Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1095.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
2176.2 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2116 Tužba radi naknade štete s osnova sklapanja ništetnog ugovora
SUDSKA PRAKSA
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Naknada neimovinske štete zbog invaliditeta (Rev x- 147/2008-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Odgovornost bolnice za pogrešnu dijagnozu (Rev 1180/2008-2)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)