Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

774.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2191.1 Tužba radi naknade nužnih izdataka poslovođe bez naloga
2171 Tužba radi naknade prekomjerne štete
2163 Tužba radi naknade štete zbog oštećenja uskladištene stvari
2116 Tužba radi naknade štete s osnova sklapanja ništetnog ugovora
2192.2 Tužba radi naknade nužnih izdataka poslovođe bez naloga
1340.1 Ugovor o nalogu
1155 Ugovor o prodajnom nalogu
1340.2 Ugovor o nalogu
1340.3 Ugovor o nalogu
SUDSKA PRAKSA
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Ugovor o nalogu - upotreba nalogodavčevog novca (Pž- 716/08)
Ugovor o nalogu (Gž-1908/15-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Naknada štete - izmakla dobit (Gž. 148/10-2)
Ugovor o nalogu (Pž-4917/04)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Poslovodstvo bez naloga (Gž-1644/07)
Poslovodstvo bez naloga - obavljanje tuđih poslova protiv zabrane (Gž-360/07-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari (Rev x 593/2011-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - dizalica (Rev x 31/11-2)
Opći uvjeti ugovora - ništetnosti odredbi (Rev-1000/2006-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Pravo vjerovnika na naknadu štete (Rev-673/2009-2)
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Napomena

Naknada štete   oblik popravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili buduće štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravdavaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odrediti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospijeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.) 

Nalog    jednostrana izjava volje kojom jedna osoba (mandant, nalogodavac, gospodar posla) nalaže drugoj osobi (mandataru, nalogoprimcu) a ujedno je i ovlašćuje, da za njezin račun obavlja određene pravne ili faktične poslove; mandat. Obveza i ovlast obavljanja poslova mandanta ne nastaje dok mandatar ne prihvati nalog, kada nastaje ugovor o nalogu. Nalog se može prihvatiti i šutnjom. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 778.)