Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1063.-1072.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade šteteSlobodan pristup
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2164 Tužba radi naknade štete ostavoprimcu
2171 Tužba radi naknade prekomjerne štete
2173 Tužba radi naknade štete uzrokovane neispravnim proizvodom
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Odgovornost države za štetu zbog nezakonitog rada tijela državne uprave (Rev-740/2008-2)
Odgovornost države za nepravilan rad sudaca (Rev-372/10-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Prestanak obveze sjedinjenjem (Pž-2256/2006)
Imovinsko osiguranje - načelo obeštećenja (Rev x-236/10-3)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom (Rev-792/2006-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Opasna radnja - rušenje stabla (Rev-884/2009-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)