž-1727/09-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Odgovornost države za štetu zbog nezakonitog rada tijela državne uprave (Rev-740/2008-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Odgovornost za štetu zbog opasne stvari (Rev x-487/2009-2)
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - dizalica (Rev x 31/11-2)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Odgovornost proizvođača za štetu (Rev -2105/11-4)
Odgovornost za štetu od opasne stvari (Rev x 593/2011-2)
Popravljanje imovinske štete - naknada u novcu (Rev x 341/10-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)