Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

322. - 329.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2122 Tužba radi poništenja ugovora zbog prekomjernog oštećenja
2118 Tužba radi poništenja ugovora Slobodan pristup
2117 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora
2109 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora o nagodbi
SUDSKA PRAKSA
Pravo vjerovnika na naknadu štete (Rev-673/2009-2)
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Neograničeno isticanje ništetnosti (Rev-530/07-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Prestanak obveze sjedinjenjem (Pž-2256/2006)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Djelomična ništetnost (Pž-456/2007)
Pobojni ugovori (Rev x 1040/11-2)
Ništetni ugovor o zajmu deviza (Rev 621/09-2)
Opći uvjeti ugovora - ništetnosti odredbi (Rev-1000/2006-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)