Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2172 Tužba radi naknade štete uzrokovane opasnom djelatnošću
2176 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup
2178 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi
SUDSKA PRAKSA
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Nasljeđivanje iznosa materijalne štete (Rev -1867/11-2)
Naknada štete - izmakla dobit (Gž. 148/10-2)
Naknada neimovinske štete - mišljenje pravnih stručnjaka (Gž. 1214/10-2)
Zatezne kamate - regresna tražbina između osiguratelja (Gž x-66/12-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Naknada štete na radu - uzročno posljedična veza (Gž R-436/2022-3)
Naknada štete - razlika između tržišne i zaštićene najamnine (Gž-562/2022-2)
Naknada štete vlasniku privremeno oduzetog vozila (Gž-458/2022-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Popravljanje imovinske štete - naknada u novcu (Rev x 341/10-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)