Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1093.-1097.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost
2182 Tužba zbog povišenja novčane rente
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
2180 Tužba radi plaćanja novčane rente zbog izgubljenog uzdržavanja
SUDSKA PRAKSA
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Naknada neimovinske štete zbog invaliditeta (Rev x- 147/2008-2)
Osiguranje - isplata naknade štete (Rev-3/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - zračni jastuk (Rev 513/10-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Ugovor o osiguranju - prijava prometne nezgode policiji (Gžn-2881/11-2 )
Naknada štete poslodavcu (Rev 117/07-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Naknada neimovinske štete - gubitak ploda (Gž-298/2021-2)
Popravljanje imovinske štete - naknada u novcu (Rev x 341/10-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)