Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1095.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2176 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2175 Tužba radi plaćanja rente zbog teške tjelesne ozljede
2173 Tužba radi naknade štete uzrokovane neispravnim proizvodom
2172 Tužba radi naknade štete uzrokovane opasnom djelatnošću
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2116 Tužba radi naknade štete s osnova sklapanja ništetnog ugovora
SUDSKA PRAKSA
Utvrđivanje preostale radne sposobnosti (Gž-1521/18-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Odgovornost roditelja za štetu koje dijete prouzroči ozljeđivanjem drugog djeteta (Gž-2589/14-2)
Ozljeda na radu - naknada štete (Gž-5306/14-2)
Zatezne kamate - šteta u kaznenom postupku (Gž-1323/17-2)
Odgovornost bolnice za pogrešnu dijagnozu (Rev 1180/2008-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Naknada neimovinske štete zbog invaliditeta (Rev x- 147/2008-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)