Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2324 Tužba radi naknade štete radniku
Slobodan pristup

Pravni temelj

111.ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme
1600.2 Ugovor o radu
2176.2 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2176.1 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
SUDSKA PRAKSA
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Isplata obračunske zakonske kamate prije isplate glavnice (Gž-2786/13-2)
Naknada štete poslodavcu (Rev 117/07-2)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Naknada prekomjerne štete (Rev-1141/2007-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Napomena

 

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novča­nom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili ošteće­nik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknaduje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi nak­nadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuš­tanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnje­ve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)