Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

322. - 329.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2109 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora o nagodbi
2117 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora
2118 Tužba radi poništenja ugovora Slobodan pristup
2122 Tužba radi poništenja ugovora zbog prekomjernog oštećenja
SUDSKA PRAKSA
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Prestanak obveze sjedinjenjem (Pž-2256/2006)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Neograničeno isticanje ništetnosti (Rev-530/07-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Pravo vjerovnika na naknadu štete (Rev-673/2009-2)
Ništetnost ugovora - pravni interes (Pž-8201/16)
Nedostatak ovlaštenja za sklapanje pravnog posla - ništavost (ništetnost) (Gž-6307/16-2)
Ništetnost ugovora o kreditu - ovrha (Ovr-229/16)
Ništetnost ugovora (Br. Gž-556/15-2)
Pobojni ugovori - tužba radi poništenja ugovora (Rev -737/11-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Djelomična ništetnost (Pž-456/2007)
Pobojni ugovori (Rev x 1040/11-2)
Ništetni ugovor o zajmu deviza (Rev 621/09-2)
Opći uvjeti ugovora - ništetnosti odredbi (Rev-1000/2006-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)