Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1073.-1080.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2171 Tužba radi naknade prekomjerne štete
2157 Tužba radi otklanjanja nedostataka građevine i naknade štete
2153 Tužba radi isplate naknade iz ugovora o djelu
2146 Tužba zakupnika za naknadu štete
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade šteteSlobodan pristup
2116 Tužba radi naknade štete s osnova sklapanja ništetnog ugovora
SUDSKA PRAKSA
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
HZMO - naknada štete (Gž-1356/2020-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Naknada štete - troškovi liječenja (Gž-1066/2019-2)
Naknada štete - HŽ (Rev-x 853/2015-2)
Odgovornost za štetu koju počini pas lutalica (Gž-980/17-3)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Odgovornost bolnice za pogrešnu dijagnozu (Rev 1180/2008-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Odgovornost države za štetu zbog nezakonitog rada tijela državne uprave (Rev-740/2008-2)
Odgovornost za štetu imatelja opasne stvari (Rev-926/2006-2)
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - dizalica (Rev x 31/11-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Odgovornost za neispravan proizvod (Rev 2105/11- 4)
Popravljanje imovinske štete - naknada u novcu (Rev x 341/10-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Odgovornost proizvođača za štetu (Rev -2105/11-4)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)