Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1081.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2173 Tužba radi naknade štete uzrokovane neispravnim proizvodom
2176.1 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2178 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi
2197 Tužba radi naknade štete zbog objavljivanja informacije
SUDSKA PRAKSA
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Naknada neimovinske štete zbog invaliditeta (Rev x- 147/2008-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti člana obitelji (Rev-70/09-2)
Napomena

 

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novča­nom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili ošteće­nik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknaduje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi nak­nadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuš­tanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnje­ve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)